Pandeigenaren in de gemeente Leeuwarden, let op!

De gemeente Leeuwarden heeft een nieuw bestemmingsplan in de maak, waarin op honderden panden binnen de gemeente de gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Dit betreft met name horeca, kantoor- en detailhandelsmogelijkheden. Bent u eigenaar van een pand met die gebruiksmogelijkheden, dan loopt u een reëel risico op het verlies van die gebruiksmogelijkheden en waardedaling van uw pand.

Stel, u bent eigenaar van een pand in de binnenstad van Leeuwarden of in het centrum van één van de dorpen binnen de gemeente Leeuwarden. U mag in dat pand een winkel, horecabedrijf of kantoor vestigen op de begane grond en u hebt een mooie bovenwoning. Die begane grond staat echter al enige tijd leeg, omdat het momenteel lastig is een huurder te vinden. In dat geval bestaat het risico dat de gemeente Leeuwarden u de mogelijkheid voor het vestigen van een winkel, horecabedrijf of kantoor in uw pand ontneemt.

Sinds 10 februari jl. ligt namelijk een ‘paraplubestemmingsplan’ ter inzage met de naam ‘Leeuwarden-partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren’. Met dit ontwerp-bestemmingsplan heeft de gemeente het voornemen om ter plaatse van honderden panden binnen de gemeente de bestemming aan te passen, zodat in die panden geen winkel, horecabedrijf en/of kantoor meer is toegestaan. Een groot aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente wordt gewijzigd, door dit nieuwe bestemmingsplan er als een ‘paraplu’ overheen te hangen. Met ‘onbenutte plancapaciteit’ bedoelt de gemeente dat toegestane functies in die panden al enige tijd niet meer worden uitgeoefend, hoewel het geldende bestemmingsplan die mogelijkheid wel biedt. Gemakshalve concludeert de gemeente daaruit dat er geen behoefte is aan die functie bij de pandeigenaar. Dat hoeft echter lang niet altijd zo te zijn. Veel pandeigenaren zijn zich bewust van de mogelijkheden die hun pand biedt en willen die mogelijkheden ook behouden met het oog op toekomstig gebruik, verkoopplannen of anderszins. Indien die mogelijkheden komen te vervallen, kan uw pand in waarde dalen, minder snel volledig worden benut en wordt u getroffen in uw portemonnee.

Nu zult u als pandeigenaar misschien denken: maar dan krijg ik toch een planschadevergoeding? Dat is echter niet vanzelfsprekend. Voor planschade-vergoeding is het vereist dat u actief pogingen onderneemt om de betreffende functie uit te oefenen. Bijvoorbeeld door het pand of een deel daarvan te huur aan te bieden of zelf als zodanig te gaan gebruiken. Die inspanningen moeten worden verricht zo spoedig mogelijk nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, oftewel: nu! Ook is het raadzaam om, indien u zich niet kunt vinden in deze beperking van de gebruiksmogelijkheden, een zienswijze in te dienen tegen dit ontwerpbestemmingsplan. Al op 9 juli 2020 heeft een zogenaamd ‘voorontwerp’ van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen, waarop 25 inspraakreacties zijn ingediend. Een beperkt aantal, gezien de vele honderden panden die worden getroffen. Het valt op dat het grootste deel van deze 25 inspraakreacties is gehonoreerd, in die zin dat de functies alsnog behouden blijven. Het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kan dus lonen, evenals het alsnog proberen invulling te geven aan de bestemming die de gemeente wil verwijderen. Die zienswijze moet binnen zes weken na 10 februari jl., uiterlijk 24 maart 2022 zijn ingediend.  Pandeigenaren die geen zienswijze indienen en ook geen actie ondernemen om de functie alsnog uit te oefenen, zien hun mogelijkheden vervliegen. Met als gevolg dat hun panden zeer waarschijnlijk in waarde zullen dalen.

Pandeigenaren in de gemeente Leeuwarden, let daarom op uw zaak!

Thema's: Bouw en vastgoed, Overheid en onderwijs, Ondernemen, Ruimtelijke ordening, Bestuursrecht, Commerciële (ver)huur en Vastgoed
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Het risico van een té uitgebreide ontslagbrief.
    Lees meer
  • Inzage in medisch dossier door jurist? De Hoge Raad geeft antwoord.
    Lees meer
  • Van wie is de Crompouce?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok