Erfrecht

Erfrecht regelt de erfopvolging na het overlijden. Na het overlijden is er de nalatenschap die bestaat uit bezittingen en schulden. Het erfrecht regelt hoe die over de nabestaanden moeten worden verdeeld. De wet regelt wie aanspraak kan maken op een nalatenschap. De overledene kan echter ook een testament hebben laten opstellen, waarin wordt vastgelegd wie aanspraak kan maken op de nalatenschap. Daarnaast kan een overledene besloten hebben om een legaat na te laten aan één of bepaalde erfgenamen dan wel een (ideële) organisatie.

In veel gevallen levert de verdeling van de nalatenschap geen problemen op. Het komt echter toch voor dat er wel discussie ontstaat over de verdeling van de nalatenschap. Dan is kennis van het erfrecht van groot belang.

De advocaten van Rotshuizen Geense kennen het erfrecht. Zij kunnen nabestaanden adviseren over een juiste wijze van verdeling van de nalatenschap en de rechten van henzelf of anderen, die menen aanspraak te kunnen maken op de nalatenschap. Specialistische kennis is dan noodzakelijk. Daarbij wordt niet alleen recht gedaan aan de juridische positie van de nabestaanden, maar wordt er ook rekening gehouden met de gevoeligheden die de verdeling van de nalatenschap met zich kunnen brengen.

Thema's

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok