Legaat, last en making

Een legaat is een in een testament duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan een bijzondere bestemming wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld goede doel of iemand die niet tot de erfgenamen behoort. Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat in het testament aan iemand wordt toegewezen.

Tegenwoordig worden legaten vaak opgenomen om bijvoorbeeld een vriend, buurman of een goed doel te begunstigen. Dat kan alleen bij testament wanneer het om een geldbedrag gaat. Wanneer het om goederen gaat, kan het ook bij codicil. Bedenk hierbij dat legaten in mindering zullen worden gebracht op de nalatenschap. Niettemin zijn de erfgenamen verplicht de wensen in te willigen, ook al zal hun erfdeel lager worden.

Een codicil is alleen rechtsgeldig indien het handgeschreven is (dus niet met de computer) en moet worden voorzien van een datum en handtekening.

Een legaat komt ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, tenzij de erflater heeft bepaald dat de verplichting rust op een bepaalde erfgenaam of legataris.

Ondanks deze verplichting is er geen garantie dat het legaat ook echt in handen komt van de legataris – de begunstigde. Als er schulden zijn in de nalatenschap, moeten deze eerst voldaan zijn, en mocht de nalatenschap negatief uitvallen, dan zal het legaat niets opleveren.

Het is natuurlijk mogelijk dat de legataris is overleden voordat het testament wordt uitgevoerd. In die situatie komt het legaat te vervallen en weer ten goede aan de wettelijke erfgenamen. Als u dit wilt voorkomen, kan in een testament worden opgenomen dat dan het legaat naar bijvoorbeeld de familie van de legataris gaat. Hoe dan ook, als het legaat een waarde heeft die uitkomt boven de vrijstelling, zal daarover erfbelasting moeten worden afgedragen.

Een legaat kan een voorwaarde bevatten, waaraan men moet voldoen om het legaat te mogen ontvangen (testamentaire last). Een testamentaire last is een verplichting (niet zijnde een legaat) die door erflater bij testament wordt opgelegd aan de gezamenlijke erfgenamen ,aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen of aan de executeur. Als de last is opgelegd aan de executeur, dan rust de last tevens op de gezamenlijke erfgenamen, tenzij uit het testament iets anders voortvloeit. De wet kent specifieke bepalingen voor makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde. Het kan namelijk zijn dat iemand een aandeel uit de nalatenschap krijgt na verloop van een bepaalde tijd of na het in vervulling gaan van een bepaalde voorwaarde. In principe wordt er bij voorwaardelijke makingen twee of meermalen beschikt over hetzelfde goed. Men heeft het dan ook wel over de fideï-commissaire (voorwaardelijke) making, de making over de hand of over de tweetrapsmaking.

Wilt u meer weten over legaten, lasten en makingen, neem dan contact op met Tine Liefke Wiersma.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok