Onterven en de legitieme portie

Een ouder kan zijn kind onterven, maar dat wil niet zeggen dat het kind geen enkele aanspraak meer heeft op de nalatenschap. Het kind is dan geen erfgenaam meer, maar het kind heeft wel recht op zijn legitieme portie en wordt legitimaris. Dat betekent onder meer dat het kind geen recht heeft op goederen uit de nalatenschap, maar alleen een vordering heeft op de erfgenamen. Het kind (de legitimaris) ontvangt alleen een bedrag in geld ter waarde van zijn legitieme portie. De erfgenamen moeten deze legitieme portie aan de legitimaris uitkeren

Onterven kan alleen bij testament geregeld worden.

De legitieme portie is een deel van de waarde van het vermogen waarop een legitimaris (kind) aanspraak kan maken, ook al heeft de overledene (ouder) de legitimaris (kind) onterfd of er door middel van schenkingen voor gezorgd dat zijn nalatenschap leeg is.

Om de legitieme portie te kunnen berekenen, moet eerst de legitimaire massa worden bepaald. De legitimaire massa is de waarde van de goederen van de nalatenschap, te vermeerderen met bepaalde giften en te verminderen met bepaalde schulden. De legitimaire massa wordt vervolgens gedeeld door twee en dan door het aantal personen die door erflater zijn achtergelaten (de vooroverleden personen meegerekend).

Veelal is de legitieme portie de helft van wat een kind als erfdeel zou hebben ontvangen, indien het niet onterfd zou zijn.

De hoogte van de legitieme portie is echter niet in alle gevallen gelijk aan de legitimaire aanspraak. Om te bepalen waar de legitimaris recht op heeft, dient ook gekeken te worden naar dat wat hij al heeft gekregen of had kunnen krijgen.

De vordering van de legitimaris is een schuld van de nalatenschap en is van hogere rang dan een legaat. Als de nalatenschap ontoereikend is om de vordering van de legitimaris te voldoen, zal inkorting van giften en makingen moeten plaatsvinden.

Heeft u vragen over onterven en/of de legitieme portie? Neem dan gerust contact op met Tine Liefke Wiersma.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok