De WTZi wordt de Wtza in 2022. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De Wtza vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Onder de Wtza verandert een aantal zaken voor startende zorgaanbieders, maar ook voor bestaande zorgaanbieders heeft de Wtza gevolgen.

Doel Wtza
Tot 1 januari 2022 is de toelating van zorginstellingen geregeld in de WTZi. Met de Wtza ontstaan er nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. De Wtza geldt voor alle zorgaanbieders, dus niet slechts voor de grotere zorginstellingen. De overheid wil met de inwerkingtreding van de Wtza zorgen voor meer transparantie en verantwoording voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Hiermee moet het bewustzijn over kwaliteit vergroot worden. De Wtza brengt meerdere veranderingen met zich mee: de meldplicht, de vergunningsplicht en het onafhankelijk intern toezicht.

Meldplicht
Door de meldplicht die ontstaat met de inwerkingtreding van de Wtza krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgaanbieders beter in beeld.

Voor nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders geldt een meldplicht bij de IGJ. Deze meldplicht geldt alleen wanneer de nieuwe zorgaanbieder onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) valt. Voor nieuwe jeugdhulpaanbieders geldt de meldplicht wanneer zij jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet.

Ook bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders zullen zich in bepaalde gevallen binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de Wtza moeten melden. Samengevat komt het erop neer dat zorgaanbieders die nog niet in beeld zijn bij de IGJ zich voor 1 juli 2022 moeten melden.

De meldplicht geldt ook voor zzp’ers die beroepsmatig zorg verlenen als omschreven in de Zvw of Wlz of andere zorg, zoals jeugdhulp.

Vergunningplicht
Het systeem van de WTZi-toelating wordt met de Wtza vervangen door een vergunningplicht voor (uitsluitend) zorginstellingen. Zorginstellingen die al beschikken over een verleende WTZi-toelating en per 1 januari 2022 ook Wtza-vergunningplichtig zijn, krijgen een automatische omzetting van de WTZi-toelating in een Wtza-vergunning. Wanneer dit niet het geval is voor uw zorginstelling, moet u voor 1 januari 2024 een vergunning aanvragen.

Met de vergunningplicht komt de nadruk te liggen op kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Deze vergunningplicht geldt alleen voor zorginstellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen en voor instellingen die Zvw-/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners. Onder Zvw-/Wlz-zorg wordt tevens Zvw-pgb en Wlz-pgb verstaan. De vergunningplicht is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend diensten verrichten die onder de reikwijdte van de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen.

Onderaannemers en zzp’ers in de zorg zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Ook voor instellingen die slechts ondersteunende werkzaamheden verrichten, instellingen die op grond van een andere zorgwetgeving al beschikken over een vergunning en rijksinstellingen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Onafhankelijk intern toezicht
Voor de Wtza-vergunninghouders geldt ook de eis dat zij dienen te beschikken over een interne toezichthouder. Deze toezichthouder moet toezicht houden op de dagelijkse of algemene leiding. Hiermee kan de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg worden verbeterd.

De interne toezichthouder moet bestaan uit ten minste drie natuurlijk personen die niet tegelijk deel uitmaken van de dagelijkse of algemene leiding. De interne toezichthouder moet onafhankelijk zijn. 

Zorgaanbieders hebben in de statuten en regelementen voorschriften opgenomen over de eisen aan de interne toezichthouder. Het is aan te raden om na te gaan of de huidige statuten voldoen aan de Wtza.

Meer informatie
Heeft u vragen over de gevolgen van de Wtza op u als zorgaanbieder? Neem dan gerust contact op met onze zorg gespecialiseerde advocaten. Wij helpen u graag verder.

Thema's: Zorg en welzijn, Regelgeving ziekenhuizen, Ouderenzorg, Jeugdzorg, Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Auteur: mr. Lisa Blankestijn

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok