Beleidsruimte bij het opleggen van de eigen bijdrage Wmo 2015

Bij Besluit van 6 december 2017 (Staatsblad 2017, 481) is het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 inwoners vrijstellen voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit is mogelijk als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Daarnaast is er een vaste termijn gesteld voor tijdige facturering van de bijdrage in de kosten voor zorg of maatschappelijke ondersteuning.

Het doel van het Besluit is ten eerste een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Ten tweede een verruiming van de gemeentelijke beleidsruimte bij het opleggen van een bijdrage op individueel niveau. Tevens is er een duidelijke berekening van de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulairpakket thuis ingevoerd. En verduidelijking van regelgeving ten opzichte van de uitvoeringspraktijk van het CAK.

Als gevolg van late gegevensuitwisseling tussen gemeenten het CAK en zorgaanbieders ontstaan er stapelfacturen voor clienten die ondersteuning uit de Wmo 2015 ontvangen. Dit leidt tot grote verschillen bij gemeenten. Bij stapelfacturen gaat het specifiek om facturen die twee of meer bijdrageperioden aan ondersteuning tegelijkertijd betreffen. Door de invoering van het Besluit geldt er een verplichte aanlevertermijn van 28 dagen. De termijn van 24 maanden waarbinnen een bijdrage uiterlijke moet zijn vastgesteld of herzien is komen te vervallen. De eigen bijdrage dient daarom onmiddellijk te worden vastgesteld. Het Besluit biedt een verruiming van de gemeentelijke beleidsruimte bij het opleggen van de eigen bijdrage voor inwoners die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Dit besluit regelt ook dat het college de bevoegdheid heeft de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget in een individueel geval op nihil te laten vaststellen. Dit geldt overigens niet voor opvang en beschermd wonen in natura. Het achterwege blijven van de eigen bijdrage kan in de situatie waarbij tijdelijk de betalingscapaciteit ontbreekt. Ook in het geval het innen van de eigen bijdrage nadelig is voor een specifieke individuele aanpak om bepaalde doelgroepen mee te laten doen in de samenleving.

Hebt u vragen over dit Besluit of de implementatie ervan binnen uw gemeente, neemt u dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Thema's: Overheid en onderwijs, Zorg en welzijn, Bestuursrecht, Ouderenzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok