Rotshuizen Geense Advocaten en de bescherming van vogels

In de afgelopen 75 jaar is Rotshuizen Geense Advocaten met regelmaat betrokken geweest bij juridische zaken, waarin de bescherming van vogels een rol speelt. Recent lieten de onderzoekers van BirdLife international weten, dat de Europese Vogelrichtlijn een groot positief effect heeft gehad op de bescherming van vogelsoorten. Vogelbescherming Nederland merkt op, dat dat niet geldt voor alle in Nederland beschermde vogelsoorten. Zo gaat het niet beter met de stand van de weidevogels. Rotshuizen Geense Advocaten is met regelmaat betrokken bij juridische zaken, waarin de bescherming van vogels een rol speelt.

Een voorbeeld van een zaak over de bescherming van vogels in het 75-jarig bestaan van Rotshuizen Geense Advocaten, is die over de mosselvisserij in de Waddenzee. Rotshuizen Geense was hierbij enkele jaren betrokken vanaf 2006 als advocaat van Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en andere betrokkenen. De kern van de zaak was, dat de mosselvissers op basis van een vergunning van het Ministerie van Landbouw nagenoeg alle jonge mosselen uit de Waddenzee wilden opvissen om deze op te kweken en uiteindelijk te verkopen voor consumptie. Ecologisch onderzoek wees uit, dat deze visserij schadelijk is voor met name de diersoort de Eidereend, die voor zijn voedsel afhankelijk is van de mosselen.

Ieder jaar verleende de minister twee of drie maal een vergunning aan de vissers om in bepaalde perioden van het jaar te mogen vissen. Aangevraagd en vergund werd steeds het opvissen van nagenoeg alle aanwezige jonge mosselen. Keer op keer heeft de Afdeling bestuursrechtsrechtspraak van de Raad van State paal en perk gesteld aan deze gang van zaken, door de werking van de verstrekte vergunningen te beperken. Met andere woorden: er mocht minder worden opgevist dan zoals eerder door de minister vergund. De vissers waren teleurgesteld en zochten steeds het nieuws.

Mede als gevolg van deze uitspraken zijn alle betrokkenen uiteindelijk met elkaar in gesprek gegaan, hetgeen heeft geleid tot werkafspraken.

Inmiddels leert de praktijk van de natuurbescherming, dat er vaker en eerder wordt gesproken door belanghebbenden over een oplossing buiten de rechter om. Daarbij willen de betrokkenen goed op de hoogte zijn van de juridische uitgangspunten en de mogelijke afloop van een procedure om de onderhandelingen goed te kunnen voeren.

 

Thema: Natuurregelgeving

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Meer ruimte voor kredietverkrijging? Het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden is ingediend
    Lees meer
  • Vacature advocaat of advocaat-stagiaire overheid en onderwijs
    Lees meer
  • Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok