Nieuw: vanaf 15 november a.s. moeten schuldeisers geïnformeerd worden over turboliquidatie

Op 15 november a.s. treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Met deze wetswijziging wil de wetgever misbruik van beëindiging van rechtspersonen via een turboliquidatie voorkomen. In dit artikel licht ik toe wat er verandert na inwerkingtreding van deze wetswijziging.

Artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat indien een rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten heeft, de rechtspersoon alsdan ophoudt te bestaan. Het bestuur dient dit in te schrijven in het register van de Kamer van Koophandel. Dit wordt ook wel de turboliquidatie genoemd. Omdat er geen baten zijn, valt er niets te vereffenen. Er wordt derhalve geen vereffenaar of curator benoemd die het proces begeleidt en/of de boedel beheert. Hierdoor kan het zo zijn dat een crediteur pas bekend wordt met de turboliquidatie als hij na lange tijd van radiostilte het register van de Kamer van Koophandel checkt.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer een rechtspersoon geen (zicht op) baten heeft, in beginsel de weg van artikel 2:19 BW bewandeld moet worden in plaats van dat het faillissement wordt aangevraagd. Echter, omdat er geen vereffening plaatsvindt en er derhalve geen verantwoording afgelegd hoeft te worden door het bestuur, leent de turboliquidatie zich ook wel voor misbruik. Om het vertrouwen in de turboliquidatie te verbeteren, treedt op 15 november a.s. de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat de transparantie bij een turboliquidatie wordt vergroot, de rechtsbescherming van schuldeisers wordt verbeterd en dat misbruik van de turboliquidatie effectiever wordt bestreden.

Deponeringsplicht
De nieuwe wet bepaalt dat een bestuurder meer openheid van zaken moet geven bij een turboliquidatie. Zo moeten onder andere een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden. Daarnaast dient het bestuur nog een beschrijving te deponeren van:

 1. de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
 2. indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en
 3. indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Als voor de rechtspersoon een openbaarmakingsplicht geldt voor de jaarrekeningen waar op het moment van ontbinding nog niet aan is voldaan, dient het bestuur die jaarrekeningen alsnog te deponeren.

Nadat de stukken zijn gedeponeerd moeten de schuldeisers van de rechtspersoon hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. Het is dus niet meer mogelijk om in stilte een rechtspersoon te liquideren. Doordat schuldeisers geïnformeerd moeten worden, is de kans dat een schuldeiser zich verzet tegen de turboliquidatie groter. Als een schuldeiser van mening is dat er wel baten zijn, dan kan de schuldeiser bijvoorbeeld het faillissement van de rechtspersoon aanvragen of de bestuurder aansprakelijk stellen.

Bestuursverbod
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt bovendien misbruik te bestrijden door de mogelijkheid om een bestuursverbod op te leggen. De rechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie een bestuursverbod opleggen indien:

 1. de bestuurder niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht zoals hierboven omschreven;
 2. de bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld;
 3. in de twee daaraan voorafgaande jaren de bestuurder, ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement van een rechtspersoon of bij een turboliquidatie en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Tot slot
Ik denk dat de verplichting om schuldeisers te informeren bestuurders die kwaad willen zal afschrikken, want dit zal ervoor zorgen dat schuldeisers zich kunnen gaan verzetten. Voor de bestuurders die geen kwaad willen, maar gewoon op een nette manier een rechtspersoon willen ontbinden, zullen deze nieuwe regels extra administratieve ballast geven. Of de nieuwe regels daadwerkelijk misbruik van turboliquidatie zullen verminderen,  zal de toekomst leren.

Wilt u uw onderneming beëindigen of heeft u een vordering op een onderneming die ontbonden is, neem dan contact op met Rotshuizen Geense Advocaten voor advies.

Thema's: Bouw en vastgoed, Zorg en welzijn, Ondernemen en Faillissementen
Auteur: mr. José Kemper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer
 • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok