De WBTR, wat verandert er nou eigenlijk?

Al een lange tijd wordt er veel over gesproken en geschreven: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op 1 juli is het dan zo ver en treedt deze wet (grotendeels) in werking. Wat staat er nu eigenlijk in deze wet? En betekent de inwerkingtreding van de WBTR dat alle - grote en kleine - stichtingen en verenigingen direct gedwongen worden tot actie?

Doel van de wet
Kortgezegd gaat de WBTR over de regels voor het bestuur en het toezicht daarop van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De wet geldt voor alle organisaties van klein tot groot, dus voor grotere stichtingen in bijvoorbeeld de zorg- of onderwijssector, maar ook voor kleine informele verenigingen zoals een lokale sportvereniging. Het doel van de wet is om de kwaliteit van het bestuur en toezicht te verbeteren. Met de WBTR sluit de regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht aan bij de regels zoals die al langere tijd gelden op het gebied van bestuur en toezicht voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. In deze zin zijn de regels die de WBTR geeft dus niet helemaal nieuw. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat voor veel grotere stichtingen in bijvoorbeeld de zorg- en onderwijssector de WBTR niet veel nieuws onder de zon zal brengen. Zo hebben zorginstellingen immers al jarenlang te maken met governance codes die bestuur en toezicht reguleren. 

De hoofdlijnen van de WBTR
Een gedetailleerde beschrijving van alle artikelen van de WBTR valt buiten het bestek van dit artikel. Ik zal volstaan met het benoemen van de hoofdlijnen. De meest in het oog springende veranderingen zijn dat:

Verplichting tot statutenwijziging?
Rechtspersonen waarop de WBTR betrekking heeft, zijn niet verplicht om direct hun statuten te wijzigen, maar het verdient wel aanbeveling om de statuten eens goed te controleren. Indien de statuten erg gedateerd zijn en niet aan de nieuwe regels voldoen, is een statutenwijziging aan te raden. Bij ongewijzigde statuten is de kans immers groot dat bepaalde statutaire bepalingen in strijd zijn met de WBTR en daardoor niet langer rechtsgeldig. Anderzijds kunnen ook bepaalde bepalingen ontbreken in de huidige statuten, terwijl deze wel op grond van de WBTR van rechtswege van toepassing gaan zijn. Bovendien verliezen regelingen ten aanzien van meervoudig stemrecht van rechtswege hun geldigheid vijf jaar na de inwerkingtreding van de WBTR. Ook geeft de WBTR regels waardoor het voor bestuurders en toezichthouders duidelijker is wat er van hen wordt verwacht, het is prettig wanneer deze kaders ook volgen uit de statuten. Kortom, statutenwijziging is wenselijk met het oog op duidelijkheid, rechtszekerheid en daarmee het voorkomen van discussie.

Meer informatie of behoefte aan een ‘statuten-check’?
Wilt u meer informatie over de veranderingen die de WBTR met zich brengt en de gevolgen die dit (mogelijk) voor u als bestuurder/toezichthouder of voor uw organisatie heeft? Of heeft u behoefte aan een check van uw statuten om helder te hebben of voor uw organisatie een statutenwijziging op korte termijn is aan te bevelen? Wij hebben meerdere specialisten in huis die u hier graag over adviseren en begeleiden. Indien meer informatie heeft kunt u contact met ons opnemen via 058 - 21 22 44 of via kuper@rgadvocaten.nl.

Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok