Trage netbeheerder? Mogelijk recht op schadevergoeding!

Netbeheerders zijn op grond van de Elektriciteitswet verantwoordelijk voor het tijdig aansluiten van bouwwerken op het elektriciteitsnet. Geregeld ondervinden opdrachtgevers en aannemers echter problemen met trage netbeheerders. Dit kan grote gevolgen hebben. Door niet tijdige aansluiting kunnen bouwprojecten uitlopen, met grote schade tot gevolg. Voor wiens rekening komt deze schade?

Aansluiting binnen 18 weken
Netbeheerders hebben op grond van de Elektriciteitswet de taak om bouwwerken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De netbeheerder dient een elektriciteitsaansluiting binnen een redelijke termijn te realiseren. Wat een redelijke termijn is, is bepaald in artikel  23 lid 3 Elektriciteitswet. Gaat het om een aansluiting tot 10 MVA, dan heeft de netbeheerder een termijn van maximaal 18 weken om deze aansluiting te realiseren. Voor een aansluiting van meer dan 10 MVA geldt dezelfde termijn, tenzij de netbeheerder in redelijkheid niet kan worden verweten dat hij meer tijd nodig heeft. De 18 weken termijn vangt aan op het moment dat de opdrachtgever/aannemer het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder heeft ingediend.

Boete ACM
De 18 weken termijn is in beginsel een harde termijn. Wanneer de netbeheerder deze termijn overschrijdt, kan de opdrachtgever/aannemer zich daarover beklagen bij de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). De ACM stelt dan een onderzoek in en kan de netbeheerder vervolgens een bestuurlijke boete opleggen. De wettelijke grondslag voor het opleggen van deze boete is gelegen in artikel 77i lid 1 Elektriciteitswet. In de praktijk is te zien dat de ACM deze bevoegdheid ook daadwerkelijk aanwendt om trage netbeheerders te sanctioneren. In 2019 legde de ACM Liander bijvoorbeeld een boete op van € 50.000,-  voor het niet tijdig aansluiten van een snellaadstation van Fastned in Muiden. Ook in bezwaar bleef de boete voor Liander in stand, zo oordeelde de ACM op 1 maart 2021 in haar beslissing op bezwaar.[1]

Overvol elektriciteitsnet
De toenemende groei van onder meer wind- en zonneparken zorgt er - ook in Leeuwarden - voor dat het elektriciteitsnet overvol begint te raken. Daardoor is het voor netbeheerders in sommige gevallen “onmogelijk” om een tijdige aansluiting te realiseren. Uit de rechtspraak blijkt dat dit de aansprakelijkheid van de netbeheerder echter niet in de weg staat. Ook wanneer het voor de netbeheerder gelet op technische, geografische en andere praktische omstandigheden niet mogelijk is om een aansluiting tijdig te realiseren, wordt strikt vastgehouden aan de 18 weken termijn en legt de ACM een boete op.[2]

Vordering tot schadevergoeding bij de civiele rechter
Wanneer opdrachtgevers/aannemers als gevolg van niet tijdige aansluiting op het elektriciteitsnet schade lijden, kunnen zij naast het indienen van een klacht bij de ACM ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de (civiele) rechter. In de jurisprudentie is te zien dat ook rechters waarde hechten aan een tijdige nutsaansluiting. De Rechtbank Gelderland heeft een opdrachtgever in 2018 nog een schadevergoeding toegekend toen Liander de 18 weken termijn overschreed en de opdrachtgever te laat aansloot op het elektriciteitsnet.[3]

Om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding is het wel van belang om de netbeheerder na overschrijding van de 18 weken termijn in gebreke te stellen. Alleen dan kan de opdrachtgever/aannemer namelijk aanspraak maken op schadevergoeding. Daarnaast hebben verschillende netbeheerders de vergoeding van schade als gevolg van vertraging in de aansluiting uitgesloten in de algemene voorwaarden. Het is dus van belang om de algemene voorwaarden van de netbeheerder erop na te slaan en te beoordelen of de netbeheerder zich daarop succesvol kan beroepen.

Naast het vorderen van schadevergoeding is het ook mogelijk om in een kortgedingprocedure te vorderen dat de netbeheerder, op straffe van een dwangsom, wordt veroordeeld om alsnog een aansluiting te realiseren.

Slot
Overschrijdt de netbeheerder de aansluittermijn van 18 weken, dan doet u er verstandig aan om de netbeheerder daarop te wijzen en in gebreke te stellen. U heeft in dat geval mogelijk recht op schadevergoeding. Lijdt u als gevolg van een niet tijdige uitsluiting schade en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om deze schade te verhalen op de netbeheerder? Neem dan gerust contact met ons op!


[1] ACM/19/036329.
[2] CBB 22 september 2020, ECLI:NL:CBB:2020:649.
[3] Rb. Gelderland 25 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3667.

Thema: Bouw en vastgoed
Auteur: Elysha Staargaard

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verkoop van onroerend goed door overheid aan banden?
    Lees meer
  • Landje(terug)pik?
    Lees meer
  • Jonge influencers, mom-influencers en ruziĆ«nde ouders
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok