Gerechtshoven begrenzen lengte van processtukken

Per 1 april 2021 worden de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven gewijzigd. Op dit moment is de lengte van processtukken in principe onbegrensd, maar deze wordt bij de civiele afdelingen binnen de hoven binnenkort gelimiteerd. Afhankelijk van het soort processtuk wordt de lengte begrensd tot 15 dan wel maximaal 25 pagina’s.

Noodzaak
Volgens de rechtspraak was de invoer van deze limiet noodzakelijk om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Door steeds grotere processtukken neemt de behandeltijd per zaak toe, wat leidt tot druk op doorlooptijden. Verder hebben te lange processtukken ongewenste gevolgen voor partijen, raadsheer én advocaat. De raadsheer en advocaat van de wederpartij zijn teveel tijd kwijt met het lezen en doorgronden van een te lang processtuk. Het risico bestaat dat het gerechtshof belangrijke details over het hoofd ziet of de stukken anders uitlegt dan partijen. Verder komt het beginsel van hoor en wederhoor onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan de reactie op een te lang processtuk. “Kernachtige processtukken zijn in het belang van een tijdige, zorgvuldige rechtspraak en van allen die daarbij betrokken zijn”, aldus de rechtspraak.[1]

In het buitenland zijn limieten op de lengte van processtukken niet onbekend.  Zo kent het Hof van Justitie van de Europese Unie al jaren beperkingen in de omvang van de processtukken.

Kritiek
Er is ook kritiek op de aanstaande limitering van processtukken.[2] Deze kritiek komt met name vanuit de advocatuur. Niet de lengte van processtukken, maar de overbelasting van de hoven zou het probleem zijn van de lange doorlooptijden. Ook zou een algemene limitering van processtukken geen recht doen aan de verscheidenheid van civiele zaken en biedt dit geen garantie dat het partijdebat in hoger beroep volledig kan worden gevoerd. Niet in alle zaken kan gewaarborgd worden dat een partij conform de eisen van artikel 6 EVRM zijn zaak in volle omvang aan de rechter kan voorleggen. Bovendien wordt partijen in uitspraken vaak verweten standpunten onvoldoende te hebben onderbouwd en gemotiveerd. Hoe gaat dit zich verhouden tot deze opgelegde begrenzing?

Limitering
Ondanks deze kritiek lijkt de limitering van processtukken bij de civiele afdelingen van de hoven dus toch aanstaande. De limiet van de lengte van een processtuk verschilt per stuk. Hieronder een overzicht:

Soort processtuk

Limiet in pagina’s

Memorie van grieven en van antwoord

25

Memorie van grieven en van antwoord in incidenteel hoger beroep

15

Overige memories en akten

15

Beroepschrift en verweerschrift

25

Beroepschrift en verweerschrift in incidenteel hoger beroep

15

Overige processtukken in verzoekschriftprocedures

15

In geval van grote feitelijke of juridische complexiteit kan verzocht worden om een stuk van grotere omvang in te dienen. Wanneer een processtuk het maximum aantal bladzijden overschrijdt zonder dat daarvoor toestemming is gegeven, wordt het processtuk geweigerd en kan de partij uiterlijk binnen twee weken een aangepast processtuk indienen dat het maximum aantal bladzijden niet overschrijdt.


 

 

Auteur: mr. Cynthia Grondsma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Een “coronaproofbeleid” op de werkvloer
    Lees meer
  • Aannemers opgelet: wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u?
    Lees meer
  • De WTZi wordt de Wtza in 2022. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok