Beëindigingsovereenkomst per WhatsApp geldig?

De akkoordverklaring van een werknemer via een WhatsApp-bericht levert volgens de Rechtbank Overijssel een duidelijke en ondubbelzinnige instemming op met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ondertekening van de beëindigingsovereenkomst is geen wettelijk vereiste. Geldt dat ook voor andere overeenkomsten?

Feiten
Werkgever heeft werknemer ter beëindiging van het dienstverband een conceptbeëindigingsovereenkomst toegezonden. De werknemer heeft dit voorstel besproken met de regiodirecteur en heeft  via WhatsApp laten weten bij de regiodirecteur akkoord te zijn met het voorstel. Werkgever heeft vervolgens een door haar ondertekende beëindigingsovereenkomst verzonden aan werknemer. De werknemer heeft die overeenkomst niet ondertekend en ook niet teruggestuurd aan werkgever. Werknemer verzocht in een procedure onder meer vernietiging van de opzegging alsmede tewerkstelling. In de recente procedure bij de Rechtbank Overijssel ging het om de vraag of partijen overeenstemming hadden bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en of de beëindigingsovereenkomst schriftelijk is aangegaan.

Oordeel
De kantonrechter was van mening dat de werkgever erop mocht vertrouwen dat de werknemer met het WhatsApp-bericht heeft ingestemd met de beëindigingsovereenkomst.  Werknemer verklaarde in het bericht immers de beëindigingsovereenkomst te accepteren. De kantonrechter overweegt verder dat WhatsApp weliswaar een vluchtig medium is, maar dat de werknemer ten tijde van het opstellen van het bericht niet onder enige (tijds)druk stond. De rechter neemt daarom aan  dat de werknemer welbewust en weloverwogen kenbaar heeft gemaakt akkoord te gaan met het  voorstel. Daarmee is een duidelijke en ondubbelzinnige instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een gegeven.

Bedenktermijn
Op grond van art 7:670b BW had de werknemer het recht om schriftelijke  overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. De  werknemer heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. De kantonrechter overweegt dat dat het onbegrijpelijk is dat werknemer geen gebruik heeft gemaakt van deze  bedenktermijn, na de constatering dat werkgever uit zijn wilsverklaring heeft opgemaakt dat de werknemer instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl dit in zijn visie niet juist was.

Schriftelijkheid
Volgens de werknemer is pas aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan als de overeenkomst door beide partijen is ondertekend. Zo ver gaat het schriftelijkheidsvereiste echter naar het oordeel van de kantonrechter niet. In dit geval is een conceptovereenkomst verstrekt aan de werknemer, waarover hij heeft kunnen nadenken. Daarmee wordt aan de waarborgfunctie van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst voldaan. Verder heeft werknemer via een WhatsApp-bericht laten weten in te stemmen met de beëindigingsovereenkomst. Daarmee is ook aan de rechtszekerheidsfunctie van het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Immers, de instemming is voor beide partijen raadpleegbaar.

WhatsApp rechtsgeldig?
Bij beantwoording van de vraag of WhatsApp rechtsgeldig is, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen rechtsgeldigheid voor gewone overeenkomsten en voor overeenkomsten of verklaringen waarvoor de wet schriftelijkheid voorschrijft.

Is WhatsApp rechtsgeldig voor het sluiten van gewone overeenkomsten? Ja: het sluiten van overeenkomsten kan in beginsel vormvrij gebeuren. Dat wil zeggen dat het sluiten van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk via een WhatsApp-bericht mag plaatsvinden.

Koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, huurovereenkomsten, schenkingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten: ze kunnen allemaal rechtsgeldig via WhatsApp worden gesloten.

Rechtsgeldigheid WhatsApp wanneer schriftelijkheid wordt geëist
Is een WhatsApp-bericht ook rechtsgeldig voor overeenkomsten of verklaringen waarvoor de wet schriftelijkheid voorschrijft? Daarbij kan gedacht worden aan de stuiting van een verjaring, het verzenden van een ingebrekestelling of het sluiten van een overeenkomst ter koop van een woonhuis.

Het gebruik van WhatsApp zal ook dan vaak wel rechtsgeldig zijn, als afgegaan wordt op de jurisprudentie over e-mail.  Er moet volgens die jurisprudentie worden gekeken naar de reden waarom de wet de schriftelijkheidseis stelt. Is dat om aan te sluiten bij de gangbare praktijk van het sluiten van deze overeenkomsten, dan zal e-mail en waarschijnlijk ook WhatsApp vaak toch rechtsgeldig zijn. Is het om andere redenen, dan kan de beslissing van een rechter anders uitpakken.

WhatsApp bewijstechnisch anders dan e-mail
Qua rechtsgeldigheid lijkt WhatsApp op e-mail: beiden zijn immers digitale communicatiemiddelen en ook e-mail is vaak rechtsgeldig als bewijs. Toch is er één groot verschil tussen WhatsApp en e-mail: bij WhatsApp kan worden aangetoond dat de ontvanger een bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen en heeft gelezen., Dat kan een groot bewijstechnisch voordeel voor het gebruik ervan zijn. Hoewel je deze vinkjes ook weer uit kunt zetten…

Aan de andere klant kan een WhatsApp-bericht ook gemanipuleerd worden. Daar zijn dan weer speciale apps voor…

Dus zal het van de omstandigheden afhangen of een WhatsApp-bericht de bewijskracht heeft die nodig is om aan te tonen dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en of er aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan.

Is WhatsApp rechtsgeldig? – Conclusie
Het sluiten van overeenkomsten via WhatsApp is vrijwel altijd rechtsgeldig mogelijk. Er is wel enige onzekerheid over de rechtsgeldigheid van handelingen die volgens de wet ‘schriftelijk’ moeten worden plaatsvinden. Hoewel ook daar meestal geen problemen zullen ontstaan, is het toch aan te raden om die handelingen gewoon op papier te verrichten.

Thema's: Ondernemen en Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok