Lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers in nood

Het wordt voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) eenvoudiger en goedkoper om in zwaar weer afscheid van personeel te nemen, omdat de criteria voor slechte financiële situatie worden verruimd.

Tussentijdse evaluatie
Uit  de tussentijdse evaluatie van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers is naar voren gekomen dat de regeling  te weinig effectief is. Dit zal te maken hebben met  de strenge financiële criteria waaraan voldaan moet zijn voordat een werkgever gebruik kan maken van deze regeling.

De minister werkt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, aan een verruiming van deze criteria, zodat kleine werkgevers in de resterende looptijd eenvoudiger gebruik kunnen maken van deze overbruggingsregeling. 

Slechte financiële situatie 
Een werkgever met minder dan 25 werknemers kan de overbruggingsregeling toepassen als er werknemers worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en er sprake is van een slechte financiële situatie. 

Onder een slechte financiële situatie wordt nu nog verstaan:

 Werkgevers ervaren deze criteria als zeer streng. De regeling werd dan ook zelden toegepast, omdat een werkgever vaak niet aan alle drie de criteria voldeed.

Aanpassing twee criteria 
Om meer werkgevers in nood van de overbruggingsregeling gebruik te laten maken, is aanpassing volgens minister Koolmees van de criteria wenselijk. De minister is van plan de eerste twee voorwaarden daarom als volgt te wijzigen:

Dit betekent dat ook een werkgever die in de  voorgaande jaren tweemaal (een magere) winst heeft gemaakt, voor de regeling in aanmerking komt als het verlies in het derde jaar groter is dan de winst in de twee voorgaande jaren.

Een solvabiliteit  tussen de 25% en 40% is voor veel ondernemingen als gezond te beschouwen. Aangezien de regeling bedoeld is voor werkgevers die verkeren in een slechte financiële situatie sluit een solvabiliteit van ten hoogste 15% aan bij de doelstelling van de regeling.

Lagere transitievergoeding 
Als de overbruggingsregeling  van toepassing is, dan wordt voor de vaststelling van het aantal gewerkte jaren de periode voorafgaand aan 1 mei 2013 niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Dit maakt dat de transitievergoeding dan aanzienlijk lager uitvalt.

Digitaal formulier 
Het UWV kan op verzoek van de werkgever of de werknemer een verklaring verstrekken of al dan niet aan de voorwaarden voor toepassing van de overbruggingsregeling is voldaan. UWV heeft voor zo’n aanvraag een digitaal formulier op internet beschikbaar.  

Streefdatum: 1 januari 2019 
De minister streeft ernaar om de voorgestelde verruiming in te voeren per 1 januari 2019 als het voor UWV per die datum uitvoerbaar is. 

Thema: Arbeid
Advocaat: mr. Wim Veldjesgraaf

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Manfield krijgt tik op de vingers vanwege een vingerscan
    Lees meer
  • De Inspectie inspecteert en publiceert
    Lees meer
  • Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok