De eigen bijdrage op grond van de Wmo en (geen) bijzondere bijstand (PW)

Veel gemeenten vergoeden de eigen bijdrage van de Wmo 2015 aan cliënten via de bijzondere bijstand. Dit is bijvoorbeeld het geval indien cliënten een bijstandsuitkering ontvangen en gebruik maken van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo. De Rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat vergoeding van de eigen bijdrage Wmo via de bijzondere bijstand geweigerd mag worden. Is deze uitspraak aanleiding voor gemeenten om het beleid te wijzigen?

Wat speelde er in de uitspraak van de Rechtbank Overijssel?

Op 1 september 2016 is er door de burger in kwestie bijzondere bijstand aangevraagd voor de betaling van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo. Het college heeft de aanvraag afgewezen op grond van het feit dat de burger aanspraak zou kunnen maken op vergoeding vanuit de Zorgverzekeringwet. Volgens het college is daarom geen sprake van een dringende redenen om toch tot verstrekking van bijzondere bijstand over te gaan.

De rechtbank  heeft geoordeeld; “dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de PW geen recht bestaat op bijstand voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor belanghebbende toereikend en passend te zijn. Ingevolge deze bepaling strekt het recht op bijstand zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt. Naar het oordeel van de rechtbank is de Wmo 2015 voor de kosten van een maatwerkvoorziening in beginsel als een aan de PW voorliggende, toereikende en passende voorziening als bedoeld in artikel 15 van de PW te beschouwen”. 

Les voor de gemeentelijke praktijk

De strekking van deze uitspraak is dat met de betaling van een eigen bijdrage op grond van de Wmo een bewuste keuze is gemaakt over de noodzaak tot vergoeding van deze kosten. Dit is de reden waarom artikel 15, eerste lid, van de PW verlening van bijzondere bijstand in de weg staat.  Een maatwerkvoorziening is financieel draagbaar, omdat de bijdrage in de kosten wordt afgestemd op het inkomen en vermogen van de betrokkene.

Wilt u naar aanleiding van deze uitspraak advies omdat u het gemeentelijk beleid wenst te wijzigen, of hebt u anderszins vragen, neem dan contact op met ons kantoor. 

Thema's: Overheid en onderwijs, Zorg en welzijn en Wmo
Advocaat: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • 'Naming and shaming' in het tuchtrecht
    Lees meer
  • Werkgevers opgelet! Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag
    Lees meer
  • Overlast van huurders: de “gedragsaanwijzing” als doeltreffend middel
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok