Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door Tweede Kamer

Op 21 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit wetsvoorstel heeft als doel de versterking van de positie van opdrachtgevers en aannemers meer verantwoordelijkheid te geven voor de kwaliteit van wat zij bouwen. In een artikel van 26 september 2016 is hieraan al eerder aandacht besteed. Als gevolg van nota’s van wijzigingen en amendementen is het wetsvoorstel op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen worden hierna besproken.

Consumentendossier

Voorafgaand aan de oplevering moet de aannemer een overdrachtsdossier ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. Het dossier bevat informatie en stukken waarmee de aannemer aantoont dat hij het bouwwerk volgens regels van goed en deugdelijk werk heeft gemaakt en dat hij de in de aannemingsovereenkomst vastgelegde afspraken is nagekomen. Daarbij voegt de aannemer de garantiebepalingen en de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud. Het dossier moet zo worden ingericht dat het ook alle informatie bevat die nodig is voor de gereedmelding van het bouwwerk bij het bevoegd gezag.

Risicobeoordeling

Bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen moet een risicobeoordeling worden gevoegd. Gemeenten worden hiermee vooraf geïnformeerd over de risicovolle elementen van het bouwplan, zodat zij (beter) kunnen voldoen aan hun taken op het gebied van handhaving, omgevingsbeleid, veiligheid, welstand en monumenten. Ook de inspectie van het bouwwerk kan door een risicobeoordeling efficiënter plaatsvinden.

Waarschuwingsplicht

Om discussie over de aansprakelijkheid voor gebreken te beperken wordt de waarschuwingsplicht van de aannemer aangescherpt. Als de aannemer niet gewaarschuwd heeft, terwijl hij deze tekortkomingen wel had moeten opmerken, is hij aansprakelijk voor de schade die erdoor ontstaat. Door de waarschuwingsplicht kan de opdrachtgever eventuele adviezen van de aannemer voor alternatieve oplossingen opvolgen en daarmee de risico’s op gebreken beperken.

Moties

Voorts zijn er nog enkele moties aangenomen. Onder meer een motie inhoudende dat het stelsel van kwaliteitsborging pas in een latere fase van toepassing wordt op de verbouw en restauratie van rijksmonumenten. In een andere motie wordt verzocht een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en technische toepassingen tot stand te brengen. Voorts wordt de regering opgeroepen om in overleg met de gemeenten de leges voor omgevingsvergunningen te verlagen.

Vervolgtraject

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en zal waarschijnlijk deze zomer worden behandeld. Het is nog steeds de bedoeling dat de wet vanaf januari 2018 gefaseerd in werking treedt.

Thema's: Bouw en vastgoed en Bouwen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok