Wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet: abnormaal lage inschrijvingen

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Die moeten uiterlijk op 18 april 2016 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

In maart 2016 zijn de artikelen verschenen over de wijziging van het gunningscriterium economisch meest voordelige aanbieding, de gewijzigde eigen verklaring en de nieuwe uitsluitingsgrond, de past performance. In dit artikel de wijziging van de regeling betreffende abnormale inschrijvingen.

Abnormaal lage inschrijvingen

In artikel 2.116 van de Aanbestedingswet was al een regeling opgenomen betreffende abnormaal lage inschrijvingen. Bij een abnormaal lage inschrijving heeft de winnende inschrijver zijn inschrijfprijs te laag geraamd voor de noodzakelijke werkzaamheden en heeft de aanbestedende dienst gegronde vrees dat de kwaliteit van de werkzaamheden in het geding is.

De wijziging van de regeling in artikel 2.116 verplicht de aanbestedende dienst nu ondernemers om de inschrijving nader toe te lichten wanneer die abnormaal laag lijkt te zijn. Onder de oude regeling hoefde de aanbestedende dienst alleen te verzoeken om verduidelijking. Het tweede lid van artikel 2.116 noemt een zestal concrete elementen waarop de toelichting van de inschrijver betrekking kan hebben.

De aanbestedende dienst kan een inschrijving alleen afwijzen wanneer het lage niveau van de gerekende prijzen of kosten niet genoegzaam wordt gestaafd door het bewijsmateriaal, rekening houdend met de zes genoemde elementen. Ook kan afwijzing plaatshebben volgens lid 5  omdat de inschrijving niet voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Dit is geheel nieuw.

Ondanks de wijziging van de regeling geeft de gewijzigde Aanbestedingswet niet een meer concrete invulling van wat onder abnormaal laag moet worden verstaan. Aanbestedende diensten moeten dus nog steeds zelf die inschatting maken.

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok