Doet u de WAS?

Met ingang van 1 januari 2016 treedt de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking.

De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om wettelijke  regels en cao-afspraken te omzeilen. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

We hadden al de Wet Ketenaansprakelijkheid waarbij de hoofdaannemer aansprakelijk kan zijn voor de niet betaalde loonheffing door de onderaannemer en de Inlenersaansprakelijkheid bij het inlenen van personeel van een derde, vooral bedoeld om het de belastingdienst makkelijker te maken. Daar komt nu de WAS bij om de werknemer beter te beschermen

De WAS kent diverse maatregelen:

Ketenaansprakelijkheid voor loon
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of hadden moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is van toepassing wanneer in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een uitzendovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, maar ook bij payrolling of contracting. De regeling geldt alleen als de arbeid van de werknemer in loondienst wordt verricht. De ketenaansprakelijkheid geldt dus niet indien door een (echte) zelfstandige werkzaamheden worden verricht.

De wet gaat uit van  een hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever en diens opdrachtgever ter zake van de betaling van het  loon. Een werknemer moet eerst zijn eigen werkgever aanspreken en een loonvordering instellen. Soms  is het mogelijk om direct de opdrachtgever aansprakelijk te stellen.

Volledige minimumloon
Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Als onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon zijn meegerekend, kan aan de werkgever (niet aan de opdrachtgever) een bestuurlijk boete worden opgelegd wegens onderbetaling en onder dwangsom om betaling van het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen.

Openbaarmaking inspectiegegevens
De Inspectie SZW gaat de namen van “foute” ondernemingen bekend maken. Er komt dus een soort zwarte lijst.

Loonstroken
Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald. De bedragen waaruit het loon is samengesteld, waaronder eventuele onkostenvergoedingen, alsmede de bedragen die op het loon zijn ingehouden moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook. Omdat op de loonstrook gespecificeerd moet worden uit welke bedragen het loon is samengesteld, dient ook te worden aangegeven welk bedrag aan vakantietoeslag is uitbetaald.

Giraal uitbetalen
De werkgever wordt verplicht om voor iedere werknemer minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, giraal uit te betalen. Als daar niet aan wordt voldaan, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. De werknemer moet uiteraard over een bankrekening beschikken. De verplichting tot girale uitbetaling van het minimumloon geldt vreemd genoeg niet voor de betaling van de vakantiebijslag.

Voor de opdrachtgever is het zaak om bij het uitbesteden van werkzaamheden goed na te gaan of de opdrachtnemer wel voldoet aan de eisen van de WAS. Dit kan onder meer door de opdrachtnemer te vragen om een verklaring betalingsgedrag en om kopieën van de loonaangiften en bankafschriften van de loonbetalingen. Verder kan het raadzaam zijn om een kettingbeding in de overeenkomst op te nemen waarbij het de opdrachtnemer niet is toegestaan om werkzaamheden zelf weer verder uit te besteden. Storting op de G-rekening helpt helaas niet tegen een loonvordering van de betrokken werknemers.

Thema: Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok