Tips voor uw debiteurenbeheerbeleid

In de afgelopen jaren (2012 en 2013) zijn een aantal wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, de wettelijke betalingstermijnen en de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Alhoewel deze wijzigingen al weer enige tijd in werking zijn getreden, hebben wij gemerkt dat de regels in de praktijk nog steeds de nodige vragen opleveren. In het onderstaande artikel zetten wij de regels nog een keer voor u op een rij, zodat u daar u voordeel mee kunt doen in uw debiteurenbeheerbeleid.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de rente die u krachtens de wet kunt vorderen, wanneer uw schuldenaar in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.  De wettelijke rente gaat lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken.

De wettelijke rente is van toepassing, indien u geen contractuele rente bent overeengekomen in uw algemene voorwaarden of overeenkomst. Wanneer de contractuele rente lager is dan de wettelijke rente, wordt deze automatisch vervangen door de wettelijke rente

Er zijn twee soorten wettelijke rente:

Voor de niet-handelstransacties geldt een lager rentetarief, dan voor de handelstransacties. De rentepercentages van de wettelijke rente kunnen elk half jaar  (per 1 januari en per 1 juli) wijzigen. Op de website van de Nederlandse Bank www.dnb.nl vindt u de actuele hoogte van de wettelijke rente.

Betalingstermijnen handelstransacties

Per 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen voor bedrijven onderling, overheden onderling en tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd. Er is geen sprake van een wettelijke minimumbetalingstermijn. U kunt in uw algemene voorwaarden of een overeenkomst zelf een minimumbetalingstermijn  vastleggen.

Overheden

Overheden dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Het is vrijwel onmogelijk om contractueel van deze termijn af te wijken.

Bedrijven

Wanneer u contractueel, dus in uw algemene voorwaarden of een overeenkomst, niets bent overeengekomen omtrent de door u te hanteren betalingstermijn, geldt krachtens de wet dat binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.

In uw algemene voorwaarden of overeenkomst mag u een langere betalingstermijn vastleggen van maximaal 60 dagen.

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is enkel toegestaan wanneer deze uitdrukkelijk in de overeenkomt is opgenomen en aangetoond kan worden dat deze termijn niet kennelijk onbillijk of onredelijk is voor de schuldeiser.

Buitengerechtelijke incassokosten

Onbetaalde vorderingen; we hebben er allemaal wel mee te maken. Naast de instrumenten van de wettelijke rente en betalingstermijnen, zijn er de buitengerechtelijke incassokosten. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die een schuldeiser moet maken om zijn vordering betaald te krijgen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht voor onbetaalde vorderingen. Door de juiste toepassing van de buitengerechtelijke incassokosten vormt dat enerzijds een effectief signaal aan uw debiteur tot betaling. Anderzijds vormt het een welkome vergoeding voor uw incassowerkzaamheden. Onmisbaar dus in uw debiteurenbeheerbeleid.

Toepassing buitengerechtelijke incassokosten in uw debiteurenbeheerbeleid

Sinds enige tijd heeft het Rapport BGK-Integraal 2013 het Rapport Voorwerk II vervangen. Aanleiding hiervoor vormen de Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (‘WIK’) en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (‘BIK’). Hierin staan een aantal vereisten om de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te mogen brengen en een schema (staffel BIK) voor de berekening van het exacte bedrag. Indien uw debiteur een natuurlijk persoon is dient u minimaal één aanmaning te versturen. Deze aanmaning dient te bevatten: (I) de hoogte van de openstaande vordering(en), (II) een termijn van veertien dagen om alsnog over te gaan tot betaling en (III) het exacte bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten die de debiteur verschuldigd wordt op het moment dat er niet binnen de termijn van veertien dagen wordt betaald.

Indien uw debiteur een rechtspersoon is dan dient in beginsel ook in dat geval het schema BIK te worden gehanteerd voor de berekening van het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten.

Een voorbeeld-aanmaning en de staffel die u dient te hanteren voor het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten kunnen wij u op verzoek kosteloos toezenden. Door deze aanmaning te gebruiken zet u weer een stap in uw debiteurenbeheerbeleid!

 

Thema's: Incasso's, Faillissementen, Bouw en vastgoed en Ondernemen
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok