Het heeft even geduurd: modernisering van de faillissementsprocedure

De Faillissementswet, in werking getreden in 1896 en dus niet echt ingespeeld op de praktijk van heden ten dage. Hoewel deze wet in de loop der jaren op enkele onderdelen is herzien, zijn substantiële wijzigingen uitgebleven. Met de Wet modernisering faillissementsprocedure komt hier na meer dan een eeuw verandering in.

Zoals de naam van het wetsvoorstel al doet vermoeden, heeft het voorstel (dat op 26 juni 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen) tot doel de faillissementsprocedure te moderniseren. Dit moet resulteren in een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure. Kort gezegd moeten de opbrengsten voor crediteuren in een faillissement omhoog en de kosten van een faillissement omlaag. Deze doelstellingen zouden bereikt moeten worden door een aantal aanpassingen in de Faillissementswet.

Digitalisering
Een eerste aanpassing ligt in de digitalisering. Het wetsvoorstel maakt communicatie met moderne communicatiemiddelen als e-mail of zelfs WhatsApp in meer gevallen mogelijk. Verificatievergaderingen zullen in de toekomst digitaal kunnen plaatsvinden. Door de inzet van digitale communicatiemiddelen zal de curator tijd en daarmee kosten besparen. Anderzijds wordt door de digitalisering de informatievoorziening aan crediteuren verbeterd. Doordat crediteuren sneller in het bezit zijn van de actuele informatie over een faillissement, zullen zij ook sneller hun belangen veilig kunnen stellen. Om deze reden zullen belangrijke beslissingen van de rechter-commissaris in de toekomst digitaal gepubliceerd worden, zodat deze sneller inzichtelijk zijn voor alle partijen. In dit kader zal ook het insolventieregister worden verbeterd. Bij een actueel en up-to-date register zijn immers alle betrokken partijen gebaat.

Afwikkeling faillissementen
Ook de afwikkeling van een faillissement moet met de nieuwe wet eenvoudiger en soepeler gaan verlopen. Dit wordt gerealiseerd door de termijn waarin vorderingen ter verificatie ingediend kunnen worden te begrenzen. Er komt hiervoor een harde deadline van veertien dagen voor de verificatievergadering, dit zal slechts anders zijn in het geval de rechter-commissaris dit expliciet bepaalt. De curator krijgt bovendien de bevoegdheid om zelf een crediteurenlijst op te stellen en hoeft dus niet langer te wachten tot crediteuren hun vordering bij de curator indienen. Zeker in omvangrijke faillissementen met veel crediteuren zouden deze maatregelen een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op moeten gaan leveren.

Maatwerk
Crediteuren en ook werknemers krijgen dus meer mogelijkheden om snel te reageren. Maar ook de rechter-commissaris krijgt meer ruimte om maatwerk te leveren, hij krijgt de bevoegdheid om termijnen te verlengen of te verkorten en mag zelf bepalen of en zo ja, wanneer een verificatievergadering plaatsvindt. Er mogen ook meerdere verificatievergaderingen worden gehouden, waardoor het mogelijk is om bepaalde groepen crediteuren voor een specifieke vergadering op te roepen. Voor de verkoop van activa met een waarde onder het bedrag van € 2.000,- zal de curator niet langer toestemming hoeven te vragen aan de rechter-commissaris. Deze mogelijkheden tot maatwerk moeten leiden tot een efficiëntere afwikkeling van een faillissement.

Specialisering rechterlijke macht
Een andere verandering is dat het gemakkelijker wordt om in een faillissement meerdere rechter-commissarissen te benoemen. Het idee hierachter is dat rechter-commissarissen zich meer kunnen specialiseren op bepaalde typen faillissementen en dan ook meer op grond van hun specialisatie kunnen worden ingezet. Daarbij wordt het mogelijk om deskundigen te benoemen die de rechter-commissaris in zijn toezichthoudende taak kunnen ondersteunen.

Conclusie
Voornoemde aanpassingen  zullen ervoor zorgen dat de faillissementsprocedure beter gaat aansluiten op de praktijk. Voor alle betrokken partijen wordt het mogelijk om te gaan profiteren van de gemakken die de huidige technologie, in het bijzonder de digitale communicatie, biedt. Rotshuizen Geense Advocaten juicht deze ontwikkeling toe. Wij zijn als kantoor immers al geruime tijd bezig met een digitaliseringsslag in de faillissementen. Zo kunnen vorderingen in onze faillissementen digitaal via onze website worden ingediend. Wij kijken dan ook uit naar 1 januari 2019, het moment waarop de Wet modernisering faillissementsprocedure in werking zal treden.  

Thema: Faillissementen
Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok