Uitsluiting AOW’ers van transitievergoeding: geen leeftijdsdiscriminatie

De Hoge Raad heeft onlangs antwoord gegeven op een arbeidsrechtelijke vraag die al enige tijd onbeantwoord bleef in de lagere rechtspraak, namelijk: mag een AOW-gerechtigde bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten van de transitievergoeding of levert dit discriminatie op grond van leeftijd op?

Naar aanleiding van door de Kantonrechter te Utrecht gestelde prejudiciële vragen antwoordt de Hoge Raad dat er in een dergelijk geval geen sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie. Een individuele toetsing is in dergelijke gevallen niet vereist.  

De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen enerzijds werknemers die bij het einde van hun dienstverband de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere leeftijd hebben bereikt en anderzijds werknemers voor wie een lagere ontslagleeftijd geldt. Ten aanzien van deze eerste groep is het directe onderscheid naar leeftijd toegestaan, aldus de Hoge Raad. Dit onderscheid levert geen problemen op nu aan dit onderscheid een legitiem doel ten grondslag ligt. Het doel van de transitievergoeding is immers dat de vergoeding toekomt aan personen die voor het voorzien in hun levensonderhoud aangewezen zijn op het verrichten van arbeid. Hierbij moet ook het doel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) niet uit het oog worden verloren, namelijk het minder kostbaar maken van ontslag voor werkgevers. Een uitsluiting van AOW-gerechtigden is volgens de Hoge Raad geschikt en proportioneel in het licht van dit doel. Over de noodzaak van een individuele toets stelt de Hoge Raad dat ook dit niet in lijn ligt met de doestellingen van de Wwz, bovendien is dit ook op Europees niveau niet vereist. Om deze reden is een individuele toetsing dan ook niet noodzakelijk.

Voor werkgevers heeft deze uitspraak tot gevolg dat het interessant blijft om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. Over de vraag naar een mogelijke aanspraak op een transitievergoeding bij vervroegd pensioen (dus voor bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd), heeft de Hoge Raad zich niet expliciet uitgelaten. Dit zal de toekomst dus nog uit moeten wijzen.

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok