Uitsluiting AOW’ers van transitievergoeding: geen leeftijdsdiscriminatie

De Hoge Raad heeft onlangs antwoord gegeven op een arbeidsrechtelijke vraag die al enige tijd onbeantwoord bleef in de lagere rechtspraak, namelijk: mag een AOW-gerechtigde bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten van de transitievergoeding of levert dit discriminatie op grond van leeftijd op?

Naar aanleiding van door de Kantonrechter te Utrecht gestelde prejudiciële vragen antwoordt de Hoge Raad dat er in een dergelijk geval geen sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie. Een individuele toetsing is in dergelijke gevallen niet vereist.  

De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen enerzijds werknemers die bij het einde van hun dienstverband de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere leeftijd hebben bereikt en anderzijds werknemers voor wie een lagere ontslagleeftijd geldt. Ten aanzien van deze eerste groep is het directe onderscheid naar leeftijd toegestaan, aldus de Hoge Raad. Dit onderscheid levert geen problemen op nu aan dit onderscheid een legitiem doel ten grondslag ligt. Het doel van de transitievergoeding is immers dat de vergoeding toekomt aan personen die voor het voorzien in hun levensonderhoud aangewezen zijn op het verrichten van arbeid. Hierbij moet ook het doel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) niet uit het oog worden verloren, namelijk het minder kostbaar maken van ontslag voor werkgevers. Een uitsluiting van AOW-gerechtigden is volgens de Hoge Raad geschikt en proportioneel in het licht van dit doel. Over de noodzaak van een individuele toets stelt de Hoge Raad dat ook dit niet in lijn ligt met de doestellingen van de Wwz, bovendien is dit ook op Europees niveau niet vereist. Om deze reden is een individuele toetsing dan ook niet noodzakelijk.

Voor werkgevers heeft deze uitspraak tot gevolg dat het interessant blijft om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. Over de vraag naar een mogelijke aanspraak op een transitievergoeding bij vervroegd pensioen (dus voor bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd), heeft de Hoge Raad zich niet expliciet uitgelaten. Dit zal de toekomst dus nog uit moeten wijzen.

Thema: Arbeid
Advocaat: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Gemeente moet schadevergoeding betalen voor schending privacy
    Lees meer
  • Toezeggingen door ambtenaren, zijn die bindend?
    Lees meer
  • GGZ-instelling vrijgesproken van dood door schuld
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok