Natuurbescherming en nieuwe regelgeving per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking, zo is door de wetgever besloten. Verandert daardoor onze aanpak in kwesties over de natuurregelgeving?

Kort gezegd dient de natuurregelgeving voor de bescherming van bepaalde soorten flora en fauna en voor gebieden, waarin die soorten (zouden moeten) voorkomen. De nieuwe wet kent ook een uitdrukkelijke algemene zorgplicht. Iedereen heeft de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende dieren en planten. Dus ook voor de niet beschermde soorten. Die zorg moet ook worden betracht voor de natuurgebieden, die een beschermde status hebben.

 

Voor vele soorten dieren en planten bestaan ook specifieke zorgplichten. Bijvoorbeeld het verbod om de verblijfplaats van een soort te vernielen. De nieuwe wet brengt mee, dat ongeveer 200 soorten niet meer worden beschermd door specifieke zorgplichten. Over die soorten zullen wij dus nog zelden adviseren of procederen. Wat betreft de bescherming van flora en fauna is een ander verschil dat in de nieuwe wet vaker wordt genoemd dat een bepaalde handeling verboden is, wanneer die opzettelijk wordt verricht. Per 1 januari 2017 is bijvoorbeeld alleen het opzettelijk vernielen van een verblijfplaats van een beschermde soort verboden. De Wet natuurbescherming kent geen officiële definitie van de term “opzettelijk”. Maar de uitleg in de wet van de algemene zorgplicht geeft een indicatie. Iemand neemt onvoldoende zorg in acht voor de natuur, wanneer hij of zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat een handeling nadelige gevolgen kan veroorzaken. Dat zou een goede omschrijving van  “opzet” kunnen zijn. Wij verwachten hierover discussie vanaf 1 januari 2017.

De juridische discussies over soorten-bescherming gaan meestal over het al dan niet overtreden van een specifieke zorgplicht of verbod. En, indien van een overtreding sprake is, of daarvoor toch toestemming kan worden verleend. Die toestemming kan de overheid geven. Met de nieuwe regelgeving is die overheid meestal de provincie in plaats van het Rijk. Dat zou moeten meebrengen, dat meer rekening zal worden gehouden met lokale aspecten. Een provincie zou beter dan het Rijk kunnen beoordelen of bijvoorbeeld op grond van grote openbare belangen toestemming mag worden verleend om een verbodsbepaling buiten spel te zetten. Rotshuizen Geense Advocaten zal in dergelijke kwesties dus te maken krijgen met de provincies. Dat verandert de dynamiek. Denk aan een natuurbeschermingsorganisatie die in gesprek gaan met eigen provinciaal bestuur in plaats van het Rijk.

De gebiedsbescherming verandert weinig met de nieuwe wet. Het Rijk blijft leidend bij de bepaling welk natuurgebied speciale bescherming behoeft. De provincies mogen echter eigen bijzondere provinciale natuurgebieden aanwijzen. Zo ook bijzondere provinciale landschappen. De provincies krijgen daarnaast de plicht om gebieden voor het natuurnetwerk Nederland aan te wijzen. Vroeger werd dit de ecologische hoofdstructuur genoemd. De verbindingen tussen natuurgebieden. De natuur benadelende handelingen in een beschermd gebied zijn verboden zonder een vergunning van de provincie of eventueel het Rijk. De nieuwe regelgeving biedt meer uitzonderingen op die vergunningplicht. Die extra uitzonderingen zullen waarschijnlijk nieuwe juridische discussies opleveren. Zo kan een vergunning niet nodig zijn, wanneer de provincie redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een bepaalde activiteit in een natuurgebied. Hoe valt dat aan te tonen?

Rotshuizen Geense Advocaten kan u bijstaan in de discussies die de nieuwe Wet natuurbescherming oproept. 

Thema's: Cultuur en natuur en Natuurregelgeving

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok