Uitspraak pgb-zaak: winst voor zorgverleners én budgethouders

De kantonrechter te Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de pgb-zaak. Slotsom is dat zorgverleners die een arbeidsovereenkomst hebben met de budgethouder, de Svb rechtstreeks kunnen aanspreken tot betaling van de wettelijke verhoging, als de Svb niet-tijdig betaalt. Deze uitspraak heeft grote gevolgen.

In artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werkgever vanaf de vierde dag na de dag waarop het loon uiterlijk moet zijn voldaan een verhoging verschuldigd is. Die verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag over het openstaande bedrag en voor elke volgende werkdag een procent. Die verhoging kan oplopen tot maximaal de helft van het verschuldigde bedrag.

De Svb dient het loon van de zorgverlener te betalen vanuit het pgb van een budgethouder. Dit moet binnen dertig dagen na ontvangst van de declaratie. De kantonrechter is van oordeel dat op de Svb daarom (ook) de verplichting rust om het loon tijdig te betalen en dat artikel 7:625 BW dus ook van toepassing is.

Op grond van de billijkheid heeft de kantonrechter aanleiding gezien de vordering van onze cliënte van € 1.679,72 in kort geding te beperken tot een voorschot van € 1.100,-. Onze cliënte is verheugd dat zij deze verhoging krijgt en zij ziet dit als een vergoeding voor alle ellende die zij heeft doorstaan als gevolg van de wanbetaling door de Svb. Zij hoopt dat deze prikkel van de rechter voor de Svb aanleiding is om de loonbetalingen voortaan wel tijdig te voldoen.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen. Zorgverleners kunnen hierdoor de Svb aanspreken tot betaling. Zij hoeven slechts te stellen dat het loon niet-tijdig is voldaan, gelet op de bestaande wettelijke regeling. Een heel belangrijk gevolg hiervan is dat de zorgverleners hierdoor niet rechtstreeks hun werkgever (de budgethouder) hoeven aan te spreken tot betaling van de verhoging, maar dat zij kunnen aankloppen bij de Svb.

 Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs de Tweede Kamer bericht dat hij na de zomer met een schaderegeling komt voor alle zorgverleners die niet-tijdig betaald zijn. De kantonrechter neemt hem dat werk uit handen: de schaderegeling is er naar haar oordeel al en is terug te vinden in artikel 7:625 BW.

Bekijk de publicatie

Open PDF-bestand download

Thema's: Overheid en onderwijs en Zorg en welzijn
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok