RVOI-geschillen naar Raad van Arbitrage voor de Bouw

Met ingang van 2 januari 2013 worden RVOI-geschillen afgewikkeld door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.


In de RVOI is bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage volgens het reglement van de Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA). Het aantal contracten waarin de RVOI van toepassing wordt verklaard, neemt echter gestaag af sinds de invoering van de DNR. Daarmee neemt ook het aantal geschillen af dat conform de arbitrageclausule uit de RVOI wordt beslecht. Het geringe aantal geschillen dat jaarlijks nog op basis van de RVOI aanhangig wordt gemaakt, rechtvaardigt niet langer het zelfstandig voortbestaan van de Commissie van Geschillen van KIVI NIRIA als geschilbeslechtende instantie daarvoor.

KIVI NIRIA heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bereid gevonden om alle geschillen af te wikkelen die na 2 januari 2013 conform het arbitragebeding uit de RVOI aanhangig wordt gemaakt. Daartoe is een nieuw reglement van de Commissie van Geschillen in werking getreden per 2 januari 2013. Dit reglement verwijst naar het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor de wijze van geschilbeslechting. Geschillen op grond van de RVOI dienen daarom vanaf die datum bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig te worden gemaakt.

Met het oog op de beslechting van deze geschillen zijn (op voordracht van KIVI NIRIA en NLIngenieurs) door de Raad van Arbitrage vier extra arbiters benoemd met specifieke technische deskundigheid op de vakgebieden die vaak aan de orde zijn in geschillen die op grond van de RVOI aan de orde worden gesteld.

Die Commissie van Geschillen blijft in functie voor de afwikkeling van geschillen die vóór 2 januari 2013 aanhangig zijn gemaakt. Deze lopende geschillen worden onverkort conform het oude reglement afgewikkeld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Wim Bulthuis.

Thema's: Bouwen, Contracten en schade en Bouw en vastgoed
Auteur: mr. Wim Bulthuis

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok