De AVA als instrument om debiteuren te beheersen

De AVA 1992 (hierna: AVA) bevat een aantal bepalingen die ertoe kunnen bijdragen dat debiteuren worden aangespoord tot tijdige betalingen. Deze bepalingen worden in de praktijk niet altijd voldoende benut.


In tijden van crisis is incasso van onbetaalde facturen van extra belang. De opstellers van de AVA hebben daar rekening mee gehouden. De AVA kent meerdere bepalingen die in dit verband van belang zijn. U kunt daarbij denken aan de kredietbeperkingstoeslag, de (verhoogde) wettelijke rente en het doorberekenen van buitengerechtelijke kosten. Hieronder wordt op elk van de drie genoemde bepalingen ingegaan.

 

De kredietbeperkingstoeslag is een toeslag van maximaal 2% die de aannemer over het factuurbedrag mag berekenen (artikel 14, lid 2 en artikel 18, lid 3). Deze toeslag is de debiteur verschuldigd, tenzij hij binnen de betalingstermijn betaalt. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na toezending van de factuur. Voor de eindafrekening bedraagt de betalingstermijn dertig dagen na de indiening. Het is wel noodzakelijk dat u de toepasselijkheid van de toeslag op de factuur vermeldt.

 

Een debiteur is als hij niet binnen de betalingstermijn betaalt, wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Dat volgt uit de wet maar ook uit artikel 17 lid 1 van de AVA. Indien de debiteur binnen veertien dagen na het einde van de betalingstermijn/vervaldag nog niet heeft voldaan, wordt de wettelijke rente met 2% verhoogd.

 

Indien uw debiteur niet betaalt, kan er worden besloten tot incasso over te gaan. De kosten die gemoeid zijn met deze incasso (buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de debiteur. De kosten mogen worden gefixeerd op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Vaak zijn de kosten die u overeenkomstig de AVA in rekening mag brengen hoger dan de kosten die u daadwerkelijk heeft gemaakt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat als er een incassoprocedure wordt gestart een rechter of arbiter nog wel eens overgaat tot matiging van de in rekening gebrachte kosten.

 

Hieronder volgt een tijdschema dat bij debiteurenbeheer zou kunnen worden gebruikt.

verzending deelfactuur of eindafrekening:

 1. vermelden betalingstermijn (veertien of dertig dagen) en opneming van de kredietbeperkingstoeslag;
 2. einde betalingstermijn: start berekening wettelijke rente;
 3. zeven dagen na einde betalingstermijn: verzenden aanmaning, waarin de debiteur wordt aangezegd dat indien binnen zeven dagen nog geen betaling is ontvangen tot incasso wordt overgegaan;
 4. veertien dagen na einde betalingstermijn: mededeling aan de debiteur dat de wettelijke rente met 2% wordt verhoogd.

Dit schema kan ertoe bijdragen dat u grip houdt op uw debiteuren. Indien u met betrekking tot uw debiteurenbeheer en/of incasso's vragen heeft, kunt u contact opnemen met mr. Eric van der Goot.

Thema's: Bouwen, Incasso's, Faillissementen, Bouw en vastgoed en Ondernemen
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer
 • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok