Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Met ingang van 1 januari 2015  is de Wmo 2015 van kracht.

De Wmo 2015 heeft een ingrijpende wijziging gebracht  in de hervorming van het Nederlandse zorgstelse gelijktijdig met de invoering van de Wet langdurige Zorg (Wlz).

Gemeenten zijn met de invoering van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen: die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Het is de bedoeling dat mensen ondersteuning en zorg aangeboden krijgen die aansluiten op hun persoonlijke omstandigheden en levensfase.  De Wmo 2015  voorziet in belangrijke waarborgen voor het uitvoeren van een goed onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mensen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij dit onderzoek uitvoeren in goede samenspraak met de mensen om wie het gaat en dat zij samen met betrokkenen komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening.

Met hun kennis van het bestuursrecht,  de Wmo 2015 én de zorg in het algemeen  kunnen de specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten gemeenten en zorginstellingen  adviseren bij de uitvoering van de Wmo 2015. Wie is bevoegd om het onderzoek in de Wmo uit te voeren? Waar dient het onderzoek zich op te richten? Hoe zit het met de privacy van burgers in dit kader? Welke rol speelt het (medisch)beroepsgeheim ? Hoe verhoudt de Wmo 2015 zich tot het klachtenrecht als bedoeld in de Wkkgz, die op 1 januari 2016 in werking is getreden?

Voor antwoorden op deze vragen en overige Wmo gerelateerde vragen en/of procedures kunt u ons bij ons kantoor terecht.

Advocaten Wmo

Sectoren

Advocaten Wmo

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok