Wet langdurige zorg

Het doel van de Wlz  is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen passende zorg krijgen met aandacht voor het individuele welzijn. Basisprincipes die in de Wet langdurige zorg (Wlz) voorop staan, zijn dat we uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Oftewel: regie naar vermogen. Kwaliteit van leven staat voorop. Het motto van de Wlz is: met professionele zorg, zo thuis mogelijk!

De Wlz  strekt ertoe een nieuwe volksverzekering in het leven te roepen, die waarborgen biedt voor behoud of verbetering van kwaliteit van leven aan mensen die – ook met steun van de eigen omgeving – niet meer zelfredzaam kunnen zijn. Deze wet maakt onderdeel uit van een samenhangend systeem van nieuwe wetten regelgeving die beoogt de kwaliteit van leven van hen die zorg en ondersteuning nodig hebben te vergroten, waarbij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid om daaraan naar vermogen zelf bij te dragen sterker is dan voorheen. De overheid ziet de Wlz als het sluitstuk van de langdurige zorg. Daarom krijgen alleen mensen die blijvend zijn aangewezen op langdurige zorg conform de Wlz toegang tot de Wlz.

Allereerst omvat de Wlz een recht op verblijf in een instelling inclusief de daarbij behorende voorzieningen, zoals eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte. Naast het verblijf is er recht op samenhangende zorg bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

Met hun kennis van de zorg én ondernemingsrecht  kunnen de specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten instellingen, als uitvoerders van de Wlz,  bijstaan bij Wlz vraagstukken en/of procedures.

Advocaten Wlz

Sectoren

Advocaten Wlz

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok