Nieuwsbrief Coronavirus en de bouw

De uitbraak van het Coronavirus raakt iedereen. Hoewel lopende bouwprojecten vooralsnog doorgang vinden, laat het Coronavirus ook de bouwsector niet ongemoeid. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stappen die u als aannemer kunt  ondernemen in tijden van de Coronacrisis.

Check de gemaakte afspraken
Bij bestaande projecten is het van belang te inventariseren welke afspraken er in de verschillende overeenkomsten met opdrachtgevers zijn gemaakt. Ook dient u de algemene voorwaarden en het bestek te raadplegen. Controleer voornamelijk of in de overeenkomsten overmachtsclausules, regelingen omtrent bouwtijdverlenging en regelingen inzake kostenverhogende omstandigheden zijn opgenomen. Veelal bepaalt de inhoud van de overeenkomst hoe partijen in een situatie als deze dienen te handelen.

Bouwtijdverlenging
Voorziet u als gevolg van het coronavirus vertraging in het bouwproces? Verzoek dan zo spoedig mogelijk schriftelijk en bij aangetekende brief om bouwtijdverlenging bij uw opdrachtgever. Dit voorkomt dat u als opdrachtnemer een boete aan de opdrachtgever verschuldigd bent wegens overschrijding van de bouwtermijn. Op grond van bijvoorbeeld de UAV 2012 heeft een opdrachtnemer recht op bouwtijdverlenging, indien het werk als gevolg van overmacht niet tijdig kan worden opgeleverd. Of sprake is van overmacht zal per project beoordeeld dienen te worden.

Extra kosten
Maakt u extra kosten als gevolg van het Coronavirus? Houd deze kosten per project bij en stel opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Mogelijk kunnen deze kosten worden opgevoerd als meerwerk of kostenverhogende omstandigheden. Of u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op vergoeding van de extra kosten zal weer per geval beoordeeld dienen te worden. Stel de opdrachtgever in ieder geval snel op de hoogte van deze extra kosten en treedt hierover in overleg.

Nieuwe projecten
Worden er op dit moment nieuwe overeenkomsten gesloten met opdrachtgevers, dan is het van belang rekening te houden met de risico’s die het Coronavirus met zich brengt. U kunt in nog te sluiten overeenkomsten bijvoorbeeld overwegen geen vaste bouwtermijn op te nemen en gebruik te maken van een open begroting. Bovendien kunt u overwegen een bepaling in de overeenkomst op te nemen waarin u aansprakelijkheid voor de gevolgen van de Coronacrisis uitsluit.

Noodmaatregelen overheid
Heeft uw onderneming te maken met omzetverlies, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (“NOW”). Op onze website vindt u een artikel waarin wordt beschreven wanneer u recht heeft op deze tegemoetkoming en deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Naast de NOW heeft de overheid ook andere maatregelen getroffen om ondernemers te steunen, zoals borgstelling door de overheid bij verruiming van bancaire kredieten en uitstelmogelijkheden voor de betaling van belastingschulden.

Vragen
Heeft naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen of heeft u te maken met de gevolgen van de Coronacrisis en wilt u hierover juridisch advies inwinnen? Het team van Rotshuizen Geense Advocaten staat voor u klaar!

 

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl