Nieuwsbrief Zorg en Welzijn februari 2020

Graag informeren wij u periodiek over de juridische ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn.

Flexibele arbeid in de zorg

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Hierdoor is onder meer de rechtspositie van oproep- en payrollkrachten drastisch gewijzigd. Deze wet kan dan ook grote organisatorische en financiële gevolgen met zich meebrengen voor flexibele arbeidscontracten onder andere in de zorg.

Lees verder

Mag een patiënt zonder toestemming van zijn curator of mentor klagen bij het Tuchtcollege?

Een patiënt die onder curatele is gesteld of ten aanzien van wie het mentorschap is uitgesproken, dient in beginsel de beslissingen over persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding over te laten aan de curator respectievelijk de mentor. Maar wat betekenen curatele en mentorschap voor de mogelijkheid van de patiënt om zelf een tuchtrechtelijke klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, zonder toestemming van de mentor of curator? Wat blijkt? Er zijn twee stromingen binnen de tuchtrechtspraak die haaks op elkaar staan.

Lees verder

Verbond van Verzekeraars presenteert wéér een nieuwe opzetclausule!

Onlangs heeft het Verbond van Verzekeraars de uitgangspunten gepresenteerd voor een nieuwe opzetclausule, waarmee de exacte bewoordingen van de ‘standaard’ opzetclausule inmiddels al voor de derde keer zullen worden gewijzigd. Min of meer directe aanleiding voor de wijziging zal het zogenoemde ‘Shaken Baby’-arrest zijn geweest dat de Hoge Raad op 13 april 2018 heeft gewezen. Daarin heeft de Hoge Raad duidelijkheid proberen te verschaffen over de uitleg van de opzetclausule die is opgenomen in het Standaardpolismodel AVP 2000, zoals die door de meeste verzekeraars in hun aansprakelijkheidsverzekering wordt opgenomen. Hieronder wordt uiteengezet hoe verzekeraars in al die jaren hebben geworsteld met deze beruchte opzetclausule.

Lees verder

Minder dwang, meer zorg!

Per 1 januari 2020 treden de Wet Zorg en Dwang (“Wzd”) en de Wet verplichte GGZ (“Wvggz”) in werking. Beide wetten regelen het verlenen van onvrijwillige zorg, waarbij de Wzd is gericht op mensen met een psychogeriatrische stoornis zoals dementie of een verstandelijke beperking, en waarbij de Wvggz is gericht op psychiatrische patiënten. Beide wetten vervangen de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (“Wet BOPZ”) en zijn gericht op het terugdringen van onvrijwillige zorg. Tijd dus om stil te staan bij de wijzigingen die hierdoor worden doorgevoerd en welke gevolgen dit heeft voor zorgaanbieders.

Lees verder

Werkgevers opgelet: slapend dienstverband, beëindiging voor 1 januari kan lonen!

Vorige maand schreven wij over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de verplichte beëindiging van slapende dienstverbanden. Niet alleen deze uitspraak, maar ook de Wab die nu echt bijna in werking treedt, alsmede de Regeling compensatie transitievergoeding zoals die vanaf 1 april 2020 zal gelden, zorgen voor de nodige vragen bij werkgevers. Stukje bij beetje wordt er gelukkig steeds meer duidelijk, onlangs (13 december jl.) nog door een aantal antwoorden die minister Koolmees (SZW) in een brief heeft gegeven.

Lees verder

Staken, mag dat zomaar?

Op 20 november wordt er landelijk in veel ziekenhuizen gestaakt, althans hier roepen de vakbonden toe op. Inmiddels heeft circa tweederde van de Nederlandse ziekenhuizen gehoor gegeven aan de stakingsoproep die aanpassing van de ziekenhuis cao tot doel heeft. Maar mag een werknemer eigenlijk zomaar zijn werk neerleggen? En kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitbetaling van salarissen?

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl