Nieuwsbrief Overheid en Onderwijs september 2019

Graag informeren wij u periodiek over de juridische ontwikkelingen op het gebied van Overheid en Onderwijs. 

Gemeente moet schadevergoeding betalen voor schending privacy

Op 28 mei 2019 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan waarin zij een gemeente heeft veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding omdat de gemeente de privacy van de eiser in deze procedure had geschonden. Wat was er aan de hand?

Lees verder

Toezeggingen door ambtenaren, zijn die bindend?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling of ABRvS’) een belangrijke uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Dit is een mooie stap in de rechtsontwikkeling.

Lees verder

Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?

Indien een aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd namens meerdere aanbestedende diensten, dienen al deze aanbestedende diensten in het kort geding te worden gedagvaard indien een verliezer het niet eens is met de voorgenomen gunning. Dit oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 18 juni 2019. Gebeurt dit niet, dan dient de rechter ambtshalve de gelegenheid te geven aan de klager om de niet opgeroepen personen alsnog als partij in het geding te betrekken. In dit geval kon oproeping van de overige aanbestedende diensten echter niet leiden tot ingrijpen in de na de definitieve gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst. Wat speelde er in deze zaak?

Lees verder

Manfield krijgt tik op de vingers vanwege een vingerscan

De Rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een kassamedewerkster niet verplicht kan worden om haar vingerafdruk af te geven ten behoeve van een kassasysteem dat werkt op basis van vingerscanautorisatie. Dat is in het onderhavige geval strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat was hier aan de hand?

Lees verder

De Inspectie inspecteert en publiceert

Wijzigingen in de Gezondheidswet en in de Jeugdwet en inwerkingtreding van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet zorgen ervoor dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd toezichtgegevens over de naleving en uitvoering van regelgeving openbaar moet maken. Deze wijzigingen zijn ingegaan per 1 februari 2019. Wat is er veranderd en welke veranderingen komen er nog meer aan?

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl