2011-4 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

FAILLISSEMENTSVERSLAG

 

Nummer: 20

Datum: 29 november 2011

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

 

 

Zwettestraat 30A

 

 

8912 AV  Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

mr. A.J.H. Geense

R-C

:

mr. M. Jansen

 

 

 

Activiteiten onderneming

:

Het ontwerpen (engineering) en ver­vaar­digen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaas­ver­wer­ken­de industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Saldo faill.rekening

:

€ 635.703,44

Verslagperiode

:

15  augustus t/m 14 november 2011

Bestede uren in verslag- periode

:

5  uur en 5  minuten

Bestede uren totaal

:

 879 uur en 30 minuten

 

 

 

 

 

1. INVENTARISATIE

 

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

 

2. PERSONEEL

 

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

  

 

3. ACTIVA

 

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

 

 

4. DEBITEUREN

 

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

 

 

5. BANK/ZEKERHEDEN

 

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

 

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

 

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

 

 

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

 

Voortzetten

 

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

 

 

7. RECHTMATIGHEID

 

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslag.

 

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag.

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de aanhangige zaak wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen zijn op 20 augustus 2008 twee omvangrijke conclusies van antwoord ingediend, één namens commissarissen en één namens de bestuurders. De zaak staat thans voor beraad comparitie. De curator is voornemens de Rechtbank te berichten dat naar zijn oordeel de zaak niet rijp is voor een comparitie, zodat verzocht zal worden te mogen repliceren. De rechtbank heeft toegestaan te mogen repliceren, uiterlijk op 26 november 2008. Met het oog op de aanhangige procedure en de verhuizing van Tetrapak Tebel (waar de administratie nog stond opgeslagen) is zowel de fysieke als de geautomatiseerde administratie opgehaald/opgeslagen ten kantore van de curator.

 

De procedure bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog. Inmiddels werd gerepliceerd en gedupliceerd en is pleidooi aangevraagd.

 

In de aanhangige procedure is het pleidooi bepaald op donderdag 15 oktober 2009 om 10:00 uur.

Dit verslag bevat geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. De aanhangige procedure tegen bestuurders en commissarissen is thans de enige activiteit die in dit faillissement wordt ondernomen. Het pleidooi is bepaald op 15 oktober 2009.

 

In aanvulling op de eerdere verslagen valt te vermelden dat in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure inmiddels pleidooi heeft plaatsgevonden. Na  een schorsing heeft de Meervoudige Kamer van de rechtbank de beslissing meegedeeld dat een onderzoek voor een deskundige zal worden gelast waartoe partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld vragen voor die deskundigen te formuleren, waarna de Rechtbank bij een in december te verwachten tussenvonnis een opdracht aan de deskundige zal geven tot onderzoek van met name de administratieve organisatie.

 

Bij akte van 2 december 2009 hebben partijen zich uit moeten laten over de benoeming deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vraagstukken. De Rechtbank Leeuwarden heeft de zaak vervolgens verwezen naar de rolzitting van 14 juli 2010 voor vonnis. Dit zal vermoedelijk een tussenvonnis zijn, waarin de rechtbank een deskundige benoemd.

 

De Rechtbank heeft nog geen (tussen)vonnis gewezen.

 

Bij tussenvonnis van begin augustus heeft de Rechtbank een deskundige benoemd en de aan deze te stellen vragen geformuleerd. De Rechtbank heeft de boedel gelast om het voorschot van de deskundige van circa € 60.000,00 te voldoen. Die betaling is inmiddels geschied, zodat de deskundige aan de slag kan. De rapportage van de deskundige wordt verwacht omstreeks december 2010.  

 

In de verslagperiode heeft de deskundige een tweetal malen een conference call georganiseerd met de drie betrokken partijen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van het procesdossier met uitzondering van de als producties overgelegde rapportages van deskundigen en de wijze van aanpak door de deskundige, ondermeer bestaande uit het houden van gesprekken met bestuurders, (een vertegenwoording van) commissarissen en de curator, het inbrengen van stukken etc. Tenslotte werd een afspraak gemaakt om de administratie in aanwezigheid van partijen in te zien. Dit zal gebeuren ten kantore van de curator op 29 november 2010. In afwijking van het vorige verslag zal de rapportage van deskundige niet gereed kunnen zijn omstreeks december 2010.

 

Op 29 november 2010 heeft een bespreking plaatsgevonden ten kantore van de curator onder leiding van de door de rechtbank benoemde deskundige met de partijen bij de procedure. Op deze dag heeft de deskundige met name vragen aan bestuurders en commissarissen gesteld over de algemene gang van zaken met betrekking tot de administratievoering in brede zin. De fysieke en digitale administratie is ingekeken om de opzet en omvang te beoordelen. Naar aanleiding van deze bespreking heef  de deskundige aan partijen een lijst doen toekomen van stukken waarover de deskundige in ieder geval wil beschikken. In december 2010 en januari 2011 zijn één van de bestuurders en één van de commissarissen op het kantoor van de curator gekomen om de fysieke administratie te ordenen en de door de deskundige gevraagde stukken op te zoeken. Op 1 februari 2011 vond een vervolgbespreking van de deskundige met partijen. Aan het begin van die bespreking werd namens bestuurders en commissarissen een map overgelegd met de huns inziens door de deskundige gevraagde gegevens. Vervolgens werden de documenten uit de map doorgenomen en aan de hand van de vragen van de deskundige van toelichting voorzien. Een medewerker van de deskundige heeft aan de hand van de bankafschriften een overzicht van het liquiditeitsverloop gemaakt. Aan het slot van de bespreking heeft de deskundige aan bestuurders en commissarissen met betrekking tot bepaalde onderdelen gevraagd om nadere stukken. Deze stukken dienen aan deskundige overgelegd te zijn eind februari 2011. Over het tijdstip van rapporten heeft de deskundige nog geen definitieve uitspraken kunnen doen.

 

In de verslagperiode zijn nadere stukken gewisseld tussen deskundige en partijen. De deskundige heeft aangegeven inzicht te willen hebben in de administratie van de projecten, zodat van een aantal projecten het boekhoudingkundig verloop kan worden beoordeeld. Omdat in de projectadministratie naast de gewerkte uren, de inkoop van materialen, inhuur van derden en dergelijke ook de technische uitwerking met tekeningen en dergelijke staat vermeld, werden de fysieke projectmappen aan de doorstarter ter beschikking gesteld. Deze, Tetrapak Tebel, is sinds de overname van de activa van Betelgeuze een tweetal malen verhuisd met als gevolg dat die fysieke projectadministratie zoek blijkt te zijn geraakt. In de digitale administratie die ten kantore van de curator beschikbaar is, blijkt die projectadministratie niet in voldoende mate voorhanden om de deskundige het inzicht te kunnen geven dat deze verlangd. De digitale projectadministratie blijkt nog wel bij Tetrapak Tebel aanwezig te zijn. Deze is bereid die ter beschikking te stellen voor onderzoek door de deskundige. In een bijeenkomst met de deskundige van 12 mei jl. is besloten dat door een forensisch deskundige van Deloitte die digitale projectadministratie van Tetrapak Tebel wordt overgebracht naar het kantoor van de curator. Dit laatste om er zeker van te zijn dat aan de curator niet het verwijt kan worden gemaakt dat de projectadministratie is of wordt gemanipuleerd. Een vervolgbijeenkomst met de deskundige en bestuurders is belegd voor 31 mei 2011. Deze gang van zaken wordt de rapportage van de deskundige niet eerder verwacht dan plusminus augustus 2011.

 

In de verslagperiode is wederom overleg geweest met deskundigen, zowel telefonisch als schriftelijk, alsmede met de wederpartijen. Verder werd opdracht gegeven aan Deloitte om de digitale administratie, nog beschikbaar bij Tetrapak te Heerenveen, veilig te stellen. Op 31 mei 2011 vond een bijeenkomst plaats van de curator, de controller van Tetrapak en met ingenieur Keizer CISSP/Forensic & dispute services van Deloitte te Heerenveen om vast te stellen wat er aan digitale administratie beschikbaar was en hoe deze het beste zou kunnen worden veiliggesteld. In juni werd de door Deloitte veiliggestelde administratie op een harddisk aangeleverd op het kantoor van de curator en daar operationeel gemaakt. Op 7 juli vond op het kantoor van de curator weer een bespreking plaats met de deskundige en de wederpartijen, waarbij gebruik werd gemaakt van de inmiddels beschikbare digitale administratie. Aan het slot van de bespreking heeft de deskundige concrete  opdrachten geformuleerd voor bestuurders en commissarissen om stukken met uitleg aan de hand van de digitale administratie te produceren. Aan de hand daarvan verwacht de deskundige de door de rechtbank geformuleerde vragen te kunnen beantwoorden. In verband met de omvang van de opdrachten en de naderende vakantieperiode is aan de bestuurders een termijn gesteld voor het beantwoorden van de vragen/het voldoen aan de opdrachten tot begin oktober.

 

In de huidige verslagperiode is er wederom veel gecorrespondeerd tussen de deskundige, de bestuurders en commissarissen en diens advocaten. De deskundige heeft een groot aantal vragen gesteld aan de bestuurders en commissarissen, die daarop hebben gereageerd met een uitgebreide brief met bijlagen. Van de deskundige wordt op korte termijn een brief verwacht waarin nog nadere vragen over de door de deskundige geselecteerde projecten worden gesteld voor een aanvullende analyse. De Rechtbank Leeuwarden heeft de zaak verwezen naar de roldatum van 7 december a.s. voor uitlating deskundige. Gelet op de nog uit te voeren handelingen door de deskundige en de bestuurders, is het niet waarschijnlijk dat er voor 7 december a.s. een deskundigenbericht kan worden uitgebracht. De zaak zal waarschijnlijk wederom worden aangehouden.

 

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslag.

 

8. CREDITEUREN

 

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorige verslag.

 

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorige verslag.

 

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

 

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

 

 

9. OVERIG

 

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

 

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

 

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag betreffende het kwartaal van 14 november 2011 tot en met 14 februari 2012 zal uiterlijk 28 februari 2012 worden ingediend.

 

Leeuwarden, 29 november 2011

 

 

 

A.J.H. Geense,

curator

 

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok