2010-3 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

15 mei 2010 t/m 14 augustus 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 15

Datum: 1 september 2010

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

   

Zwettestraat 30A

   

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

R-C

:

Mr. M. Jansen

     

Activiteiten onderneming

:

Het ontwerpen (engineering) en ver­vaar­digen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaas­ver­wer­ken­de industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

     

Verslagperiode

:

15 mei 2010 t/m 14 augustus 2010

Bestede uren in verslag­periode

:

3 uren en 25 minuten

Bestede uren totaal

:

792 uren en 20 minuten

     

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de aanhangige zaak wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen zijn op 20 augustus 2008 twee omvangrijke conclusies van antwoord ingediend, één namens commissarissen en één namens de bestuurders. De zaak staat thans voor beraad comparitie. De curator is voornemens de Rechtbank te berichten dat naar zijn oordeel de zaak niet rijp is voor een comparitie, zodat verzocht zal worden te mogen repliceren. De rechtbank heeft toegestaan te mogen repliceren, uiterlijk op 26 november 2008. Met het oog op de aanhangige procedure en de verhuizing van Tetrapak Tebel (waar de administratie nog stond opgeslagen) is zowel de fysieke als de geautomatiseerde administratie opgehaald/opgeslagen ten kantore van de curator.

De procedure bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog. Inmiddels werd gerepliceerd en gedupliceerd en is pleidooi aangevraagd.

In de aanhangige procedure is het pleidooi bepaald op donderdag 15 oktober 2009 om 10:00 uur.

Dit verslag bevat geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. De aanhangige procedure tegen bestuurders en commissarissen is thans de enige activiteit die in dit faillissement wordt ondernomen. Het pleidooi is bepaald op 15 oktober 2009.

In aanvulling op de eerdere verslagen valt te vermelden dat in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure inmiddels pleidooi heeft plaatsgevonden. Na een schorsing heeft de Meervoudige Kamer van de rechtbank de beslissing meegedeeld dat een onderzoek voor een deskundige zal worden gelast waartoe partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld vragen voor die deskundigen te formuleren, waarna de Rechtbank bij een in december te verwachten tussenvonnis een opdracht aan de deskundige zal geven tot onderzoek van met name de administratieve organisatie.

Bij akte van 2 december 2009 hebben partijen zich uit moeten laten over de benoeming deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vraagstukken. De Rechtbank Leeuwarden heeft de zaak vervolgens verwezen naar de rolzitting van 14 juli 2010 voor vonnis. Dit zal vermoedelijk een tussenvonnis zijn, waarin de rechtbank een deskundige benoemd.

De Rechtbank heeft nog geen (tussen)vonnis gewezen.

Bij tussenvonnis van begin augustus heeft de Rechtbank een deskundige benoemd en de aan deze te stellen vragen geformuleerd. De Rechtbank heeft de boedel gelast om het voorschot van de deskundige van circa € 60.000,00 te voldoen. Die betaling is inmiddels geschied, zodat de deskundige aan de slag kan. De rapportage van de deskundige wordt verwacht omstreeks december 2010.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorige verslag.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorige verslag.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag betreffende het kwartaal 14 augustus 2010 tot en met 15 november zal uiterlijk 22 november 2010 worden ingediend.

Leeuwarden, 1 september 2010

A.J.H. Geense,

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok