2009-4 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

15 augustus 2009 t/m 14 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

12

Datum:

20 november 2009

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

Zwettestraat 30A

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Circa 46

Verslagperiode

:

15 augustus 2009 tot en met 14 november 2009

Bestede uren in verslagperiode

:

24 uren en 15 minuten

Bestede uren totaal

:

752 uren en 35 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de aanhangige zaak wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen zijn op 20 augustus 2008 twee omvangrijke conclusies van antwoord ingediend, één namens commissarissen en één namens de bestuurders. De zaak staat thans voor beraad comparitie. De curator is voornemens de Rechtbank te berichten dat naar zijn oordeel de zaak niet rijp is voor een comparitie, zodat verzocht zal worden te mogen repliceren.

De Rechtbank heeft toegestaan te mogen repliceren, uiterlijk op 26 november 2008. Met het oog op de aanhangige procedure en de verhuizing van Tetrapak Tebel (waar de administratie nog stond opgeslagen) is zowel de fysieke als de geautomatiseerde administratie opgehaald/opgeslagen ten kantore van de curator.

De procedure bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog. Inmiddels werd gere- en gedupliceerd en is pleidooi aangevraagd.

In de aanhangige procedure is het pleidooi bepaald op donderdag 15 oktober 2009 om 10:00 uur.

Dit verslag bevat geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. De aanhangige procedure tegen bestuurders en commissarissen is thans de enige activiteit die in dit faillissement wordt ondernomen. Het pleidooi is bepaald op 15 oktober 2009.

In aanvulling op de eerdere verslagen valt te vermelden dat in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure inmiddels pleidooi heeft plaatsgevonden. Na een schorsing heeft de Meervoudige Kamer van de Rechtbank de beslissing meegedeeld dat een onderzoek voor een deskundige zal worden gelast waartoe partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld vragen voor die deskundigen te formuleren, waarna de Rechtbank bij een in december te verwachten tussenvonnis een opdracht aan de deskundige zal geven tot onderzoek van met name de administratieve organisatie.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorige verslag.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorige verslag.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.


9.3 Indiening volgend verslag

Binnen twee weken na 14 februari 2010 .

Leeuwarden, 20 november 2009

A.J.H. Geense,

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok