2008-2 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

16 februari 2008 t/m 15 mei 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

6

Datum:

19 mei 2008

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

    Zwettestraat 30A
   

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

16 februari 2008 tot 15 mei 2008

Bestede uren in verslagperiode

:

32 uren en 55 minuten

Bestede uren totaal

:

611 uren en 10 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

In een gesprek met de Rechter-Commissaris is toestemming verleend om over te gaan tot dagvaarding van de bestuurders en commissarissen. Daarbij is afgesproken dat voorafgaand aan het opstellen van de dagvaarding nog een rapportage zal worden gevraagd over de kwaliteit van de boekhouding en de kwaliteit van de financiële rapportages van Betelgeuze, uit te voeren door een deskundig financieel specialist. Gekozen is voor de heer Stokkel AA van Insolvestment. De heer Stokkel heeft inzage gehad in de in opslag genomen boekhouding, terwijl hij verder heeft beschikt over de uitgebrachte jaarrekeningen, de nota van bevindingen van de curator, de reacties van bestuurders en commissarissen etc. De rapportage van de heer Stokkel is beschikbaar gekomen op 14 februari 2008.

Nadien werd door een der commissarissen schriftelijk een nieuw verweer aangevoerd: accountantscontrole zou niet vereist zijn geweest omdat over het jaar 2003 de netto-omzet niet aan het grote criterium daarvoor voldeed. Ter onderbouwing van dat standpunt werd verwezen naar de definities van het begrip netto-omzet in art. 2:377 BW. Na bestudering van dat artikel en de overige relevante regelgeving en toelichting daarop, alsmede de richtlijnen voor de controleopdracht voor het NIVRA, is dit verweer van de betreffende commissaris als onjuist verworpen. Een voor dit doel eerder ingeschakelde accountant onderschrijft de visie van de curator.

Inmiddels is de dagvaarding nagenoeg gereed. De vordering gericht tegen bestuurders en commissarissen steunt in hoofdzaak op drie zelfstandige gronden:

  1. schending van de publicatieplicht
  2. schending van de boekhoudplicht
  3. schending van statutaire bepalingen die beogen de rechtspersoon te beschermen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De dagvaarding houdende aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen wegens onbehoorlijk bestuur is in een vervolledigd concept voorgelegd aan bestuurders en commissarissen en hen is de gelegenheid gegeven nog te reageren. Eind april werd de dagvaarding in definitieve vorm uitgebracht, zodat de zaak thans aanhangig is.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Gezien de omvang van de boedel is de boedelvordering van het UWV van circa € 300.000,- inmiddels betaald.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

In de verslagperiode is een boedelvordering van de fiscus voldaan bestaande uit door de curator ingehouden loonbelasting terzake de boedelvorderingen van werknemers tot het betalen van niet opgenomen vakantiedagen.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

9.3 Indiening volgend verslag

14 augustus 2008.

Leeuwarden, 19 mei 2008

A.J.H. Geense,

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok