2008-1 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

14 november 2007 t/m 15 februari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

5

 Datum:

7 maart 2008

 

 

 

 

 

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

 

 

Zwettestraat 30A

 

 

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

14 november 2007 t/m 15 februari 2008

Bestede uren in verslagperiode

:

127 uur en 50 minuten

Bestede uren totaal

:

581 uur en 35 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

 4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

In een gesprek met de Rechter-Commissaris is toestemming verleend om over te gaan tot dagvaarding van de bestuurders en commissarissen. Daarbij is afgesproken dat voorafgaand aan het opstellen van de dagvaarding nog een rapportage zal worden gevraagd over de kwaliteit van de boekhouding en de kwaliteit van de financiële rapportages van Betelgeuze, uit te voeren door een deskundig financieel specialist. Gekozen is voor de heer Stokkel AA van Insolvestment. De heer Stokkel heeft inzage gehad in de in opslag genomen boekhouding, terwijl hij verder heeft beschikt over de uitgebrachte jaarrekeningen, de nota van bevindingen van de curator, de reacties van bestuurders en commissarissen etc. De rapportage van de heer Stokkel is beschikbaar gekomen op 14 februari 2008.

Nadien werd door een der commissarissen schriftelijk een nieuw verweer aangevoerd: accountantscontrole zou niet vereist zijn geweest omdat over het jaar 2003 de netto-omzet niet aan het grote criterium daarvoor voldeed. Ter onderbouwing van dat standpunt werd verwezen naar de definities van het begrip netto-omzet in art. 2:377 BW. Na bestudering van dat artikel en de overige relevante regelgeving en toelichting daarop, alsmede de richtlijnen voor de controleopdracht voor het NIVRA, is dit verweer van de betreffende commissaris als onjuist verworpen. Een voor dit doel eerder ingeschakelde accountant onderschrijft de visie van de curator.

Inmiddels is de dagvaarding nagenoeg gereed. De vordering gericht tegen bestuurders en commissarissen steunt in hoofdzaak op drie zelfstandige gronden:

  1. schending van de publicatieplicht
  2. schending van de boekhoudplicht
  3. schending van statutaire bepalingen die beogen de rechtspersoon te beschermen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1

Werkzaamheden:

Het voeren van overleg met de Rechter-Commissaris, het voeren van overleg met de heer Stokkel en het instrueren van hem alsmede het voeren van besprekingen en het hebben van telefonisch contact met de heer Stokkel. Bestuderen van relevante literatuur en jurisprudentie met het oog op het opstellen van de dagvaarding; het concipiëren van de dagvaarding, het verzamelen van schriftelijke bewijsstukken voor de in de dagvaarding geponeerde stellingen. Het voeren van overleg intern en extern over de dagvaarding en de inrichting daarvan. Het schrijven van brieven en het reageren op het nader verweer van een der commissarissen.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Gezien de omvang van de boedel is de boedelvordering van het UWV van circa € 300.000,- inmiddels betaald.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Er is nog geen bericht van ambtshalve vermindering over de loonbelastingperiode juni 2006 t/m augustus 2006 ontvangen. Op de aangifte BTW die door de curator nog is gedaan over de periode tweede halfjaar 2006 is een teruggave verleend van circa € 200.000,-, die inmiddels ook werd bijgeschreven op de boedelrekening.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Zie vorige verslag.

9.2 Plan van aanpak

Er is toestemming verleend over te gaan tot dagvaarding. Deze is nagenoeg gereed en zal in de komende verslagperiode worden uitgebracht.

9.3 Indiening volgend verslag

14 mei 2008.

 

 

Leeuwarden, 7 maart 2008

A.J.H. Geense, curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok