2007-3 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

15 augustus 2007 tot en met 14 november 2007

Nummer:

4

Datum:

26 november 2007

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

    Zwettestraat 30A
    8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

15 augustus t/m 14 november 2007

Bestede uren in verslagperiode

:

38 uur en 45 minuten

Bestede uren totaal

:

453 uur en 45 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.


4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

In overleg met de Rechter-Commissaris is de bank aangeschreven. Dit heeft geleid tot een telefonische conferentie van de curator met medewerkers van de bank en daarna tot een brief van de bank met een standpuntbepaling. De nadere standpuntbepaling van de bank, namelijk dat na delging van het debetsaldo nog wel rechtsgeldig verpande vorderingen tot ruim € 200.000,-- aan de boedel zijn overgemaakt terwijl de bank dat niet zou hebben gedaan en niet zou hebben hoeven doen, indien de curator tijdig op de mogelijke niet-rechtsgeldigheid van de verpande vordering van de Italiaanse afnemer zou hebben geattendeerd. Die argumentatie is voldoende overtuigend gevonden.

Werkzaamheden

Het hebben van overleg met de Rechter-Commissaris, het aanschrijven van de bank, het voeren van telefonisch overleg en het beoordelen van de nadere argumentatie van de bank.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Inmiddels hebben bestuurders en commissarissen uitvoerig schriftelijk gereageerd op de voorlopige standpuntbepaling van de curator. Bestuurders, daarbij vertegenwoordigd door hun raadsman, commissarissen hebben ieder voor zich gereageerd.

Op zich wordt erkend dat de vennootschap over de jaren 2003 en 2004 geen accountantscontrole heeft laten toepassen op de jaarrekeningen, terwijl zulks wel verplicht was. Krachtens een uitspraak van de Hoge Raad dient de daaruit voortvloeiende verklaring van de accountant met de jaarrekening te worden gepubliceerd. Nu dat is nagelaten is naar het oordeel van de curator de publicatieplicht geschonden hetgeen leidt tot het vermoeden van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. Aan bestuurders en commissarissen is daarom verzocht aan te geven/aannemelijk te maken wat huns inziens een andere belangrijke oorzaak voor het faillissement is dan onbehoorlijk bestuur. De door bestuurders en commissarissen aangedragen argumenten zijn in de optiek van de curator volstrekt ontoereikend. Met name commissarissen beklemtonen dat de slechte marktomstandigheden, waardoor de verkoopprijzen sterk zouden zijn gedaald, een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Navraag bij de belangrijkste opdrachtgever van Betelgeuze levert op dit punt een geheel ander beeld op. Ook de overige argumenten overtuigen niet. Dit is inmiddels aan bestuurders en commissarissen kenbaar gemaakt. Overleg met de Rechter-Commissaris is gaande.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op zich tijdig gedeponeerd, maar zoals onder 7.1 uiteengezet ontbreekt de accountantsverklaring, waardoor toch niet (volledig) aan de publicatieplicht is voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Er is nog geen reactie binnen van de externe accountant van Betelgeuze, behalve dat deze de zaak doorgeleid heeft naar zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Inmiddels is een rappèl gezonden.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1

Werkzaamheden:

Bestuderen van de uitvoerige reacties van bestuurders en commissarissen, het plegen van overleg met TetraPak en de eerder ingeschakelde accountant adviseur over voormelde reacties, het raadplegen van de boekhouding, de jaarverslagen, de jaarrekeningen en de notulen van commissarisvergaderingen om te verifiëren in welke mate de door bestuurders en commissarissen aangedragen argumenten juist of onjuist zijn, het schrijven van brieven en het op hoofdlijn formuleren van het plan van aanpak, dat is voorgelegd aan de Rechter-Commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

In de verslagperiode is een reactie van het UWV binnengekomen. De door de curator gemaakte bezwaren tegen de vorderingen van het UWV zijn op basis van een interne rapportage volledig gehonoreerd. De boedelvordering van circa € 600.000,-- is thans teruggebracht tot circa € 300.000,-- en de preferente vordering van € 75.000,-- is eveneens gehalveerd.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

In opdracht van de boedel heeft een loonadministrateur alsnog aangifte loonbelasting over de periode juni 2006 tot en met augustus 2006 gedaan. Naar verwachting zal dit leiden tot een aanzienlijke ambtshalve vermindering op de ambtshalve aanslag over die periode ad € 75.000,--.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zoals onder 8.1 aangegeven is de preferente vordering van het UWV thans aanzienlijk teruggebracht.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling kan nog niet worden bepaald. Dit zal met name afhangen van de ontwikkeling terzake de bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de accountant.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hier geldt feitelijk hetzelfde als onder 8.7.

9.2 Plan van aanpak

Een voorstel tot een plan van aanpak terzake bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid is voorgelegd aan de Rechter-Commissaris. Daarover dient nog overleg plaats te vinden.

9.3 Indiening volgend verslag

Medio februari 2008.

Leeuwarden, 26 november 2007

A.J.H. Geense

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok