2007-2 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

14 mei 2007 t/m 15 augustus 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

3

Datum:

30 augustus 2007

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

    Zwettestraat 30A
    8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

14 mei t/m 15 augustus 2007

Bestede uren in verslagperiode

:

46 uur en 50 minuten

Bestede uren totaal

:

415 uur

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Zie vorige verslag.

1.2 Winst en verlies

Zie vorige verslag.

1.3 Balanstotaal

Zie vorige verslag.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Beëindigde verzekeringen hebben tot restitutie van premies geleid.

1.6 Huur

Zie vorige verslag.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie vorige verslag en nader onder 7.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie vorige verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie vorige verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.2 Verkoopopbrengst

Zie vorige verslag.

3.3 Hoogte hypotheek

Zie vorige verslag.

3.4 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

3.5 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.6 Verkoopopbrengst

De Proceco-schoonmaakmachine kon uiteindelijk nog worden verkocht voor een bedrag van € 12.500,-.

3.7 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Bezichtiging machine met de koper

Het opstellen van een koopovereenkomst en het onderhandelen over de koopprijs.

3.9 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.10 Verkoopopbrengst

Zie vorige verslag.

3.11 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Zie vorige verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Zie vorige verslag.

4.2 Opbrengst

De omvang van wat wordt geincasseerd neemt gestaag af. De kwaliteit van de resterende debiteurenvorderingen is dubieus. Mede omdat debiteuren veelal in het buitenland zijn gevestigd is het waarschijnlijk niet lonend procedures aan te spannen.

4.3 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Het voeren van correspondentie met debiteuren, waaronder het verzenden van aanmaningen, het trachten van het oplossen van disputen.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Zie vorige verslag.

5.2 Leasecontracten

Zie vorige verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

De bank heeft (had) stille pandrechten op de debiteurenvorderingen. Ten tijde van het opzeggen van het krediet, 1 augustus 2006 wist de bank dat faillissement zou volgen respectievelijk dat dit zou worden aangevraagd. Op het moment van kredietbeëindiging was er een debetsaldo van circa € 78.000,- met een beroep op verrekening is dat debetsaldo gedelgd met name door een betaling van € 160.000,- van een Italiaanse afnemer. Onderzocht is of deze specifieke vordering wel rechtsgeldig verpand is. Is dat niet het geval, dan heeft de bank zich ten onrechte op verrekening beroepen. Inmiddels is aan de Rechter-Commissaris de vraag voorgelegd of toestemming wordt verleend de bank aan te spreken.

Werkzaamheden

Het opvragen van de pandaktes bij de bank en de beoordeling ervan. Het doen van onderzoek naar de titel van betaling van de betreffende vordering en de vraag of het pandrecht teniet is gegaan. Het voeren van correspondentie met de Rechter-Commissaris.

5.5 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Zie vorige verslag.

5.7 Reclamerechten

Zie vorige verslag.

5.8 Retentierechten

Zie vorige verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Zie vorige verslag.

6.2 Financiële verslaglegging

Zie vorige verslag.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Zie vorige verslag.

6.4 Verantwoording

Zie vorige verslag.

6.5 Opbrengst

Zie vorige verslag.

6.6 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Inmiddels zijn de bevindingen van de door de curator ingeschakelde externe accountant ontvangen. De twijfel of wel voldaan is aan de boekhoudplicht en de naleving bij het bepaalde van artikel 2:251 lid 2 BW is aanzienlijk toegenomen. Medio juli is bij brief aan bestuurders en commissarissen te kennen gegeven dat het voornemen bestaat hen aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur. Bij de brief is een uitvoerige nota gevoegd. Bestuurders en commissarissen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijk hun zienswijze te geven. In verband met de vakantieperiode is daarvoor uitstel gevraagd en verleend. De reactie wordt verwacht omstreeks eind september.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorig verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zoals op grond van eigen bevindingen van de curator verwacht bevestigt de ingeschakelde accountant-adviseur dat over de boekjaren 2003 en 2004 niet volstaan kan worden met een beoordelingsverklaring. Gezien de omvang van het bedrijf had accountantscontrole moeten plaatsvinden in de zin van art. 2:393 leden 4 en 5 BW. Het nalaten van de accountantscontrole wordt niet alleen aan bestuur en commissarisen aangerekend, maar ook aan de accountant van de vennootschap zelf. Naar de mening van ondergetekende had deze de beoordelingsopdracht niet mogen aanvaarden. Inmiddels is de externe accountant aangeschreven met het verzoek zijn zienswijze te geven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1

Werkzaamheden:

Het doen van nader onderzoek, het bestuderen van de rechtspraak en literatuur, het aanschrijven van de voormalige accountant van de vennootschap, de bestuurders en de commissarissen.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

De juistheid van een nagekomen boedelvordering van één werknemer is onderzocht en inmiddels gehonoreerd. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend met betrekking tot de overgenomen verplichtingen over de opzegtermijn, de vakantietoeslag en niet opgenomen vakantiedagen. De gepresenteerde vordering was dermate hoog, dat de juistheid daarvan in twijfel werd getrokken. Bij controle van de specificatie per werknemer bleek echter niet dan incidenteel van (relatief geringe) fouten in de berekeningen. Bij nadere beschouwing is waarschijnlijk sprake van het dubbeltellen van werknemers. UWV is aangeschreven dat de vordering niet tot het gepresenteerde bedrag wordt erkend, waarbij is aangegeven waar naar de mening van de curator de fouten in de berekening zitten. Het UWV heeft nog niet gereageerd.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorig verslag.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorig verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Circa 190 (zie 8.6).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Kort na het faillissement zijn de concurrente crediteuren aangeschreven met een opgave van het bedrag zoals hun vordering in de boeken van de failliet voorkwam. Inmiddels zijn de concurrente crediteuren nader aangeschreven met het verzoek hun vordering door middel van stukken te onderbouwen. Het aantal concurrente crediteuren heeft aan die onderbouwing niet voldaan. Het aantal crediteuren is daarom thans circa 190.

Ten opzichte van het crediteurenbedrag zoals in het eerste verslag genoemd (circa € 2.000.000,-) is dat bedrag thans wezenlijk verlaagd, namelijk tot

€ 1.591.586,51, dat leidt uiteraard ook tot een lagere fiscale claim, ex art. 29 OB.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling kan nog niet worden bepaald. Met name dient eerst de reactie van bestuurders, commissarissen en de voormalig accountant te worden afgewacht. Boedelvordering van het UWV is nog niet bekend. Ook de fiscale positie is nog niet bekend.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Zie vorige verslag.

9.2 Plan van aanpak

Zie vorige verslag.

9.3 Indiening volgend verslag

Medio november 2007.

Leeuwarden, 30 augustus 2007

A.J.H. Geense

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok