2007-1 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Periode 1 oktober 2006 t/m 14 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

2

Datum:

30 mei 2007

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

   

Zwettestraat 30A

   

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

     

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

     

Verslagperiode

:

1 oktober 2006 t/m 14 mei 2007

Bestede uren in verslagperiode

:

186 uur en 45 minuten

Bestede uren totaal

:

367 uur en 50 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Zie vorige verslag.

1.2 Winst en verlies

Zie vorige verslag.

1.3 Balanstotaal

Zie vorige verslag.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Beëindigde verzekeringen hebben tot restitutie van premies geleid.

1.6 Huur

Zie vorige verslag.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie vorige verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie vorige verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

De meeste werknemers hadden ten tijde van het faillissement aanspraak op soms grote aantallen openstaande, niet opgenomen vakantie-uren. Een belangrijk deel langer dan 1 jaar oud. Gezien die ouderdom valt de uitbetaling van die vakantiedagen niet onder de regeling dat het UWV de verplichting van de boedel overneemt. Vakantiedagen verjaren door verloop van 5 jaar. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 3 december 1999 vormen de aanspraken op uitkering in geld van niet genoten vakantiedagen boedelschuld. De totale bruto-aanspraak van de werknemers bedroeg € 64.351,16. Gezien de omvang het actief is besloten reeds thans over te gaan tot uitbetaling van de aanspraken van de werknemers, die per persoon aan de hand van de administratie zijn geïnventariseerd en geverifieerd. Er is correspondentie met de werknemers over gevoerd, een aantal werknemers heeft telefonisch informatie verzocht en er is aangifte en afdracht loonbelasting gedaan per werknemer.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.2 Verkoopopbrengst

Zie vorige verslag.

3.3 Hoogte hypotheek

Zie vorige verslag.

3.4 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Zie vorige verslag.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.6 Verkoopopbrengst

Zie vorige verslag.

3.7 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Zie vorige verslag.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Zie vorige verslag.

3.10 Verkoopopbrengst

Zie vorige verslag.

3.11 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Zie vorige verslag.

Andere activa

3.12 Beschrijving

De Proseco schoonmaakmachine (zie vorige verslag) werd door het huidige agentschap niet verkocht, zodat de opdracht werd teruggenomen. Vervolgens is opdracht verleend aan Daan Veilingen. Omdat het om een heel specifieke machine gaat, geschikt om onderdelen van motoren te reinigen, met name te ontvetten, van een merk dat op de Europese markt onbekend is, is aan Daan Veilingen de opdracht gegeven gericht naar gegadigden in specifieke branches te zoeken, omdat van een veiling geen hoge opbrengst wordt verwacht. De resultaten tot nu toe zijn buitengewoon mager:er is slechts van één kant enige belangstelling getoond. Deze gegadigde uit Zuid-Holland heeft de machine met de curator in Leeuwarden bekeken. Het is nog onzeker of een transactie tot stand zal komen.

De aandelen GAWA zijn conform de geldende statutaire bepalingen aan de zittende overige aandeelhouders van GAWA aangeboden. Na bestudering van de jaarrekeningen van GAWA is extern advies bij een accountant ingewonnen over de waardebepaling van de prijs van de aandelen. Na schriftelijke en mondelinge onderhandelingen zijn de aandelen met toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht voor € 125.000,=.

3.13 Verkoopopbrengst

Verkoopopbrengst Proseco is nog niet gerealiseerd.

Verkoopopbrengst aandelen GAWA: € 125.000,=.

Nadere opbrengst bedrijfsmiddelen € 7.500,=.

Voor de overige opbrengsten: zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Proseco

Met betrekking tot de Proseco: verzamelen van de technische gegevens en handleidingen uit de administratie, het voeren van overleg met het agentschap, terugnemen van de opdracht en opdrachtverlening aan Daan Veilingen; het bezichtigen van de machine te Leeuwarden en het voeren van een bespreking over de verkoop; overleg met Daan Veilingen.

GAWA

Bestuderen van de jaarrekeningen en het inwinnen van inlichtingen over GAWA; het aanbieden van de aandelen conform de statuten, het voeren van overleg met de aandeelhouders over de te volgen procedure en de grondslag van de waarbepaling; extern inwinnen van advies over de waardebepaling van een redelijke prijs, het schriftelijk en mondeling onderhandelen met de zittende aandeelhouders over de prijs.

Belangrijke onderwerpen bij de onderhandelingen waren: het realiteitsgehalte van een reserve afvloeiingskosten, effect van de in gang gezette bedrijfsverplaatsing (van huur naar eigendom), het effect van het faillissement van Betelgeuze, tot het faillissement een afnemer van circa 20% van de omzet van GAWA.

Afwikkeling koopsom activa

Met Tetra Pak Tebel B.V. werd correspondentie gevoerd, er zijn besprekingen gevoerd over het inventariseren van de claims over en weer uit hoofde van de activatransactie, waarvan de koopsom aanvankelijk voorlopig werd bepaald. Aan de kant van Tetra Pak Tebel B.V. ging het om de volgende vorderingen op de boedel:

- de vordering wegens terugbetaling op de voorlopig vastgestelde koopsom wegens door Tetra Pak Tebel B.V. afgewikkelde eigendomsvoorbehouden en rechten van reclame, zowel ten aanzien van de gekochte voorraad als het gekochte onderhanden werk – de dubbeltellingen in het onderhanden werk terzake het project Pjotrkov Lacpol Mold Handling en C en C/Ost

- de bijdrage van de boedel inzake de schikking die Tetra Pak Tebel B.V. met ESV heeft getroffen in het kader van een procedure van ESV tegen de boedel. Die procedure betrof een beroep op recht van reclame/eigendomsvoorbehoud van door ESV aan de failliet geleverde zaken met een factuurwaarde van circa € 150.000,= welke zaken in het kader van de activatransactie doorgeleverd waren aan Tetra Pak Tebel B.V., zodat die materieel belanghebbende bij de procedure was. Er is een schikking met ESV getroffen voor € 45.000,=, waarvan de helft door Tetra Pak Tebel B.V. en de helft door de boedel is betaald. De procedure werd geroyeerd.

- De vordering wegens minderwerk van Tetra Pak Tebel B.V. Daartegenover stonden tegenvorderingen van de boedel wegens:

o een vergoeding voor het ter beschikking stellen van werknemers tijdens de opzegperiode

o meerwerkvorderingen van de boedel

o vooruitbetalingen door failliet aan leveranciers, waarvan uiteindelijk Tetra Pak Tebel B.V. heeft geprofiteerd.

Na verrekening vorderingen over en weer heeft de boedel uiteindelijk € 7.500,= toe ontvangen

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Zie vorige verslag.

4.2 Opbrengst

Zie vorige verslag. Inmiddels werd circa € 65.000,= aan debiteuren geïncasseerd, hetgeen iets hoger is dan volgens de prognose van het vorige verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Het voeren van correspondentie met debiteuren, het in de administratie opzoeken van facturen, orders, e.d., onderbouwing van een vordering, het opvragen van informatie bij bestuur en medewerkers van failliet ingeval van disputen, e.d.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Zie vorige verslag.

5.2 Leasecontracten

Zie vorige verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Naar het zich laat aanzien hebben alle crediteuren de gemotiveerde afwijzing van het beroep op eigendomsvoorbehoud krachtens een algemene voorwaarde geaccepteerd. Eén crediteur heeft getracht een voor hem gunstige beschikking ex artikel 69Fw van de Rechter-Commissaris te verkrijgen. De curator heeft de Rechter-Commissaris in overweging gegeven de betreffende crediteur niet ontvankelijk te verklaren, omdat de artikel 69Fw-procedure slechts bedoeld is om uitspraken te verkrijgen over feitelijke beheersdaden van de curator en niet op eenvoudige wijze een juridische uitspraak over de rechtspositie te verkrijgen. De Rechter-Commissaris heeft de crediteur niet ontvankelijk verklaard.

5.7 Reclamerechten

Door de crediteuren ingeroepen rechten van reclame zijn afgewikkeld door Tetra Pak Tebel B.V. Zij zijn vervolgens meegenomen in de verrekeningen tussen de boedel en Tetra Pak Tebel B.V. als omschreven onder 3.13 van dit verslag.

In het vorige verslag staat vermeld dat het beroep van één crediteur op het recht van reclame werd afgewezen op grond dat de geleverde zaken reeds zodanig door Betelgeuze waren bewerkt dat sprake was van zaaksvorming. In het vorige verslag werd verder vermeld dat die betreffende crediteur een procedure had aangekondigd. Dit betreft de crediteur ESV die nadien inderdaad een procedure is gestart, waarbij meer werd gevorderd dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Uiteindelijk werd deze vordering/procedure afgewikkeld als omschreven onder 3.13 van dit verslag.

Werkzaamheden:

Het voeren van correspondentie met crediteuren en de Rechter-Commissaris, telefonische toelichten van het door de boedel ingenomen standpunt, bestuderen van literatuur met betrekking tot zaaksvorming en de positie van de leverancier.

5.8 Retentierechten

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Zie vorige verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Zie vorige verslag.

6.2 Financiële verslaglegging

Zie vorige verslag.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Zie vorige verslag.

6.4 Verantwoording

Zie vorige verslag.

6.5 Opbrengst

Zie vorige verslag.

6.6 Boedelbijdrage

Zie vorige verslag.

Werkzaamheden:

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Inkooporders, in- en uitgaande facturen, lonen, reiskosten e.d. werden door de onderneming zorgvuldig geadministreerd. Desalniettemin zijn twijfels gerezen of de failliet wel aan de boekhoudplicht heeft voldaan in die zin dat de onderneming te allen tijde haar rechten en verplichtingen kende in de zin van artikel 2:10 BW. In het eerste kwartaal van 2006 hadden bestuur en commissarissen immers nog geen enkele notie van het enorme verlies van € 1,3 miljoen dat over 2005 bleek te zijn geleden. Het bestuur was ook niet bij machte zelf voldoende betrouwbare cijfers over 2005 te presenteren. Niettemin was bekend dat het verlies in 2006 eveneens werd voortgezet. Vooralsnog is niet gebleken dat voldaan werd aan de verplichting opgenomen in artikel 2:251 lid 2 BW. Met toestemming van de Rechter-Commissaris wordt inmiddels een oriënterend onderzoek gedaan door een extern accountant naar de vraag of de administratie zodanig was dat aan de norm van artikel 2:10 BW werd voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorig verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Aan de onder 7.1 genoemde accountant is tevens de vraag gesteld of failliet niet toch had moeten beschikken over een accoutantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 leden 4 en 5 BW.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek wordt gedaan of niet sprake is van falend toezicht met betrekking tot bestuurders die over te weinig financieel/economische vaardigheden beschikten.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

Werkzaamheden:

Het onderzoeken van jaarrekeningen, financiële verslagen, kwartaal­rapportages, directierapportages, verslagen van aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van de Raad van Commissarissen, het voeren van gesprekken met de extern accountant.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Een beduidend aantal werknemers heeft vorderingen ingediend met betrekking tot niet opgenomen vakantiedagen betrekking hebbend op een periode meer dan één jaar voor het faillissement. Dergelijke vorderingen worden niet door het UWV overgenomen en zijn boedelvordering krachtens rechtspraak van de Hoge Raad. Gezien de omvang van het actief dat voldoende is om alle boedelvorderingen te kunnen voldoen is besloten de vorderingen van de betreffende werknemers uit te betalen.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Over 2005 en 2006 is aangifte Vpb gedaan met verzoek versnelde toepassing van de achterwaartse verliescompensatieregeling. Dit verzoek is gehonoreerd en inmiddels is een voorlopige teruggaaf van € 154.000,-- verleend. De definitieve omvang van de fiscale verplichting is nog niet bekend.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorig verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zoals onder 8.1 aangegeven betroffen de vorderingen van de werknemers geen preferente vorderingen, maar boedelvorderingen. Eén werknemer vormt hierop een uitzondering omdat zijn ontslag reeds voor het faillissement had plaatsgevonden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

217

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Aan concurrente crediteuren is verzocht hun vorderingen in te dienen met belegstukken. Deze zijn vergeleken met de door failliet afgegeven lijst van concurrente crediteuren. De totale omvang daarvan kan naar beneden worden bijgesteld tot circa € 1.600.000,-- (zie bijlage).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling zal voor een belangrijk deel worden bepaald door uitkomsten van het oriënterend extern onderzoek. Het gerealiseerd actief tot heden is circa € 900.000,--. De vorderingen van UWV en de fiscus zijn nog niet bekend.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

9.2 Plan van aanpak

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is bepalend voor het verloop van het faillissement en de termijn waarop dit kan worden afgewikkeld.

9.3 Indiening volgend verslag

Medio augustus 2007.

Leeuwarden, 30 mei 2007

A.J.H. Geense

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok