2006-1 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

3e kwartaal 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

F 06/121

Datum:

7 november 2006

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze BV

   

Zwettestraat 30 A

   

8912 AV LEEUWARDEN

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Tot 1-10-2006 Mr. P.W.Th. Buijtenhuijs,

   

Vanaf 1-10-2006 mr. J.E. Biesma

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

ca. 46

     

Verslagperiode

:

14 augustus 2006 – 30 september 2006

Bestede uren in verslagperiode

:

182 uur en 25 minuten

Bestede uren totaal

:

182 uur en 25 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Betelgeuze B.V. is opgericht teneinde de door de onderneming uitgevoerde activiteiten, die voorheen werden uitgevoerd als onderdeel van de activiteiten van Tetra Pak Tebel B.V. te Leeuwarden, te verzelfstandigen.

Er dus sprake geweest in 2001 van een verzelfstandiging van een onderdeel van Tetra Pak Tebel B.V., waarbij ook veel werknemers zijn overgegaan.

Tot op zekere hoogte is sprake geweest van een Mebo (Management and Employee Buy-out), wat tot uitdrukking komt in de aandeelhoudersverhoudingen: de bestuurders J. Meter en E. Schaap zijn beiden aandeelhouders, terwijl daarnaast één van de aandeelhouders is Stichting Aandelenbeheer Betelgeuze, waarvan het bestuur in hoofdzaak wordt gevormd door werknemers van Betelgeuze B.V.

Van een volledig Mebo is ook weer geen sprake, omdat er ook derden aandeelhouders zijn, met name toeleveranciers.

Ten tijde van het faillissement was de enige bestuurder E. Schaap.

De onderneming kent een Raad van Commissarissen bestaande uit drie personen.

1.2 Winst en verlies

De omzet 2004 bedroeg ± € 12.5 mln, over 2005 ± € 8 mln.

Het resultaat over 2004 vertoonde reeds een dalende tendens: € 25.000,= ten opzichte van € 140.000,= in 2003. In 2005 werd een verlies gerealiseerd van ± € 1.340.000,=. Op basis van voorlopige cijfers bedroeg het verlies over het eerste halfjaar 2006 ruim € 250.000,=.

1.3 Balanstotaal

Afgerond bedroeg het balanstotaal over 2003 € 13.190.000,=, over 2004 € 8.700.000,=, over 2005 € 7.900.000,= en het eerste halfjaar 2006 € 7.500.000,=. Het eigen vermogen bedroeg over dezelfde jaren respectievelijk € 550.000,=, € 570.000,= positief, over 2005 € 770.000,= negatief en het eerste halfjaar 2006 ruim € 1.000.000,= negatief.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Het bedrijf heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

1.6 Huur

Het bedrijfspand werd gehuurd. In het kader van de activatransactie is met toestemming van de eigenaar de huur per faillissementsdatum overgenomen door Tetra Pak Tebel B.V., zodat geen ontruimings- en opruimverplichting bestaat noch een boedelvordering terzake de huur.

1.7 Oorzaak faillissement

Sinds de verzelfstandiging van Betelgeuze B.V. van voormalig productie/assemblage onderdeel van Tetra Pak Tebel B.V. werd Betelgeuze B.V. geleid door de heren E. Schaap en J. Meter als statutair bestuurders, beiden oud-medewerkers van Tetra Pak Tebel B.V.. Bij de start had Betelgeuze B.V. 21 medewerkers, ten tijde van het faillissement 46. Betelgeuze B.V. werkt in een complexe en technische omgeving, waarbij projectmatig wordt gewerkt. In financieel opzicht kwam het regelmatig voor dat een opdracht/project in de orde van grootte lag van 25% tot 30% van de jaaromzet. Alle administratieve functies werden in huis uitgevoerd, zonder dat een adequate en professionele invulling van de financiële functie (boekhouder, controller) heeft plaatsgevonden. De administratie werd voor een belangrijk deel gedaan door statutair directeur J. Meter. Op basis van gesprekken met J. Meter, E. Schaap en de door de Raad van Commissarissen in februari 2006 aangetrokken extern financieel adviseur Th. Koedoder is gebleken dat er weliswaar een projectsysteem (MEP) in de loop der tijd is geïmplementeerd, maar dat dit slechts beperkt is ingericht, zodat de juist voor dit bedrijf belangrijkste informatie zoals de status van het onderhanden werk, de voor- en nacalculatie niet direct ter beschikking was. Th. Koedoder geeft als oordeel dat de integratie met het financieel systeem zodanig beperkt was dat er in feite werd gewerkt met een handelsadministratie in plaats van een productie-administratie. Het gevolg daarvan is onder meer dat de resultaten (op jaarbasis) alleen in grote lijnen kunnen worden bepaald, terwijl de kwaliteit en de structuur van het resultaat niet of zeer moeizaam zijn te bepalen (bezettingsverschillen, efficiencyverschillen en marges per project). Met name aan behoorlijk calculeren heeft het ontbroken. Betelgeuze B.V. deed haar aanbiedingen niet op basis van voorcalculaties maar op basis van begrotingen, gebaseerd op cijfers en aannames uit het verleden. De financiële administratie biedt feitelijk niet de mogelijkheid tot behoorlijke nacalculatie, zodat Betelgeuze B.V. bij haar aanbiedingen repeterend in de fout kon gaan.

Sedert de start in 2001 is Betelgeuze B.V. er feitelijk niet in geslaagd opdrachten te verwerven van anderen dan Tetra Pak Tebel B.V. Met betrekking tot de opdrachten van Tetra Pak Tebel B.V. was een manufacturingovereenkomst gesloten waarin de maximale marge voor Betelgeuze B.V. werd vastgelegd bestaande uit een toeslag van 11% op de inkoopmaterialen en 15% op het gecalculeerde uurtarief. Naar boven was de marge daardoor steeds gemaximaliseerd, zodat (omvangrijke) incidentele verliezen op het ene project niet konden worden opgevangen door (omvangrijke) incidentele winsten op een ander. Met name op bepaalde projecten in 2005 is van dergelijke incidentele verliezen sprake geweest ad circa € 520.000,=. Door de afhankelijkheid van Tetra Pak Tebel B.V. heeft ook de grote omzetdaling van 2005 ten opzichte van 2004 plaats kunnen vinden (€ 8 mln tegenover € 12.5 mln). Tegenover de omzetdaling 2005 stond een verhoging van de totale bedrijfslasten met € 330.000,=, praktisch geheel veroorzaakt door hogere personeelslasten, met name de werving van 6 nieuwe medewerkers.

In 2005 zijn de liquiditeitsspanningen met steeds grotere regelmaat opgetreden. De bankfaciliteit van € 0,6 mln moest steeds vaker volledig worden aangesproken, waardoor betalingen steeds verder werden doorgeschoven. De aanbetalingen op nieuwe projecten (die werden voldaan bij opdrachtverlening) werden feitelijk gebruikt ter financiering van de verplichtingen voor de al lopende projecten.

Illustratief is dat de bestuurders in het eerste gesprek met de curator meldden, dat zij tot begin 2006 in de veronderstelling verkeerden dat het bedrijf in 2005 ongeveer quitte had gedraaid.

Voor de (kennelijke) omvangrijke verliezen op de afgemaakte projecten kon het bestuur geen verklaring geven.

In april 2006 was het bestuur niet bij machte de Raad van Commissarissen desgevraagd te informeren over de resultaten met betrekking tot 2005 en de actuele financiële status medio 2006. Dat is de reden dat voormelde Th. Koedoder door tussenkomst van de Raad van Commissarissen verzocht is als financieel interim-manager ondersteuning te verlenen. Pas medio juni 2006 kon een (voorlopig) resultaat over 2005 worden bepaald op € 1.340.260,= negatief, 10 juli 2006 werd een conceptresultaat over de eerste helft 2006 gepresenteerd van € 253.333,= negatief.

In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 11 juli 2006 werd besloten door te gaan tot ongeveer eind augustus en die tijd te gebruiken om maatregelen te nemen om het verlies te stoppen. Die periode werd gekozen op basis van een samengestelde liquiditeitsprognose. Deze prognose gaf aan dat voorlopig met enig manoeuvreren en met medewerking van leveranciers en afnemers enige tijd zou kunnen worden gewonnen, welke tijd dan gebruikt zou worden voor het treffen van ingrijpende maatregelen. Aan de heer J. Meter werd verzocht ontslag te nemen als statutair directeur en voorlopig aan te blijven als adviseur om zijn kennis van de lopende processen te kunnen benutten. De heer E. Schaap bleef aan als enig statutair directeur bijgestaan door Th. Koedoder. Na een korte bedenktijd hebben J. Meter en E. Schaap met dit voorstel van de Raad van Commissarissen op 18 juli 2006 ingestemd.

Gezien de desastreuze ontwikkeling met betrekking tot de resultaten en de liquiditeit werd geoordeeld dat het verlies stoppen met efficiencymaatregelen, afslanking, kostenbesparingen e.d. geen reële optie was. Daartegen pleitte bovendien dat de uit te voeren projecten dermate complex en groot waren dat deze niet zouden kunnen worden afgewikkeld met een substantieel kleinere organisatie.

Er werd daarom gezocht naar partners die zouden willen samenwerken en/of kapitaal ter beschikking zouden willen stellen.

Er zijn gesprekken geweest met Tetra Pak Tebel B.V. en Bosgraaf Joure (concurrent van Betelgeuze B.V. en onderdeel van Vado, participatiemaatschappij uit Eindhoven). Deze gesprekken hebben geen positief resultaat opgeleverd.

In verband met een nieuw project van grote omvang werden bankgaranties van Betelgeuze verlangd tot een bedrag van € 500.000,=. De opdrachtgever in Polen had een absolute deadline voor de levering in verband met subsidieverlening; op grond daarvan bedong zij aanzienlijke bankgaranties van haar opdrachtnemer Tetra Pak Polen waarvan een deel via Tetra Pak Tebel naar Betelgeuze als onderaannemer werd doorgeschoven).

Naar aanleiding van het verzoek een bankgarantie te verstrekken heeft de bank inzage verlangd in de cijfers 2005 en het eerste halfjaar 2006. Dit was 28 juli 2006. In een vervolggesprek met de bank op 31 juli 2006 werd de krediet- en bankfaciliteit met onmiddellijke ingang opgezegd hetgeen op 3 augustus 2006 werd bevestigd.

Dit leidde tot het besluit onmiddellijk surséance van betaling te vragen. De periode van surséance zou worden gebruikt om de Friesland Bank te vragen het besluit te heroverwegen en te trachten alsnog Tetra Pak Tebel over te halen tot het participeren in Betelgeuze en/of het verzoeken aan de bestaande aandeelhouders nader kapitaal te fourneren. Geen van die partijen is op een dergelijk verzoek ingegaan. Dit is ook begrijpelijk, omdat het bestuur van Betelgeuze immers niet bij machte was het verlies te verklaren, zodat ook geen strategie om het verlies om te buigen zou kunnen worden bedacht.

Onder die omstandigheden heeft ook de bewindvoerder geen reële optie voor voortzetting/continuïteit kunnen ontdekken. Het gemotiveerde voorstel van de bewindvoerder om onmiddellijk faillissement aan te vragen werd op 10 augustus 2006 door de Raad van Commissarissen (en aandeelhouders) overgenomen.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 46 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voorafgaande aan het faillissement was de gemiddelde personeelsbezetting 42.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het ontslag werd mondeling aangezegd op de datum van faillietverklaring, 14 augustus 2006, in een bijeenkomst met het voltallig personeel. Per dezelfde datum is de ontslagbrief verzonden.

Werkzaamheden:

Een eerste bijeenkomst met het personeel tijdens het faillissement werd op 14 augustus 2006 gehouden. Daarbij is algemene informatie over het faillissement en de werkzaamheden van de curator gegeven en zijn vragen van het personeel beantwoord. Die vragen betroffen vooral of er mogelijkheden waren voor een doorstart, of er doorgewerkt moest worden en wat de rechtspositie van het personeel was ten aanzien van niet opgenomen vrije dagen, achterstallig salaris en salaris over de opzegtermijn.

In verband met eventuele verkoop “going concern” is het personeel met klem gevraagd/opgedragen voorlopig door te werken.

Verder is er door de curator de intake door het UWV georganiseerd op het bedrijf en zijn individuele vragen van personeelsleden hetzij op het bedrijf hetzij telefonisch beantwoord. De loonadministratie heeft desverzocht jaaropgaves ten behoeve van alle werknemers opgesteld.

Verder vond overleg plaats met de vakbonden in het kader van de activatransactie waarbij ook werknemers aan de slag zouden kunnen.

Bij de beschrijving van de activatransactie zal blijken, dat de activa zelf gekocht zijn door Tetra Pak Tebel B.V., terwijl de voortzetting van de werkzaamheden geschiedt door Kuipers Woudsend B.V. en Bosgraaf te Joure, die op zichzelf geen partij bij de activatransactie zijn. Aanvankelijk leek het dat circa 20 personeelsleden weer aan de slag zouden kunnen. Dit is ook zo bij de presentatie van de verkoop van de activa door de daarbij betrokkenen, waaronder de curator, in een personeelsbijeenkomst meegedeeld.

Nadien werd echter kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad van 16 juli 2006, waarin kortgezegd werd uitgemaakt dat artikel 7:668a BW (integenstelling tot de bepalingen uit artikel 7:662 e.v. BW, terzake de overgang van een onderneming) ook geldt ingeval van voortzetting van (een deel van) de onderneming na faillissement. Op grond van het bepaalde bij lid 2 van artikel 7:668a BW hebben de bedrijven Kuipers Woudsend BV en Bosgraaf niet het risico durven nemen van het aangaan van arbeidsovereenkomsten met meer dan ± 5 werknemers, zodat op basis van directe arbeidsovereenkomsten na de voortzetting van de werkzaamheden slechts circa 11 oud-werknemers werkzaam zijn in plaats van de aanvankelijk ingeschatte 20 werknemers.

De vakbonden hebben op zich wel erkend dat dit een geheel nieuwe problematiek betreft en dat zij tot dezelfde uitleg van het arrest komen, maar menen desondanks dat partijen bij de activatransactie tot nakoming van hun toezegging zouden kunnen worden gehouden.

Ook deze kwestie heeft de nodige aandacht gevergd.

Verder heeft een belangrijk deel van de werknemers vorderingen ingediend wegens niet opgenomen vakantiedagen, welke niet voor vergoeding door het UWV in aanmerking komen. Circa 20 werknemers hebben uit dezen hoofde een gezamenlijke vordering van ± € 35.000,=. Het is bepaald niet zeker dat deze vorderingen zullen kunnen worden voldaan – ondanks hun preferentie – gezien de toestand van de boedel.

De curator heeft de Stichting Aandelen Betelgeuze aangeschreven. Dit betreft een stichting ten behoeve van werknemers in het leven geroepen. Gezien de statutaire doelstelling van de stichting enerzijds en het faillissement van Betelgeuze B.V. anderzijds is aannemelijk dat de stichting haar doelstelling niet zal kunnen verwezenlijken. Volgens de statuten van de stichting dient het liquidatiesaldo van de Stichting ten goede te komen aan (oud-)werknemers van Betelgeuze B.V.. Aan het stichtingsbestuur is in overweging gegeven de aanwezige middelen aan te wenden om de claims van vorenbedoelde werknemers te voldoen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Niet van toepassing

3.2 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de gebruikelijke kantoorinventaris bestaande uit bureaumeubilair, fax- en telefoonapparatuur, kopieerapparaten (gedeeltelijk lease), pc’s, kasten, e.d. Daarnaast was er productieapparatuur voornamelijk bestaande uit metaalbewerkingsmachines zoals lasapparatuur, een hydraulische schaar, een hydraulische kantbank, persen, walsen, boormachines, trafo’s, buigmachines, e.d., een magazijninrichting en de inrichting van een spuitafdeling.

Tot slot behoorden tot de bedrijfsmiddelen enige voertuigen. De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies BV. De gezamenlijke onderhandse verkoopwaarde werd getaxeerd op € 329.420,= en de liquidatiewaarde op € 189.445,=.

3.6 Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een liquidatiewaarde plus 10%. De verklaring voor deze opbrengst wordt nader gegeven onder hoofdstuk 6 “Doorstart/voortzetten”.

3.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing: de bedrijfsmiddelen behoren tot het vrije actief van de boedel.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing: (behalve op de voertuigen) geen bodembeslag gelegd

Werkzaamheden:

Overleg met en opdracht geven aan de taxateur; op de dag van taxatieoverleg met taxateur plus globale doorname van de ruimten waarin de middelen zich bevonden etcetera.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Ook de voorraden zijn in opdracht van de curator door Troostwijk Waardering en Advies BV getaxeerd. De onderhandse verkoopwaarde werd bepaald op € 250.000,= en de liquidatiewaarde op € 100.000,=.

3.10 Verkoopopbrengst

Liquidatiewaarde plus 10%. Voor een verantwoording van de verkoopopbrengst wordt verwezen naar hoofdstuk 6 “Doorstart/voortzetten”.

3.11 Boedelbijdrage

Niet van toepassing; het betreft vrij boedelactief (behoudens reclamerecht en eigendomsvoorbehouden (zie 5.6 en 5.7)

Werkzaamheden:

Zie onder 3.8.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Om minder afhankelijk te zijn van de opdrachten van Tetra Pak Tebel B.V. heeft Betelgeuze het agentschap verworven van een Canadese onderneming voor schoonmaakmachines. Hier hield één werknemer zich mee bezig. In het kader van het agentschap is één schoonmaakmachine aangekocht voor € 45.000,=. Het apparaat is onder andere gebruikt op een beurs in Duitsland en verder een aantal malen als demomodel. Betelgeuze B.V. is er niet in geslaagd ook maar één apparaat te verkopen. Koper van de activa is niet geïnteresseerd in dit apparaat zodat het buiten de transactie is gebleven. De Canadese fabriek is niet geïnteresseerd in terugname. Met het huidige agentschap is overeengekomen dat deze zal trachten te verkopen waarbij de verkoper provisie krijgt naarmate de opbrengst hoger is.

- Eénderde van de aandelen in GAWA Equipment B.V.. Dit betreft een relatief klein edelstaalverwerkingsbedrijf met circa 15 man personeel. Het betreft een tamelijk jonge onderneming met een gezonde balans en behoorlijk resultaat.

Niet geheel denkbeeldig is dat het resultaat onder druk komt te staan omdat GAWA toeleverancier van Betelgeuze B.V. was.

Op grond van de statutaire bepalingen van GAWA B.V. dient de boedel de aandelen verplicht aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Dat is inmiddels geschied, zodat binnenkort in overleg getreden zal worden over de waarde van de aandelen.

- Vordering wegens mogelijk paulianeus handelen. In de inventarisatieperiode meldde zich de onderneming PAX te Leeuwarden met een aanzienlijke claim wegens achterstallige opslagkosten, waarbij een beroep op retentierecht werd gedaan. Het bleek te gaan om een nagenoeg complete transportlijn voor kazen, vervaardigd in onderaanneming van Tetra Pak Tebel B.V., wier opdrachtgeefster Tetra Pak Milaan S.A. was, die op haar beurt de order had verworven van een Italiaanse kaasmakerij. De opdracht dateerde van eind 2002 begin 2003 met als opleverdatum eind 2003. Het transportsysteem was al zeer geruime tijd gereed, maar de Italiaanse fabriek kon niet afnemen omdat de nieuwe fabriek nog niet gereed was. Besloten werd het transportsysteem bij PAX op te slaan, omdat het bij Betelgeuze B.V. in de weg stond. De waarde van hetgeen tot dan toe was vervaardigd bedroeg circa € 1.8 mln. Bij oplevering zou de laatste termijn moeten worden voldaan van circa € 360.000,=. Daarvoor zou het hele systeem nog wel in Italië moeten worden afgeleverd, geïnstalleerd, proefgedraaid en operationeel gemaakt moeten worden.

In de manufacturingovereenkomst van Betelgeuze B.V. met Tetra Pak Tebel B.V. was vastgelegd dat Betelgeuze B.V. jaarlijks in mei haar jaarrekening diende over te leggen en haar boeken diende te openen voor controle op de correcte nakoming van de overeenkomst en de overeengekomen tarieven. In verband met de financieel-administratieve problemen als omschreven onder 1.7 heeft Betelgeuze B.V. daarvan enige malen uitstel gevraagd. Toen de cijfers echter gereed waren kon Betelgeuze niet anders dan in juli 2006 Tetra Pak Tebel B.V. inlichten. Vrijwel onmiddellijk na inzage in de cijfers heeft Tetra Pak Tebel B.V. levering van het transportsysteem aan haar geëist, waarmee Betelgeuze B.V. akkoord is gegaan. Tetra Pak Tebel B.V. betaalde een deel van de laatste termijn ten bedrage van € 160.000,= op grond dat voor dat bedrag ook feitelijk werkzaamheden waren verricht.

Levering werd kennelijk verlangd wegens de slechte financiële situatie van Betelgeuze B.V. en de inschatting dat deze wel eens tot faillissement zou kunnen leiden. De boedel en Tetra Pak Tebel B.V. hebben uitvoerig gedebatteerd over de vraag of inderdaad van paulianeus handelen sprake is geweest en wat daar de financiële consequenties van zouden zijn. Zowel vóór als tegen de stelling dat van paulianeus handelen sprake is geweest, zijn behoorlijke argumenten aan te voeren.

Belangrijkste argument van Tetra Pak Tebel B.V. tegen paulianeus handelen was dat in de manufacturingovereenkomst stond opgenomen dat Betelgeuze B.V. verplicht was terstond na gereedkomen van enige opdracht over te gaan tot oplevering die termijn was al verstreken, zodat het vragen om oplevering en het daaraan voldoen geen onverplichte rechtshandeling betrof.

Omdat Tetra Pak Tebel B.V. feitelijk enig gegadigde was voor de verkoop van de activa (zie onder ‘doorstart/voortzetten’ hoofdstuk 6) diende de kwestie snel tot een oplossing te komen, omdat (onzekerheid over) deze claim het zakelijk voeren van onderhandelingen over de activa in de weg zou staan. Met toestemming van de Rechter-Commissaris is daarom een schikking getroffen.

3.13 Verkoopopbrengst

De Pro Secco schoonmaakmachine en de aandelen moeten nog worden verkocht. Met betrekking tot de vordering uit hoofde van mogelijk paulianeus handelen werd een bedrag van € 65.000,= overeengekomen, of – indien na taxatie van de machine de waarde meer zou zijn – de liquidatiewaarde met een maximum van € 130.000,=.

De achtergrond dat liquidatiewaarde als uitgangspunt is genomen is enerzijds omdat de uitkomst van de vraag of er inderdaad sprake zou zijn van paulianeus handelen ongewis is en anderzijds omdat er geen marktpartij voor het transportsysteem bestaat. Het systeem is geheel toegesneden op een nieuw te bouwen Italiaanse fabriek die kazen maakt met ongebruikelijke afmetingen.

Het merendeel van al hetgeen vervaardigd werd door Betelgeuze B.V. was al betaald. De afnemer zou zeker niet ten tweede male bereid zijn tot betaling van de opdrachtwaarde. Ook bij Tetra Pak Tebel B.V. zou die bereidheid niet bestaan. Tetra Pak Tebel B.V. zou eerder elders een nieuwe installatie laten maken uit de zakelijke overweging dat Betelgeuze B.V. haar garantieverplichtingen niet meer zou kunnen nakomen, evenmin als de verplichtingen tot installatie en in bedrijfsstelling en het verlenen van service en een nieuwe onderaannemer wel. Voor het nieuw laten vervaardigen was ook voldoende tijd aanwezig omdat de Italiaanse fabriek nog steeds niet gereed is.

Zonder de oorspronkelijke opdrachtgever als afnemer zou bij vernietiging van de transactie wegens paulianeus handelen derhalve geen marktpartij kunnen worden gevonden, zodat na vernietiging slechts rekening zou kunnen worden gehouden met de liquidatiewaarde.

Troostwijk Waardering en Advies B.V. heeft opdracht gekregen de liquidatiewaarde van het transportsysteem te bepalen. Deze bedroeg

€ 45.000,=, zodat Tetra Pak Tebel uit hoofde van de schikkingsovereenkomst het minimale bedrag aan de boedel heeft betaald van € 65.000,=.

Werkzaamheden

Het onderzoeken naar verkoopmogelijkheden van de Pro Secco machine en het sluiten van een overeenkomst met een vertegenwoordiger van het nieuwe agentschap.

Met betrekking tot GAWA, het voeren van correspondentie met de aandeelhouders en de directie van GAWA, het opvragen en bestuderen van de laatste jaarrekening en de statuten.

Met betrekking tot de mogelijke paulianeuze handelingen; het bestuderen van stukken, het voeren van overleg, studie met betrekking tot de haalbaarheid, het treffen van een schikking, het laten uitvoeren van de taxatie.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

De door de directie gepresenteerde debiteurenlijst leek al aanstonds onjuist, omdat daar onder meer hoge vorderingen op stonden voor eerste termijnen te betalen bij opdrachtverlening. Belangrijke opdrachten waren echter nog niet definitief verleend, terwijl andere na de verleende surséance werden ingetrokken. Daarnaast waren kort voor het faillissement oudere termijnfacturen verzonden, waarvoor nog geen (noemenswaardige) werkzaamheden waren verricht. De vordering op de grootste debiteur, Tetra Pak Tebel B.V., bedroeg volgens de debiteurenlijst € 1.083.000,--. Dit diende gecorrigeerd te worden met

€ 479.000,--, voor eerste termijn facturen van ontbonden orders en € 427.000,-- voor termijnfacturen waarvoor nog geen werkzaamheden waren verricht. Reëel bedroeg de vordering op Tetra Pak Tebel B.V. derhalve maximaal circa € 180.000,--. De overige debiteurenvorderingen bedragen circa € 150.000,=. Bij vrijwel alle vorderingen spelen disputen een rol. Bij Tetra Pak Tebel B.V. en met haar gelieerde bedrijven is ook sprake van tegenvorderingen, onder meer wegens niet geaccordeerde opleveringen, niet nakoming van aftersalesserviceverplichtingen en garantieverplichtingen.

4.2 Opbrengst

In het kader van de activatransactie met Tetra Pak Tebel B.V. is tevens een finale regeling met betrekking tot de vorderingen op Tetra Pak Tebel B.V. en met haar gelieerde bedrijven overeengekomen (zie hoofdstuk 6 “doorstart/voortzetten”). Realistische inschatting is dat van de vorderingen op niet Tetra Pak Tebel-bedrijven hoogstens 40 à 50% wordt gerealiseerd. Dit niet alleen ten gevolge van disputen, maar ook wegens tegenclaims op grond van het niet na kunnen komen van garantieverplichtingen alsmede de omstandigheid dat het veelal buitenlandse afnemers betreft, soms landen waar geen executieverdrag mee bestaat, zoals Australië en Canada. Tot nu toe werd circa € 25.000,= op deze vorderingen geïncasseerd.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing: het betreft vrij boedelactief.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Betelgeuze had uitsluitend bij de Friesland Bank een krediet ten bedrag van € 600.000,=. Nadat de bank kennisnam van de desastreuze cijfers 2005 en het eerste halfjaar 2006 werd in juli het krediet opgezegd. Kort daarop betaalden enige debiteuren (toevallig) aanzienlijke bedragen op de rekening bij de Friesland Bank, waardoor al spoedig het gehele krediet werd afgelost. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement bedroeg het positieve saldo op de Friesland Bank-rekening ± € 160.000,=.

5.2 Leasecontracten

Met betrekking tot een tweetal kopieermachines werden leasecontracten gesloten. De leasecontracten werden overgenomen met terugwerkende kracht tot aan de faillissementsdatum door Tetra Pak Tebel B.V. en met overname van alle verplichtingen.

Daarnaast waren er per faillissementsdatum 2 autoleasecontracten, die inmiddels zijn beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Na aflossing van het bancair krediet zijn de zekerheden vrijgevallen.

5.4 Seperatistenpositie

Niet van toepassing

5.5 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Door 49 crediteuren met een totaal vorderingsbedrag van € 539.735,03 is een recht op eigendomsvoorbehoud geclaimd. Een aantal van die crediteuren zijn groepsgewijs uitgenodigd om tezamen te inventariseren welke goederen nog aanwezig waren ten tijde van het faillissement. Een aantal crediteuren heeft pas na die bijeenkomst zich op het recht van eigendomsvoorbehoud beroepen, waardoor de inventarisatie door de curator tezamen met het magazijnpersoneel is geschied. Van 37 van de 49 crediteuren bleken nog zaken aanwezig te zijn en wel voor een gezamenlijk bedrag van € 237.059,21.

In alle gevallen is vastgesteld dat het eigendomsvoorbehoud door de crediteuren werd gemaakt op basis van algemene verkoopvoorwaarden. In nagenoeg alle gevallen is het beroep op eigendomsvoorbehoud afgewezen uit overweging dat Betelgeuze B.V. de inkoop deed via een inkoopformulier met de uitdrukkelijke tekst dat op de te sluiten overeenkomst uitsluitend de inkoopvoorwaarden van Betelgeuze B.V. van toepassing zijn en dat de verkoopvoorwaarden van de leverancier niet werden geaccepteerd.

Geen van de crediteuren (op twee na) heeft stukken over kunnen leggen waaruit kon blijken dat op de leveranties in afwijking van de mededeling op het inkoopformulier toch verkoopvoorwaarden van die leverancier van toepassing zouden zijn.

Het merendeel van de crediteuren heeft zich bij het standpunt van de boedel neergelegd. In enkele gevallen is gedreigd met een procedure.

Overigens is in een beduidend aantal gevallen tegelijkertijd een beroep op het recht van reclame gedaan, dat wel (gedeeltelijk) diende te worden gehonoreerd (zie 5.8).

5.7 Reclamerechten

Dertien crediteuren hebben een beroep op het recht van reclame gedaan. Zij behoren tevens tot de groep die een beroep heeft gedaan op het recht van eigendomsvoorbehoud, zodat een nauwkeurige inventarisatie per crediteur is gedaan terzake welke goederen nog per faillissementsdatum aanwezig waren. Voorzover het reclamerecht tijdig, binnen de termijn, is ingeroepen is het gehonoreerd. Voor de gezamenlijke crediteuren gaat dit om een bedrag van in totaal afgerond € 132.000,--.

De door de boedel gehonoreerde rechten van reclame zijn door Tetra Pak Tebel B.V. afgewikkeld en leiden tot een correctie van de koopsom activa (zie verder Doorstart/voortzetten). Van één crediteur werd het beroep op reclame afgewezen op grond dat de geleverde zaken reeds zodanig door Betelgeuze B.V. waren bewerkt, dat sprake was van zaaksvorming. De waarde van de betreffende claim is afgerond € 90.000,--. De crediteur heeft een procedure aangekondigd.

5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden hebben bestaan uit het aanschrijven van crediteuren, het beoordelen van ingediende vorderingen, het nader verzoeken om stukken waaruit van de rechten blijkt, het beoordelen van de algemene voorwaarden, studie met betrekking tot de vraag op welke gronden de eigendomsvoorbehouden moeten worden afgewezen respectievelijk toegewezen, het beoordelen van de rechten van reclame en de termijn waarbinnen deze zijn ingesteld; het aanwezig zijn bij de inventarisatie van de rechten van crediteuren en het beoordelen en vaststellen wat wel en wat niet aanwezig was, correspondentie met crediteuren over de afwijzing van het beroep op eigendomsvoorbehoud en/of van het recht van reclame; het voeren van overleg met Tetra Pak Tebel B.V. over de wijze van afwikkeling van gehonoreerde aanspraken etc.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

In de korte periode van surseance van betaling voorafgaande aan het faillissement werd reeds geïnventariseerd welke overnamekansen er zouden zijn.

Tetra Pak Tebel B.V. heeft zich in die fase aangemeld als koper voor de activa. Zoals aangeven is Tetra Pak Tebel B.V. nagenoeg enig opdrachtgever. Van meet af aan is door Tetra Pak Tebel B.V. gesteld dat zij zelf zou bepalen aan wie de opdrachten zouden worden gegeven, ook terzake het onderhanden werk. Tetra Pak Tebel B.V. wilde in ieder geval de opdrachten niet weer in eigen huis uitvoeren en zou de opdrachten geven aan Kuipers Woudsend B.V. te Woudsend en Bosgraaf te Joure.

Aan de manufacturing overeenkomst met Betelgeuze B.V. ontleende Tetra Pak Tebel B.V. het recht in geval van faillissement de overeenkomsten te ontbinden en opdrachten te annuleren; voorts het eigendomsrecht terzake een aantal ontwerpen en tekeningen, die voor de uitvoering van opdrachten van belang waren; het recht Betelgeuze B.V. te verbieden voor anderen dezelfde soort opdrachten uit te voeren; de eigendomsrechten van bepaalde roerende zaken.

Per faillissementsdatum kon daarom al geconstateerd worden dat er feitelijk slechts één overnamekandidaat zou zijn met als alternatief het veilen van voorraad en inventaris. Op verzoek van Tetra Pak Tebel B.V. is de exploitatie tijdens de opzegperiode gedurende veertien dagen min of meer voortgezet, waarbij Tetra Pak Tebel B.V. heeft toegezegd in te zullen staan voor de betaling van lopende verplichtingen etc.

6.2 Financiële verslaglegging

Gezien de beperkte periode van voortzetting op verzoek van de uiteindelijke koper en met garantie van deze de lopende verplichtingen te zullen voldoen is niet voorzien in een financiële verslaglegging voor die beperkt voortgezette exploitatie.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Er heeft geen doorstart in de eigenlijke zin plaatsgevonden. Andere kandidaten dan Tetra Pak Tebel B.V. hebben zich niet gemeld. Er is ook niet naar andere kandidaten gezocht, omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dergelijke kandidaten uitsluitend geïnteresseerd zouden zijn als zij een samenstel van niet alleen materiële zaken, maar ook onderhanden werk, klantenbestand e.d. zouden kunnen kopen. Daarvan is in casu geen sprake geweest.

Onder voorwaarde dat Tetra Pak Tebel B.V. overeenstemming zou bereiken over de aankoop van de activa met de boedel is het afmaken van het onderhanden werk door Tetra Pak Tebel B.V. opgedragen aan Kuipers Woudsend B.V. te Woudsend en Bosgraaf te Joure gezamenlijk. Aan hen zijn ook de opdrachten gegeven waarvan Tetra Pak Tebel B.V. jegens Betelgeuze B.V. de ontbinding heeft ingeroepen en waar nog geen aanvang mee was gemaakt.

Zowel Kuipers Woudsend B.V. als Bosgraaf Joure hadden ieder voor zich te weinig productiecapaciteit om de opgedragen werken uit te kunnen voeren. Dit betrof zowel problemen van ruimtelijke aard als machinecapaciteit als mankracht.

Kuipers Woudsend B.V. en Bosgraaf hebben niet (gezamenlijk) de activa willen kopen, omdat Tetra Pak Tebel B.V. hun geen werkgarantie/opdrachtgarantie voor de toekomst wilde of kon geven, omdat aankoop van de machines en inventaris niet rendabel zou zijn (beide bedrijven hebben soortgelijke inventarissen en machines en ruimtegebrek voor bijplaatsing) en zij beschikken over voldoende eigen voorraden. Dat is de achtergrond dat Tetra Pak Tebel B.V. de activa heeft gekocht. Voor haar gold bovendien dat haar financiële slagkracht groter is en dat zij bovendien groot belang had bij onverwijlde ongestoorde voortzetting van de productie. Met name een recent aangenomen groot project in Polen diende stipt op tijd te worden opgeleverd op straffe van hoge boeten. De Poolse eindafnemer had op het omvangrijke project aanzienlijke subsidietoezeggingen verkregen, die zouden vervallen als het project niet voor een bepaalde datum zou worden opgeleverd.

De bedrijfsmiddelen zijn dus gekocht om de productie te kunnen voortzetten en zullen dus na kortere of langere termijn weer worden verkocht als Tetra Pak Tebel een definitieve voorziening heeft voor de opdrachtverlening van het onderdeel logistieke systemen ten behoeve van de kaasverwerkende industrie. In feite is daarmee sprake van een uitgestelde executie van de inventaris, de machines en de voorraad. Deze blijven in het door Betelgeuze B.V. gehuurde pand aanwezig, waarbij Tetra Pak Tebel B.V. de huur vanaf faillisementsdatum voor een periode van zes maanden heeft overgenomen. Het onderhanden werk etc. wordt in die ruimte afgemaakt door werknemers van Kuipers Woudsend B.V., Bosgraaf en door deze beiden in dienst genomen werknemers van Betelgeuze B.V.

Om deze reden zijn inventaris, machines en voorraad verkocht voor de executiewaarde zoals gewaardeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. in opdracht van de boedel vermeerderd met tien procent. Daarnaast werd het onderhanden werk verkocht op basis van een waardering van al gewerkte maar nog niet gefactureerde manuren en de kosten van verwerkte materialen die geen onderdeel zijn van de voorraad, alsmede kosten van engineering door Betelgeuze B.V. die nog niet waren gefactureerd.

Verder heeft Tetra Pak Tebel B.V. alle lopende verplichtingen vanaf de faillissementsdatum terzake van huur, leasecontracten, telefoon en energieaansluitingen etc. overgenomen, waardoor een aanzienlijke besparing aan boedelkosten is opgetreden.

De auto’s zijn verkocht tegen het verschil tussen de getaxeerde executie- en getaxeerde onderhandse waarde. Bij deze auto’s, rijkelijk voorzien van de handelsnaam Betelgeuze B.V., had Tetra Pak Tebel B.V. op zichzelf een belang. Voor immateriële activa bestaande uit door Betelgeuze B.V. vervaardigde tekeningen e.d. werd € 20.000,-- overeengekomen.

In de overnameovereenkomst is verder opgenomen dat voorraden en inventarissen vrij van rechten en aanspraken van derden dienen te worden overgedragen en dat de curator zeggenschap houdt over het al dan niet honoreren van claims van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, recht van reclame etc.

Daarbij is tevens overeengekomen, dat als dergelijke rechten moeten worden gehonoreerd dit leidt tot een correctie op de koopsom op dezelfde basis als waarop de koopprijs van het betreffende onderdeel is vastgesteld.

De voorlopige koopprijs werd met bovenstaande als uitgangspunt vastgesteld op afgerond € 512.000,--. Over de omvang van de correctie uit hoofde van toegekende reclamerechten dient nog overleg plaats te vinden.

6.4 Verantwoording

Zie onder 6.3.

6.5 Opbrengst

De opbrengst komt geheel ten goede van de boedel.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Het inventariseren van de activa, het beoordelen van de overeenkomsten, het voeren van besprekingen met bestuurders en medewerkers van Betelgeuze B.V., zodat zoveel mogelijk adequate informatie voorhanden was voor het kunnen voeren van goede onderhandelingen. Het voeren van onderhandelingen, het contact houden met werknemers met sleutelposities; het contact houden met de vakbonden etc.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Op basis van thans bekende gegevens lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. Enig nader onderzoek dient nog te worden verricht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Is aan voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Gezien de omvang van het bedrijf niet aan de orde.

De jaarrekeningen werden door een extern accountant opgesteld op basis van door Betelgeuze B.V. aangeleverde gegevens.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Een definitief oordeel is nog niet te geven. Gewezen wordt naar het onderdeel “Oorzaak faillissement (1.7)”. Hoogstwaarschijnlijk is sprake geweest van zwak/onvoldoende bekwaam management, maar niet van onbehoorlijk bestuur.


7.6 Paulianeus handelen

Daarvan is mogelijk sprake geweest. Terzake is een schikking getroffen zoals omschreven onder 3.12.

Werkzaamheden:

Het opvragen en bestuderen van jaarrekeningen, aandeelhoudersregister etc.; voorlopige inventarisatie van de aanwezige boekhouding; het voeren van gesprekken met de bestuurders en de extern financieel adviseur alsmede andere personen uit de onderneming en derden.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Door met Tetra Pak Tebel B.V. overeen te komen dat deze vanaf de faillissementdatum alle lopende verplichtingen zoals huur e.d. overneemt is het aantal boedelvorderingen beperkt. Tot heden gaat het om de taxatiekosten Troostwijk Waardering en Advies B.V. en de inschakeling van een fiscaal deskundige met als opdracht een quickscan uit te voeren omtrent de mogelijkheden de fiscale vorderingen te verminderen.

De gebruikelijke vordering van het UWV over het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting gedurende de opzegtermijn.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was een vordering van de fiscus bekend ad € 136.000,--. Er is nog geen definitieve vordering door de fiscus ingediend. Er moet rekening worden gehouden met een OB vordering van circa € 400.000,--.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Een deel van de werknemers heeft vorderingen ingediend terzake niet uitbetaalde vakantiedagen, waarvan gezien de ouderdom geen vergoeding van het UWV valt te verkrijgen. Gezamenlijk gaat het om circa € 30.000,--. Andere preferente vorderingen zijn nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Circa 80.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Circa € 2.000.000,--.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het actief bedraagt thans circa € 700.000,--. De boedelvordering van UWV is nog niet bekend, maar wordt ingeschat op circa € 160.000,--, de fiscale vordering wordt geschat op circa € 450.000,--. Rekening houdend met de faillissementskosten zal in totaal aan schulden eveneens sprake zijn van € 600.000,-- tot € 700.000,--. Er dient nog enig actief te worden verzilverd en er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de fiscale claim te laten verminderen bijvoorbeeld door achterwaartse verliescompensatie.

Gezien het bovenstaande is nog niet te voorspellen of een verificatievergadering al dan niet in beeld komt.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet goed te voorspellen. Er zijn (nog) geen aanhangige procedures en de boedel is niet voornemens dergelijke procedures aanhangig te maken.

Crediteuren van wie het recht op eigendomsvoorbehoud is afgewezen zouden nog procedures kunnen gaan voeren. In principe zou afwikkeling binnen ongeveer één jaar na uitspraak faillissement mogelijk moeten zijn.

9.2 Plan van aanpak

Zie 8.7.

9.3 Indiening volgend verslag

Januari 2007.

Leeuwarden, 8 november 2006

A.J.H. Geense

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok