13 november 2014 t/m 12 februari 2015 (Ithamar Montage B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Ithamar Montage B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

FAILLISSEMENTSVERSLAG    

 

Nummer : 4

Datum: 18 februari 2015

 

Gegevens onderneming

:

Ithamar Montage B.V.

 

 

 

 

 

 

Faillissementsnummer

:

F.17/14/83

Datum uitspraak

:

15 april 2014

Curator

:

mr. R.H. Knegtering

R-C

:

mr. H.J. Idzenga

 

 

 

Activiteiten onderneming

:

Het verrichten van onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaam-heden

Omzetgegevens

:

2011: € 2.287.443,-

2012: € 1.522.868,-

Personeel gemiddeld aantal

:

2012: 9, daarna afnemend tot 4 in 2014

 

 

 

Saldo einde verslagperiode

:

€ 16.753,83

 

 

 

Verslagperiode

:

13 november 2014 t/m 12 februari 2015

Bestede uren in verslagperiode

:

  13 uren en 20 minuten

Bestede uren Totaal

:

128 uren en 20 minuten

 

 

 

 

 

1. Inventarisatie  

 

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 18 december 2009 opgericht door de heren I. Sikken en G.M. Kruis die beiden 50% van de aandelen hebben genomen. De heer Sikken is vanaf de oprichting bestuurder. De heer Kruis is per 1 juli 2010 bestuurder.

 

 

 

1.2 Winst en verlies

2011: € 124.605,- verlies

2012: € 26.847,- verlies

 

1.3 Balanstotaal

2011: € 1.008.083,-

2012: €    408.351,-

 

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures.

 

1.5 Verzekeringen

Ithamar Montage B.V. beschikte over de gebruikelijke verzekeringen.

 

1.6 Huur

Ithamar Montage huurt een bedrijfspand, bestaande uit kantoren en een loods aan de Sleeweg 1 te Oosterwolde. Dit bedrijfspand wordt gehuurd van Trade & Concepts Holland B.V. Trade & Concepts Holland B.V. is een zustervennootschap en eveneens in staat van faillissement verklaard met benoeming van ondergetekende als curator.

 

1.7 Oorzaak faillissement

In 2009 zijn de oprichters van de vennootschap Ithamar Montage B.V. gestart met de onderneming. Het idee bij aanvang was dat voornoemde Trade & Concepts Holland B.V. zou fungeren als holdingmaatschappij waarin alle activa werden ingebracht, welke activa uitgeleend zouden worden aan Ithamar Montage B.V. Ithamar Montage B.V. zou vervolgens opdrachten aannemen op het gebied van – met name – kozijn- en gevelmontage. Deze splitsing is echter niet consequent doorgevoerd. Daar waar het bedrijfspand wel eigendom is van Trade & Concepts Holland B.V. werden de gereedschappen (ook) op naam van Ithamar Montage B.V. ingekocht.

 

De onderneming heeft een vliegende start gemaakt. In 2011 was er – volgens opgave van de directie – voldoende werk om 41 mensen aan het werk te houden. De onderneming leende veel werknemers uit Estland in. Het aantal werknemers in dienst was beperkt. In 2011 is door de directie de beslissing genomen om het bedrijfspand aan de Sleeweg 1 te Oosterwolde te bouwen. Vanaf 2012 nam de omzet echter ook weer gestaag af.

De terugval in omzet heeft een rechtstreeks verband met de economische crisis die de bouw relatief hard treft. Enkele grotere opdrachtgevers van Ithamar Montage B.V. zijn gefailleerd, waaronder De Vries Kozijnen uit Gorredijk. Daarnaast zijn hoofdaannemers minder snel genegen om montagewerk-zaamheden uit te besteden. Van de hoofdaannemers wordt in toenemende mate verwacht en geëist dat zij eigen personeel inzetten om zo eventuele ontslagen te kunnen beperken. Dat heeft echter direct invloed op onderaannemers, zoals Ithamar Montage B.V.

 

Ten tijde van het faillissement waren er nog slechts twee opdrachten in uitvoering. Beide opdrachten zouden binnen afzienbare tijd afgerond worden. Twee uitstaande offertes zouden tot een opdracht hebben kunnen leiden, maar deze opdrachten waren nog niet bevestigd. In het ene geval omdat de opdracht in afwachting van financiering door de opdrachtgever nog niet kon worden verstrekt en in het andere geval lag de hele bouw stil wegens een opgelegde bouwstop. In beide gevallen is het onzeker wanneer de bouw wel (weer) van start kan gaan.

 

Het opdrogen van opdrachten, gecombineerd met de doorlopende kosten en bestaande schulden hebben ertoe geleid dat de directie het faillissement heeft aangevraagd.

 

2. Personeel

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4

 

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het ontslag is op 18 april 2014 aangezegd.

 

2.4 Werkzaamheden

- correspondentie met Rechter-Commissaris

- opstellen en overhandigen ontslagbrief

- overleg UWV

3. Activa

 

Onroerende zaken

 

3.1 Beschrijving

De vennootschap huurde haar bedrijfspand van zustervennootschap Trade & Concepts Holland B.V. De vennootschap beschikt zelf niet over onroerende zaken.

 

3.2 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

 

3.3 Hoogte hypotheek 

Niet van toepassing

 

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

 

3.5 Werkzaamheden

Niet van toepassing

 

Bedrijfsmiddelen

 

3.6 Beschrijving

Ithamar Montage B.V. beschikte over een gebruikelijke hoeveelheid bedrijfsmiddelen voor een montagebedrijf, bestaande uit zaagmachines en –tafels en divers (elektrisch) handgereedschap. De bank heeft inmiddels, als pandhouder, opdracht gegeven voor een taxatie.

 

Nadat een aantal gegadigden zich gemeld heeft bij de curator, is er een biedingsprocedure gehouden waarop diverse biedingen zijn ontvangen. Bij de biedingsprocedure zijn ook de bedrijfsmiddelen van het zusterbedrijf Trade & Concepts Holland B.V. betrokken. Nader onderzoek wees uit dat in feite alle bedrijfsmiddelen toe te wijzen zijn aan de zustervennootschap. Dit is dan ook gebeurd. De kantoorinventaris is wel van Ithamar Montage B.V.

 

3.7  Verkoopopbrengst

Nog niet bekend

 

De totale opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt € 5.661,12 (exclusief BTW). Daarvan heeft een bedrag van € 2.420,67 (exclusief BTW) betrekking op de verkochte kantoorinventaris van Ithamar Montage B.V. Het restantbedrag van € 3.240,45 (exclusief BTW) heeft betrekking op de bedrijfsmiddelen van de zustervennootschap Trade&Concepts Holland B.V.

 

3.8  Boedelbijdrage

Nog niet bekend

Gelet op het feit dat het hier in zijn geheel om bodemzaken handelt, is er geen aanspraak gemaakt op een boedelbijdrage.

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft (voorlopig) een bodemvoorrecht op de opbrengst van de bedrijfsinventaris. Indien de curator tot verkoop van de bedrijfsinventaris zal overgaan, zal deze de eventuele verkoopopbrengst in eerste instantie onder zich dienen te houden ten einde de belangen van de fiscus te kunnen behartigen.

 

De totale opbrengst bedraagt € 6.849,96 (inclusief BTW). Zie ook 3.6 en 3.7.

 

3.10  Werkzaamheden

- Overleg met de bank

- Overleg met en bezichtiging met de taxateur

- Opstellen koopovereenkomst

- Overleg Rechter-commissaris

- Overleg koper

 

Voorraden/ onderhanden werk

 

3.11  Beschrijving

De voorraad van Ithamar Montage B.V. is relatief beperkt. Er is een magazijn met verschillende bevestigingsmaterialen, zoals kit, spijkers en schroeven. Ook dit wordt in opdracht van de bank, als pandhouder, getaxeerd.

 

Voor wat betreft het onderhanden werk wordt verwezen naar hetgeen hierna vermeld wordt onder 6.1 tot en met 6.3.

 

3.12 Verkoopopbrengst

Nog niet bekend

€ 624,86

 

3.13 Boedelbijdrage

Nog niet bekend

Zie 3.8. Gelet op de relatief lage opbrengst van de voorraad ten opzichte van de bodemzaken is afgezien van een aanspraak op een boedelbijdrage.

 

3.14  Werkzaamheden

- Overleg met de bank

- Overleg met en bezichtiging met de taxateur.

- Opstellen koopovereenkomst

- Overleg Rechter-commissaris

- Overleg koper

 

Andere activa

 

3.15 Beschrijving

Niet van toepassing

 

3.16 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

 

3.17  Werkzaamheden

Niet van toepassing

 

4. Debiteuren

 

4.1 Omvang debiteuren 

Ca. € 216.086,56.

Dit bedrag is inclusief een vordering op een crediteur en een vordering op de failliete zustervennootschap Trade & Concepts Holland B.V.

 

Twee van de debiteuren zijn ook de twee bouwbedrijven waarvoor gedurende het faillissement werken zijn afgemaakt. Over de voor de faillietverklaring verrichte werkzaamheden wordt nu gecorrespondeerd met de ondernemingen.

 

Beide debiteuren beroepen zich op verrekening met vermeende voor het faillissement reeds ontstane schade. De curator is nog in overleg met beide debiteuren, maar beraadt zich op vervolgstappen. 

 

4.2 Opbrengst 

Nog niet bekend

 

4.3 Boedelbijdrage 

Met de bank is een gebruikelijk percentage overeengekomen.

 

 

4.4  Werkzaamheden

- Overleg met de bank

- overleg met twee debiteuren

5. Bank / Zekerheden

 

5.1  Vordering van bank(en) 

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft een vordering ingediend van € 549.431,14. Dit betreft de schuld van Ithamar Montage B.V. en Trade & Concepts Holland B.V. die hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de bank voor elkaars schulden.

 

5.2 Leasecontracten 

Niet van toepassing

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft de gebruikelijke zekerheden, waaronder een pandrecht op inventaris, gereedschappen en voorraad.

 

5.4 Separatistenpositie 

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als pandhouder een positie als separatist. De Rabobank heeft de curator verzocht de debiteuren te innen. Over de wijze van te gelde maken van de bedrijfsinventaris zullen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt.

 

5.5 Boedelbijdragen 

Voor de debiteurenincasso ontvangt de curator een gebruikelijke boedelbijdrage. Voor het overige dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Tot op heden heeft één leverancier een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Het lijkt erop dat nagenoeg alle door deze leverancier geleverde goederen verwerkt zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

 

Voornoemd beroep op het eigendomsrecht slaagt inderdaad niet. De geleverde zaken zijn allen verwerkt.

 

5.7 Reclamerechten 

Nog niet bekend

 

5.8 Retentierechten 

Nog niet bekend

 

5.9  Werkzaamheden

- inventarisatie eigendommen derden

- overleg directie

- correspondentie bank

 

6. Doorstart / voortzetten

 

Voortzetten

 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Zoals hiervoor onder 1.7 reeds vermeld waren er ten tijde van de faillietverklaring slechts twee opdrachten in uitvoering, die allebeide in beperkte tijd afgerond kunnen worden. Na verkregen toestemming heeft de curator besloten deze twee opdrachten, met hulp van het personeel en de (feitelijk) bestuurders af te maken. In week 21 zullen deze opdrachten afgerond kunnen zijn. Het werk bestaat (nagenoeg) alleen uit de inzet van manuren en niet uit inkoop. Het risico voor de boedel lijkt dan ook beperkt.

 

Uiteindelijk heeft het afronden van deze twee werken meer tijd gekost dan vooraf te voorzien was. Beide werken zijn voor de bouwvak afgerond. Eén is reeds gefactureerd, over de facturatie van het andere werk zal na de bouwvak nader overleg worden gepleegd met de opdrachtgever.

 

Eén van de twee werken is betaald. Dit levert de boedel een bedrag van € 4.235,- inclusief BTW op. Het andere werk dient nog voldaan te worden.

 

Inmiddels is ook de factuur voor het tweede werk verstuurd. Deze zal in de komende verslagperiode voldaan worden.

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Door de curator wordt een separate boekhouding gevoerd.

 

6.3  Werkzaamheden

- overleg opdrachtgevers;

- overleg rechter-commissaris;

- overleg bank;

- overleg directie Ithamar Montage B.V.;

- overleg werknemers.

 

Doorstart

 

6.4 Beschrijving 

Gelet op de bijna lege orderportefeuille, de slechte marktomstandigheden en een overvloed aan zzp-ers op de markt, ziet de curator geen mogelijkheid voor een doorstart.

 

6.5 Verantwoording 

Niet van toepassing

 

6.6 Opbrengst 

Niet van toepassing

 

6.7 Boedelbijdrage 

Niet van toepassing

 

6.8 Werkzaamheden

 Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator dient nog nader onderzoek te doen.

 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

De jaarrekeningen 2010 en en 2011 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2012 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2013 is nog niet gedeponeerd.

 

Gelet op het te late depot van de jaarrekeningen in 2010 en 2011 heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld op grond van het wettelijk bewijsvermoeden. De wet geeft aan dat het te laat deponeren van de jaarrekeningen meebrengt dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling tot het faillissement heeft geleid. Tegen dit bewijsvermoeden staat tegenbewijs open. De curator heeft gemeend om gelijktijdig met de aansprakelijk-stelling ook beslag te leggen ten laste van ten minste van één van de twee bestuurders. Dat brengt met zich dat ook op korte termijn een procedure aanhangig is gemaakt. Op 26 november 2014 dient de conclusie van antwoord door één van de bestuurders te worden ingediend.

 

Kort na het uitbrengen van de dagvaarding heeft de curator een schikking getroffen met één van de twee bestuurders. Ter afkoop van aansprakelijkheid heeft deze bestuurder een bedrag betaald dat, gelet op de omvang van een boedeltekort relatief klein is, maar wel in overeenstemming is met de draagkracht. De opbrengst ter zake is € 6.000,-. Dit zal naar rato worden verdeeld over de twee faillissementen. De procedure tegen de andere bestuurder gaat wel door en staat, zoals gezegd, op 26 november 2014 voor antwoord. 

 

Ook met de andere bestuurder is inmiddels een minnelijke regeling getroffen. Rekening houdende met en uitgaande van een beperkt inkomen en beperkte verhaalsmogelijkheden is een bedrag van € 12.000,-- overeengekomen, welk bedrag naar rato zal worden verdeeld over dit faillissement en het faillissement van Trade & Concepts Holland B.V. De gelegde beslagen zijn opgeheven en de procedure is doorgehaald.

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant 

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Wel is een samenstellingsverklaring afgegeven.

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

De curator dient nog nader onderzoek te doen.

Aan de stortingsplicht is voldaan.

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

De curator dient nog nader onderzoek te doen.

 

7.6 Paulianeus handelen 

De curator dient nog nader onderzoek te doen.

Er zijn geen aanwijzingen van paulianeus handelen.

 

7.7  Werkzaamheden

- onderzoek administratie

- onderzoek deponeringen

 

8. Crediteuren

 

8.1 Boedelvorderingen

€ 26.329,17 in verband met de vordering van het UWV en benzinekosten voor het afmaken van het werk.

  

8.2 Preferente vordering van de fiscus   

Loonheffingen: € 7.697,-. Thans: € 15.467,-

 

Omzetbelasting € 7711,-.  € 37.836,--

 

8.3 Preferente vordering van het UWV   

Nog niet bekend

 

De preferente vordering van het UWV bedraagt in totaal € 35.193,32.

 

8.4 Andere preferente crediteuren

Niet van toepassing

Twee werknemers (ATV en vakantiedagen), waarvan de totale vordering
€ 3.586,43 bedraagt.

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

38

42

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 567.373,64

€ 658.208,37

 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

 

8.8  Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren

- (telefonisch) overleg met crediteuren

 

9. Procedures

 

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing

 

9.2 Aard procedure

Niet van toepassing

 

9.3 Stand procedure

Niet van toepassing

 

9.4  Werkzaamheden

Niet van toepassing

 

10. Overig

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement  

Nog niet bekend

 

10.2  Plan van aanpak  

De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, de crediteuren moeten worden geverifieerd en eigendomsvoorbehouden moeten worden afgewikkeld. Daarnaast moeten de debiteuren worden geïnd en activa te gelde worden gemaakt.

 

De procedure tegen de bestuurder moet worden afgerond en de debiteuren geïnd.

 

10.3 Indiening volgend verslag  

Het volgende verslag wordt binnen één week na 13 mei 2015 ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- opstellen kwartaalverslag

 

10.5 Financieel verslag

 

Het financieel verslag is bijgevoegd (bijlage).

 

Leeuwarden, 18 februari 2015

 

 

 

R.H. Knegtering

Curator

 

Alle verslagen Ithamar Montage B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok