24 september t/m 9 januari 2015 (VDM)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen VDM Meer afgewikkelde faillissementen

FAILLISSEMENTSVERSLAG    

 

Nummer : 2

Datum: 9 januari 2015

 

Gegevens onderneming

:

 1. VDM Planontwikkeling B.V.
 2. VDM Trading B.V.
 3. VDM Vastgoed B.V.
 4. Van der Meer Droegehamsterfeart B.V.
 5. VDM Wonen Holding B.V.
 6. It Heechhiem B.V.

 

 

 

 

 

 

Faillissementsnummer

:

 1. C/17/14/165 F
 2. C/17/14/166 F
 3. C/17/14/167 F
 4. C/17/14/168 F
 5. C/17/14/169 F       
 6. C/17/14/170 F

Datum uitspraak

:

12 augustus 2014    

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

R-C

:

Mr. J. Smit

 

 

 

Activiteiten onderneming

:

Opgenoemde gefailleerde vennootschappen zijn onderdeel van de VDM Groep, waarvan de belangrijkste vennootschappen VDM Wonen B.V., VDM Wonen Beheer B.V. en VDM Installaties B.V. reeds eerder gefailleerd zijn, namelijk op 11 februari 2014. De thans gefailleerde vennootschappen waren reeds ten tijde van het eerder uitgesproken faillissement vrijwel geheel inactief.

 

Omzetgegevens

:

Nihil

Personeel gemiddeld aantal

:

0

 

 

 

Saldo einde verslagperiode

:

 1. 0902120220  nihil
 2. 0902120247 nihil
 3. 0902120336 nihil
 4. 0902120344 nihil
 5.  0902120379 € 4,54 
 6. 0902120433 nihil

 

 

 

Verslagperiode

:

24 september t/m 9 januari 2015

Bestede uren in verslagperiode

:

3 uren en 40 minuten

Bestede uren totaal

:

5 uren en 55 minuten

 

 

 

 

 

TOELICHTING

De gefailleerde vennootschappen hiervoor genoemd behoren tot de groep van vennootschappen, gezamenlijk aan te duiden als “VDM Wonen”, van welke groep op 11 februari 2014 het faillissement is uitgesproken van VDM Wonen B.V., VDM Wonen Beheer B.V. en VDM Installaties B.V. De administratie van de hele groep werd verzorgd vanuit VDM Wonen B.V. De thans gefailleerde vennootschappen vormen een fiscale eenheid met VDM Wonen B.V. c.s., terwijl ook sprake is van een groepsfinanciering op basis van een compt-joint overeenkomst. In de thans gefailleerde vennootschappen is geen personeel in dienst (geweest). Zij hebben geen activa (meer). Van der Meer Droegehamsterfeart B.V. vervulde binnen de groep de functie van houdstermaatschappij van VDM Wonen Beheer B.V. middels deze als indirect houdster van VDM Wonen B.V., VDM Installatie B.V. en de overige vennootschappen. De andere thans gefailleerde vennootschappen vervulden de functie van projectontwikkelaar al dan niet op basis van verworven grondposities. De rechtbank zal worden verzocht de verslagen met betrekking tot de thans gefailleerde vennootschappen in de verslaglegging met betrekking tot VDM Wonen c.s. op te nemen. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar het beginverslag d.d. 1 april 2014 van VDM Wonen B.V., VDM Wonen Beheer B.V. en VDM Installaties B.V.

 

 

 

 

 

1. Inventarisatie  

 

1.1 Directie en organisatie

Opgenoemde gefailleerde vennootschappen zijn onderdeel van de VDM Groep, waarvan de belangrijkste vennootschappen VDM Wonen B.V., VDM Wonen Beheer B.V. en VDM Installaties B.V. reeds eerder gefailleerd zijn, namelijk op 11 februari 2014. De thans gefailleerde vennootschappen waren reeds ten tijde van het eerder uitgesproken faillissement vrijwel geheel inactief.

 

Van der Meer Droegehamsterfeart B.V. was oorspronkelijk de topholding. De aandelen van Van der Meer Droegehamsterfeart B.V. werden gehouden door Stichting Beheerskantoor VDM te Drogeham, waarvan enig bestuurder is H.W. van der Meer. Later is een tweede topholding gekomen Stoney Creek Holding B.V. met als enig aandeelhouder F.M. van der Meer. Van der Meer Droegehamsterfeart B.V. en Stoney Creek zijn ieder voor 50% aandeelhouder in de thans gefailleerde VDM Wonen Holding B.V. en It Heechhiem B.V. Zij zijn ook 50% aandeelhouder in het eerder gefailleerde VDM Wonen Beheer B.V. op haar beurt 100% aandeelhoudster van VDM Trading B.V., VDM Planontwikkeling B.V. en VDM Vastgoed B.V.

 

Bestuurder van laatstgenoemde drie vennootschappen alsmede van VDM Wonen Beheer B.V. is Van der Meer Droegehamsterfeart B.V. In laatstgenoemde hoedanigheid zijn de faillissementen aangevraagd, zulks met instemming van de curator in de eerder uitgesproken faillissementen en met toestemming van de Rechter-commissaris.

 

Bij de vennootschappen die thans zijn gefailleerd zijn geen werknemers in dienst.

 

Door VDM TRading B.V., VDM Planontwikkeling B.V. en VDM Vastgoed B.V. zijn 403-verklaringen afgegeven ten behoeve van opname van financiële gegevens in de geconsolideerde jaarrekening van VDM Wonen Beheer B.V. Voor de BTW en VPB maakten alle thans gefailleerde vennootschappen deel uit van de fiscale eenheid tezamen met de eerder gefailleerde vennootschappen. Uit dien hoofde zijn er in ieder geval hoge fiscale schulden.

 

Door de vakantieperiode is het niet eerder gelukt met de middellijk bestuurder te spreken. Verdere informatie zal dan ook in een volgend verslag worden opgenomen.

 

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend.

 

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend.

 

1.4 Lopende procedures

Nog niet bekend.

 

1.5 Verzekeringen

Nog niet bekend.

 

1.6 Huur

Nog niet bekend.

 

1.7 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

 

2. Personeel

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

-

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

-

 

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

 

2.4 Werkzaamheden

-

 

3. Activa

 

Onroerende zaken

 

3.1 Beschrijving

Nog niet bekend.

 

3.2 Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

 

3.3 Hoogte hypotheek 

Nog niet bekend.

 

3.4 Boedelbijdrage

-

 

3.5 Werkzaamheden

-

 

Bedrijfsmiddelen

 

3.6 Beschrijving

Nog niet bekend.

 

3.7  Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

 

3.8  Boedelbijdrage

-

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

 

3.10  Werkzaamheden

-

 

Voorraden/ onderhanden werk

 

3.11  Beschrijving

Nog niet bekend.

 

3.12 Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

 

3.13 Boedelbijdrage

-

 

3.14  Werkzaamheden

-

 

Andere activa

 

3.15 Beschrijving

Nog niet bekend.

 

3.16 Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

 

3.17  Werkzaamheden

-

 

4. Debiteuren

 

4.1 Omvang debiteuren 

Nog niet bekend.

 

 

4.2 Opbrengst 

Nog niet bekend.

 

4.3 Boedelbijdrage 

-

 

4.4  Werkzaamheden

-

5. Bank / Zekerheden

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Nog niet bekend.

 

5.2 Leasecontracten 

Nog niet bekend.

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

Nog niet bekend.

 

5.4 Separatistenpositie 

Nog niet bekend.

 

5.5 Boedelbijdragen 

-

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Nog niet bekend.

 

5.7 Reclamerechten 

Nog niet bekend.

 

5.8 Retentierechten 

Nog niet bekend.

 

5.9  Werkzaamheden

-

 

6. Doorstart / voortzetten

 

Voortzetten

 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Nog niet bekend.

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Nog niet bekend.

 

6.3  Werkzaamheden

-

 

Doorstart

 

6.4 Beschrijving 

Nog niet bekend.

 

6.5 Verantwoording 

-

 

6.6 Opbrengst 

-

 

6.7 Boedelbijdrage 

-

 

6.8 Werkzaamheden

 -

7. Rechtmatigheid

 

7.1 Boekhoudplicht 

Nog niet bekend.

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Nog niet bekend.

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant 

Nog niet bekend.

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Nog niet bekend.

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Nog niet bekend.

 

7.6 Paulianeus handelen 

Nog niet bekend.

 

7.7  Werkzaamheden

-

8. Crediteuren

 

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend.

  

8.2 Preferente vordering van de fiscus   

Nog niet bekend.

 

8.3 Preferente vordering van het UWV   

-

 

8.4 Andere preferente crediteuren

-

 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Van der Meer Droegehamsterfeart B.V.                         1

Overige besloten vennootschappen nihil.

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Van der Meer Droegehamsterfeart B.V.                                     € 3.922,61.

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

 

8.8  Werkzaamheden

-

 

9. Procedures

 

9.1 Naam wederpartij(en)

Nog niet bekend.

 

9.2 Aard procedure

Nog niet bekend.

 

9.3 Stand procedure

Nog niet bekend.

 

9.4  Werkzaamheden

Nog niet bekend.

10. Overig

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement  

Nog niet bekend.

 

10.2  Plan van aanpak  

Nog niet bekend.

 

10.3 Indiening volgend verslag  

Het eerste kwartaalverslag zal ingediend worden binnen twee weken na

23 december 2014.

 

Zie toelichting.

 

10.4 Werkzaamheden

-

 

10.5 Financieel verslag

Zie bijlage.

 

Leeuwarden, 9 januari 2015

 

 

 

A.J.H. Geense,

curator

 

Alle verslagen VDM Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok