Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet door de werkgever een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV houdt bij de beoordeling van deze aanvraag vast aan de door haar gepubliceerde Uitvoeringsregels. Deze maand heeft het UWV nieuwe uitvoeringsregels gepubliceerd. Wat is er veranderd?

De nieuwe regels gelden met ingang van 1 september 2020. Hoewel de regels grotendeels hetzelfde zijn gebleven ten opzichte van de vorige versie (oktober 2019), zijn er wel enkele relevante veranderingen. Deze worden hieronder besproken.

Verwerking gevolgen Wnra
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering positie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Het gevolg van deze wet is dat veel ambtenaren sinds begin dit jaar arbeidsovereenkomst hebben gekregen in plaats van een aanstelling. Niet langer het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht is voor hen van toepassing, maar het civielrechtelijke arbeidsrecht en ontslagrecht.

In de nieuwe uitvoeringsregels is een definitie van de term ‘overheidswerkgever’ opgenomen. Daarnaast zijn er nieuwe paragrafen toegevoegd die ingaan op de situatie waarin een overheidswerkgever bedrijfseconomische redenen aanvoert waarbij deze redenen een gevolg zijn van een democratisch genomen besluit. De overheidswerkgever moet bij een ontslagaanvraag aangeven of de ontslagaanvraag het gevolg is van een democratisch genomen besluit. Zo ja, dan wordt dat besluit niet door het UWV getoetst bij haar beoordeling.

Ook wordt in de uitvoeringsregels aangegeven hoe de duur van een dienstverband berekend dient te worden bij een ambtenaar die voor 1 januari 2020 een aanstelling had, maar sindsdien een arbeidsovereenkomst. De periodes van de aanstelling en arbeidsovereenkomst worden dan samengeteld, aldus het UWV.

Verval overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers
De Wet werk en zekerheid (Wwz) kende een tijdelijke overbruggingsregeling ten aanzien van de transitievergoeding. Kleine werkgevers konden wanneer zij wegens financieel zwaar weer moesten inkrimpen, een beroep op deze regeling doen om zo de gevolgen van de in 2015 nieuw ingevoerde transitievergoeding te verzachten. Bij het UWV kon om een verklaring worden gevraagd waaruit volgde dat een werknemer voor de overbrugging in aanmerking kwam. Op voorhand stond al vast dat deze regeling per 1 januari 2020 zou vervallen. Het verval van deze regeling is nu ook in de Uitvoeringsregels verwerkt.

Geen beoordeling concernverband
Als een onderneming deel uitmaakt van een concern, kijkt het UWV bij de beoordeling of sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden naar de situatie binnen de onderneming en niet naar die binnen het concernverband. Qua herplaatsingsmogelijkheden moet de werkgever echter wel naar alle plekken binnen het hele concern kijken. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen echter geen deel uitmaken van een groep. In de nieuwe uitvoeringsregels is dit nader uitgewerkt.

Bedrijfsbeëindiging en het ‘tijdens-opzegverbod’
Onder bepaalde omstandigheden mag een arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. Tijdens o.a. zwangerschap en ziekte geldt een opzegverbod. In het geval van bedrijfsbeëindiging verleent het UWV onder omstandigheden echter wel toestemming om te beëindigen terwijl van zo’n opzegverbod sprake is.

In de nieuwe uitvoeringsregels wordt nader toegelicht wat het UWV verstaat onder beëindiging van de werkzaamheden van een onderneming. Zo is het niet noodzakelijk dat de onderneming al daadwerkelijk geheel is beëindigd. Het UWV houdt namelijk rekening met de mogelijkheid dat een onderneming om bijvoorbeeld fiscale redenen nog blijft voorbestaan en dat er dus geruime tijd kan zitten tussen het beëindigen van de werkzaamheden en de daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging.

Onderbouwing ontslagaanvraag
In de nieuwe uitvoeringsregels wordt per bedrijfseconomische reden een korte toelichting gegeven en wordt vermeld welke gegevens een werkgever in het algemeen moet verstrekken. In bepaalde situaties kunnen meer gegevens nodig zijn of volstaan juist minder gegevens.

Heeft u vragen over ontslag om bedrijfseconomische redenen of andere arbeidsrechtelijke aangelegenheden? Neem dan gerust op met mr. Willemijn Kuper via kuper@rgadvocaten.nl of 058 – 21 22 444.

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok